Havi archívum: július 2023

Impulzusvásárlás vagy bevásárlólista? A napirend jelentősége

2023. július 19./ Kérdés-válasz

– Engedd meg, kedves barátom, de a dolog véleményem szerint nagyon fontos, s én 24 óra gondolkodási időt kérek. – De ha nem lehet – szólt Andrássy türelmetlenül. – Aztán mi van azon megfontolni való? – Méltóztassál megbocsátani, de én nem mehetek semmibe bele egykönnyen. Nekem, tudod, múltam van. Mikszáth Kálmán: Az apró gentry és a nép Az Mötv.[1] rögzíti:…

Bővebben

Üzletek éjszakai nyitva tartásának önkormányzati szabályozása

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

A Kertv.[1] 6. § (4) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartási rendjét. A felhatalmazó rendelkezést a Kertv. 12. § (5) bekezdése tartalmazza. I.   A szabályozás tartalma: 1. A figyelembe vett helyi sajátosságokra történő hivatkozás A „helyi sajátosságok figyelembevétele” mindenekelőtt arra vonatkozik, hogy önkormányzatonként…

Bővebben

Létrehozhatnak-e a helyi nemzetiségi önkormányzatok saját hivatalt?

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Az országos nemzetiségi önkormányzatok kötelesek saját hivatalt alapítani, amely azok határozatait előkészítő és végrehajtó, valamint gazdálkodással kapcsolatos feladataikat ellátó költségvetési szerve. Ugyanezeket a feladatokat a helyi (a települési és a területi) nemzetiségi önkormányzatok esetében a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti önkormányzat (polgármesteri vagy közös önkormányzati) hivatala látja el. Az Njtv. [1] 80. § (1) bekezdésének pontos megfogalmazása szerint „a települési önkormányzat, illetve…

Bővebben

Az adóhatósági határozatok anyagi és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálati tapasztalatai

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

A Hatósági, Perképviseleti és Felügyeleti Osztály a Pénzügyminisztérium 2023. évi Országos Hatósági Ellenőrzési Terv keretében folytatott átfogó ellenőrzése során az adóhatározatok készítése vonatkozásában feltárt problémák közül néhány gyakran előforduló, lényegesebb hibára hívja fel a figyelmet. 1. Az elsőfokú adóhatóság az Air.[1] 22. § b) pontja alapján az önkormányzat jegyzője. A határozatok fejlécében, a fellebbezési lehetőségre történő felhívásban és a kiadmányozó helyén…

Bővebben

Egészségi alkalmatlanság miatt járművezetési jogosultság szünetelésének elrendelése ügyében hozott közigazgatási határozat bírósági vizsgálata

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

A Szegedi Törvényszék a 4.K.701.577/2022. sz. ügyben megállapította, hogy a Makói Járási Hivatalnak – mint az ügyben eljárt, közlekedési igazgatási hatáskörben eljáró illetékes hatóságnak [feladatot ellátó osztály: Kormányablak Osztály] – hivatalból és kötelezően kellett a vezetési jogosultság szüneteléséről intézkednie az illetékes kormányhivatal rehabilitációs ellátási és szakértői feladatokat ellátó szervezeti egysége keretében működő elsőfokú orvosszakértői szervének (a továbbiakban: elsőfokú szakértői bizottság)…

Bővebben

A kisajátítási eljárások gyakorlati kérdései

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

A Hivatali Tájékoztató 2021. november havi számában közreadtunk egy tájékoztatást a helyi önkormányzatok által benyújtott kérelmek alapján indult kisajátítási eljárásokkal összefüggésben.[1] A cikk megjelenése óta eltelt időszak tapasztalatai alapján érdemesnek tartjuk ismét körüljárni a témát, figyelemmel a jövőbeni várható beruházásokra és projektekre. 1. A kisajátítás célja A Kstv.[2] 1. § (1) bekezdése szerint kisajátítással ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, az…

Bővebben

Útügyi eljárások

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Az útügyi hatósági eljárások leggyakrabban valamely útügyi létesítmény építésének, forgalomba helyezésének engedélyezésére irányulnak. Fontos változás, hogy 2023. március 1-jétől a korábban a járási hivatalok hatáskörébe tartozó útügyi eljárások, azaz a járdák, gyalogutak építése, forgalomba helyezése, megszüntetése tárgyú ügyek is a vármegyei kormányhivatalokhoz kerültek (a Csongrád-Csanád vármegyében eljáró szervezeti egység a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi…

Bővebben

Tájékoztató az új panasztörvényről, különös tekintettel a belső visszaélés-bejelentési rendszerre

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Az Országgyűlés 2023. május 22. napján elfogadta a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt. Az új törvény hatálybalépésével egyidejűleg, 2023. július 24-én hatályát veszti a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. Az új panasztörvény megalkotását az Európai Parlament és Tanács általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 2019. évi módosítása…

Bővebben

Elindult az ESZEÜR-rendszer

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Az Egységes Szociális Ellátások Ügyvitel-támogató Rendszere (ESZEÜR) kialakításának lehetőségét a Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program teremtette meg a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 számú „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok (SZAKINT)” elnevezésű projekt keretén belül. 1. Az ESZEÜR-program célja a járási és fővárosi kerületi hivatalok feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátások, valamint gyám és gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzügyi ellátások ügymenetének digitalizálásával egységes és a szakrendszerek között…

Bővebben

Hivatali Tájékoztató 2023/2. szám

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Megjelent a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztatójának 2023/2. száma. Júliusi számunk tartalma: Jegyzői értekezletet tartottunk · 2023. június 6. Elindult az ESZEÜR- rendszer Tájékoztató az új panasztörvényről, különös tekintettel a belső visszaélés-bejelentési rendszerre Útügyi eljárások A kisajátítási eljárások gyakorlati kérdései Egészségi alkalmatlanság miatt járművezetési jogosultság szünetelésének elrendelése ügyében hozott közigazgatási határozat bírósági vizsgálata Az adóhatósági határozatok anyagi és eljárásjogi megfelelőségének…

Bővebben