Rövidítésjegyzék

2017. február 05./ Hasznos adatok

282/2020. (VI. 17.) Korm. r. 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről
283/2020. (VI. 17.) Korm. r. 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről
284/2020. (VI. 17.) Korm. r. 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról
285/2020. (VI. 17.) Korm. r. 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
Áht. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
Air. 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
Ákr. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Alapellátási tv. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
Alaptörvény Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Állatvédelmi tv. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
Anyakönyvi tv. 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
Anykr. 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
Ápt. 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
Are. tv. 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről
Art. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
At. 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
Átmeneti tv. 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
Átv. 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
Ávr. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
Avt. 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
Ávtv. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
Bkr. 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
Címertv. 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
Ctv. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Cst. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
Eat. 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
Eb. 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
Ebktv. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Ebtv. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
Ehtv. 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
Eljr. 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
Előkr. 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
Energiatv. 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
Épkiv. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
Er. 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól
Étv. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
E-ügyintézési tv. 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
E-ügyintézési Vhr. 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
Eüsztv. 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eütv. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
Fbtv. 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
Fbő. tv. 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
Fétám. tv. 2005. évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról
Fétv. 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
Fftv. 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
Fot. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
Földforgalmi tv. 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
Gjt. 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
Gst. 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
Gyer. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Har. 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
Hatásköri tv. 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
Hetv. 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
Ht. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
Htv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
Hulladéktv. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
Inytv. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan nyilvántartásról szóló
Inyvhr. 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
Itv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
IRM rendelet 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről
Jat. 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
Jszr. 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről
Kertv. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
Kbt. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Kéményseprő-ipari tv. 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről
Ket. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól [hatályon kívül]
Kit. 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról
Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Kkt. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
Kmtv. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
Knyt. 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
Közlönyr. 5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirde-tése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
Kp. 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Kpr. 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Kstv. 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
Ksztv. 2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
Ktd. 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
Kttv. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
Kult. tv. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
Kultv. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
Kvt. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
Kvtv2017 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
Kvtv2018 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
Kvtv2019 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
Lakástv. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
Levéltári tv. 2015. évi CLIV. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról
Ltv. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
Mktv. 2004. évi II. törvény a mozgóképről
Mmr. 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról
Mmtv. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Mnytv. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
Mt. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
Mttv. 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
Nek.tv. 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
NJTkr. 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról
NJT rendelet 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról
Njtv. 2011. CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
Nkt. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
Nsztv. 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
Nvtv. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
OTÉK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
Ötv. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
Övjt. 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
Posta tv. 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
Pp. 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Pr. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
Rtv. 1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről
Smtv. 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
Sport tv. 2004. évi I. törvény a sportról
Stabtv. 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
Szabs. tv. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Szakm. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
Szbtv. 1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról
Személyszállítási tv. 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
Szja tv. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
SZMSZ   szervezeti és működési szabályzat
Szoc. tv. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Szt. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
TAK   Településképi Arculati Kézikönyv
Társasházi tv. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Tbj. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
Településképi tv. 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
Temetkezési tv. 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
Természetvédelmi tv. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
Tfr. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
Tftv. 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
Tfvt. 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
Tktv. 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
Tny. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
Tpvt. 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
Tszt. 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
Ttv. 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
Tur. tv. 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
Tűtv. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
Útdíjtv. 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
Vasúti tv. 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
Vgtv. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
Vht. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Vtv. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
EAK rendszer   elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszer
FELIR   élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer
ÁEEK   Állami Egészségügyi Ellátó Központ
AH   Alkotmányvédelmi Hivatal
AM   agrárminiszter (Agrárminisztérium)
ÁSZ   Állami Számvevőszék
ATIVIZIG   Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
BFKH   Budapest Főváros Kormányhivatala
BM   belügyminiszter (Belügyminisztérium)
BMH   Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
CSMKH   Csongrád Megyei Kormányhivatal
CSCSMKH   Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
CSCSMRFK   Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
CSMRFK   Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
DEMKK   Demokrácia Központ Közalapítvány
EMET   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
EMMI   emberi erőforrások minisztere (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
EÜF   Elektronikus Ügyintézési Felügyelet
FM   földművelésügyi miniszter (Földművelésügyi Minisztérium)
HM   honvédelmi miniszter (Honvédelmi Minisztérium)
IM   igazságügyi miniszter (Igazságügyi Minisztérium)
ITM   az innovációért és technológiáért felelős miniszter (Innovációs és Technológiai Minisztérium)
KAV   KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
KEF   Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság
KELLO   Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
KKM   külgazdasági és külügyminiszter (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
KSH   Központi Statisztikai Hivatal
MÁK   Magyar Államkincstár
MEKH   Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
MK   a miniszterelnök kabinetfőnöke (Miniszterelnöki Kabinetiroda)
MMA   Magyar Művészeti Akadémia
MNB   Magyar Nemzeti Bank
MTA   Magyar Tudományos Akadémia
MvM   a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Miniszterelnökség)
NAV   Nemzeti Adó- és Vámhivatal
NEAK   Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
NFA   Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
NFM   nemzeti fejlesztési miniszter (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
NGM   nemzetgazdasági miniszter (Nemzetgazdasági Minisztérium)
NHKV   NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
NISZ   NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
NSZKK   Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
NTAK   Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
NVTNM   a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
OFFI   Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
OKI   Országos Közegészségügyi Intézet
ONYF   Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
PM   pénzügyminiszter (Pénzügyminisztérium)
PMKH   Pest Megyei Kormányhivatal
PTNM   a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter
SZGYF   Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
TNM   a miniszterelnök általános helyettese (nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős tárca nélküli miniszter)
Print Friendly, PDF & Email