Összefoglaló a jegyzői értekezletről – 2017. december 7.

2018. január 02./ Jegyzői értekezletek

EMLÉKEZTETŐ

 a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezésében megtartott

Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium ülésével egybekötött

JEGYZŐI ÉRTEKEZLETRŐL

 

Időpont: 2017.december 7. 9.00 óra

Helyszín: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. – Csongrád terem

Jelen vannak:

 • Államigazgatási Kollégium tagjai
 • Csongrád megye megjelent jegyzői
 • Dr. Bangha Ágnes főosztályvezető, CSMKH Jogi és Hatósági Főosztály
 • Dr. Baunoch Magdolna osztályvezető, CSMKH Jogi és Hatósági Főosztály Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály
 • CSMKH Jogi és Hatósági Főosztály Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály munkatársai
 • Gajda Ferenc irodavezető, Csongrád Megyei Civil Információs Központ
 • Dr. Bereczky Katalin osztályvezető, CSMKH Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
 • Dr. Tápai István igazgatóhelyettes, NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága
 • Kiss Anna informatikai referens, CSMKH Informatikai Osztály
 • Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke

Az ülést dr. Bangha Ágnes, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály főosztályvezetője vezette. Főosztályvezető Asszony köszöntötte a Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium megjelent tagjait, meghívottait, valamint a jelenlévő jegyzőket és munkatársaikat. Elmondta, hogy a Kollégium mai ülése, a kiküldött meghívónak megfelelően jegyzői értekezlettel egybekötött ülés, majd bemutatta az értekezlet előadóit. Ezt követően átadta a szót Kakas Bélának, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének, hogy nyissa meg a tanácskozást.

1.

Kakas Béla elnök köszöntőjében kiemelte, hogy a közigazgatás jelenleg is folyamatban lévő átfogó reformjával együtt bekövetkező szemléletváltással, sokkal szorosabbá és kedvezőbbé vált az önkormányzatok és az állami szervek kapcsolata. Példaértékűnek nevezte a Csongrád Megyei Kormányhivatal és az önkormányzatok közvetlen párbeszéden alapuló együttműködését, és az egymás irányába tanúsított segítő szándékú hozzáállását.

Elmondta, hogy remek kezdeményezésnek tartja a jelen együttes ülést, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a közigazgatás különböző területein dolgozó kollégák egyszerre jussanak hozzá ugyanazon szakmai információkhoz, szerezzenek tudomást a közigazgatás aktualitásairól és szükség esetén együtt vitathassák meg az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseiket. Végezetül jó tanácskozást kívánt a résztvevőknek.

Dr. Bangha Ágnes a Kollégiumi üléshez kapcsolódó teendőkkel folytatta az ülést, majd a Kollégium ügyrendjének aktualizálására került sor.

2.

Dr. Bereczky Katalin, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztálya osztályvezetőjének tájékoztatója az Általános Közigazgatási Rendtartásról

Előadásának bevezetőjében ismertette az új közigazgatási perrendtartás jogszabályi előzményeit, valamint kiemelte az új hatósági eljárásjogot szabályozó törvény, az általános közigazgatási perrendtartás (Ákr.) újdonságait a régi közigazgatási eljárásjogi törvény (Ket.) rendelkezéseihez képest. Ennek körében elhangzott, hogy az új szabályozás rövidebb, tömörebb, közérthetőbb. Egyszerűbb a nyelvezete, minden hatósági eljárási ügytípusban alkalmazandó általános szabályokat fogalmaz meg és a kifejezetten ágazati jellegű jogintézmények kikerültek a normaszövegből, valamint fontos jellemzője, hogy tisztán eljárási szabályokat tartalmaz, és – a Ket.-től eltérően – nem „ügyintézői kézikönyv”. Az előadás érdemi részében a hallgatóság áttekintést kapott az Ákr. legfontosabb újításairól, a változással érintett alap-jogintézményeket érintően pedig részletes, példákkal szemléltetett tájékoztatásra is sor került.

3.

Gajda Ferenc, a Csongrád Megyei Civil Információs Centrum irodavezetőjének tájékoztatója a nonprofit szektor és a közszféra együttműködésének lehetőségeiről

A témát érintő alapfogalmak, mint például nonprofit szektor, civil szervezetek fogalmának tisztázását követően, ismertette a civil szervezetek és a közszféra együttműködési lehetőségeit meghatározó jogszabályi hátteret. Bemutatta a civil szervezetek helyét, szerepét. Rámutatott, hogy az önkormányzatok és a civil szerveződések közötti együttműködés szempontjából meghatározóak a helyi rendeletek, szokások, gyakorlat, továbbá a testületekkel illetőleg a hivatalokkal való megfelelő kapcsolatok megléte. Fontos feltételek továbbá a jogszabályi háttér megteremtése, a civil szervezetek bevonása az önkormányzatok bizottsági, testületi munkájába, a civil szervezetek meghallgatása, megkérdezése. Végezetül bemutatta a Civil Információs Centrum szerepét, tevékenységét, tapasztalatait.

4.

Dr. Tápai István, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága folyószámla-kezelési és végrehajtási igazgató­helyettesének tájékoztatója az Általános Közigazgatási Rendtartáshoz kapcsolódó végrehajtási szabályok változásáról

Előadásában bemutatta az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások új gyakorlatát. A közigazgatási végrehajtási ügyekben fő szabály szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lesz az illetékes 2018. január 1. napjától. Hangsúlyozta, hogy az új szabályozás nyomán a jegyzőket, mint adóhatóságot érintő változások megvitatása céljából a NAV nyitott bármilyen típusú szakmai találkozókra, egyeztetésre. Előadását követően a jegyzői kérdésekre válaszul elmondta, hogy, ha adott végrehajtandó költség az Ákr. alapján lett kiróva, a költség összeghatárra való tekintet nélkül végrehajtható. Abban az esetben viszont, ha adók módjára behajtandó köztartozásról van szó, csak 10.000,- forintot meghaladó összeg tekintetében lehet végrehajtást foganatosítani. A jelenleg még jegyzői hatáskörbe tartozó végrehajtási ügyek NAV részére történő elektronikus átadáskor módosító nyomtatványok is rendelkezésre állnak majd, amelyeken az ügyekben időközben bekövetkező változásokat is be lehet jelenteni a NAV felé.

5.

Kiss Anna, a Csongrád Megyei Kormányhivatal informatikai referens tájékoztatója az elektronikus közigazgatásról

Elmondta, hogy 2018. január 1. napjától az önkormányzatok is kötelesek az ügyek elektronikus intézését a 2015. évi CCXXII. törvényben (E-ügyintézési tv.) meghatározottak szerint biztosítani. Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet oldalán találhatóak meg a tájékoztató anyagok, ütemtervek és határidők.

Dr. Bangha Ágnes a kollégiumi ülés meghívója szerinti napirendi pontok tárgyalását követően megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, észrevétele. Megállapította, hogy további észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszönve a részvételt a Kollégium ülését bezárta.

6.

Ezt követően a tanácskozás jegyzői értekezletként folytatódott, mely során kizárólag az önkormányzatokat érintő kérdések megvitatására került sor.

Először is dr. Bangha Ágnes főosztályvezető asszony bemutatta, dr. Baunoch Magdolnát, a Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály osztályvezetőjét és egyben átadta neki a szót, hogy tartsa meg összefoglalóját az önkormányzati munkával kapcsolatos aktuális kérdésekről.

Bevezetőjében érintette a Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály személy összetételében bekövetkező változásokat, bemutatta dr. Pénzes Emese új törvényességi felügyeleti munkatársat.

Osztályvezető asszony előadásában felhívta a figyelmet a határidős feladatokra. Többek között:

 • Településképi törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat képviselő-testületének legkésőbb december 31-ig meg kell alkotnia településképi rendeletét. Az önkormányzati rendelet tartalmi megalapozásához pedig el kell készíteni a Települési Arculati Kézikönyvet, melynek határideje szintén 2017. december 31.
 • január 1-től változik a Helyi adókról szóló törvény. Az építményadó tárgya bővül, mellyel összefüggésben az önkormányzatoknak aktualizálniuk szükséges e tárgyú rendeleteiket.
 • A nemzetiségi önkormányzatok esetében a feladatalapú támogatás feltételeként, január 15-ig meg kell küldeniük a képviselő-testületi üléseikről készült összes jegyzőkönyvet a kormányhivatal részére.

Az előadás keretében sor került az OSAP 1229 hatósági statisztikai adatszolgáltatás, új webes kitöltési felületének bemutatására is.  Hangsúlyozásra került, hogy a 2018. évi első féléves adatszolgáltatást már ebben a rendszerben kell teljesíteni.

7.

Az értekezlet befejező szakaszában konzultációra nyílt lehetőség, melynek során az alábbi kérdések merültek fel:

 • Van-e űrlap a végrehajtási ügyek átadáshoz?

A jelenlegi információk alapján a NAV honlapján rendelkezésre áll majd adatlap a tartozásbehajtási ügyek átadásához, amelyek mellé szkennelt formában, elektronikus úton szükséges csatolni az ügyek iratanyagát. Az ügyek papír alapú átadására nem kerül sor.

 • ASP rendszerből átvehetőek-e az OSAP 1229-hez az adatok ebben az új rendszerbe?

A Miniszterelnökség erre vonatkozó tájékoztatása értelmében kísérletek vannak ennek a fejlesztésére.

 • Rendelkezésre áll-e lista annak vonatkozásában, hogy mely ügyköröket érintően lesz kötelező az elektronikus ügyintézés alkalmazása?

Az irányadó jogszabály még nem jelent meg, így erre vonatkozó listát sem tudunk szolgáltatni.

A jelen lévő jegyzők felvetése alapján felmerült, hogy az év elején igény lenne az e-közigazgatás tárgyában való előadás megtartására a NISZ részéről.

Miután további kérdés nem merült fel, dr. Bangha Ágnes főosztályvezető asszony megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és bezárta a konferenciát.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: