Tájékoztató az eljárási illeték megfizetésének rendjéről

2018. február 28./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Kovács Anita
hatósági szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

A közigazgatási hatósági, valamint a peres eljárási illetékek fizetésének néhány alapvető szabályaira, valamint a 2018. január 1-jén bekövetkezett néhány változásra az alábbiakban kívánjuk felhívni a figyelmet.

1. Az Illetéktörvény (1990. évi XCIII. törvény) szabályai szerint a közigazgatási hatósági eljárásért a törvényben megállapított illetéket kell fizetni az eljárás kezdeményezésekor annak, aki az eljárás megindítását kéri.

Fontos, hogy az ügyfél illetékfizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a hatóság a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy azt elutasítja, vagy – bizonyos kivételektől eltekintve – az eljárást megszünteti.

Ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság 8 napon belül felhívja az illeték megfizetésére (73/A. §), ezzel egyidejűleg figyelmezteti arra, hogy amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontja alapján – végzéssel – megszünteti.

Az elsőfokú adóhatóságnál kezdeményezett eljárás – ideértve a jogorvoslati eljárásokat is – esetén az illetéket az adóhatóság illetékbeszedési számlájára kell megfizetni. Amennyiben az adózó az illetékfizetési kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget, a hatóság az eljárást az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 49. § (1) bekezdés d) pontja alapján – végzéssel – megszünteti, és a fellebbezés felterjesztését mellőzi.

2. Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A. §-a szerint az eljáró hatóság az illeték megfizetéséről szóló felhívásban az illeték átutalással történő megfizetésére szolgáló számlaként – az önkormányzat és a jegyző kivételével – a Kincstár által e célra létrehozott, 10032000-01012107-00000000 számú, Eljárási illetékbevételi számlát köteles megjelölni, vagy az eljáró hatóság kezdeményezésére nyitott, központosított beszedési számla beszedési alszámláját. A befizetés ellenőrzése érdekében a hatóságnak legalább havonta elektronikus úton kell a Kincstárt megkeresnie, kivéve, ha a Kincstárnál beszedési alszámlát nyitott.

A bírósági eljárás illetékét – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, kivéve, ha jogszabály más fizetési módot is megenged, vagy ha az illeték viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt.

Mivel a bírósági eljárások egy részében kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás, így ezen eljárásokban az illetéket nem lehet illetékbélyeggel leróni.

3. Közigazgatási bírósági eljárásban, ha az eljárás tárgya közigazgatási per vagy egyéb bírósági eljárás, az eljárás illetéke 30.000,- Ft, kivéve az Illetéktörvény 45/A. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket, amikor az illeték mértéke a pertárgyértékhez igazodik, valamint a kisajátítási határozat felülvizsgálata, közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per és a közigazgatási nemperes eljárás illetéke, melyek mértéke 10.000,- Ft.

Az Illetéktörvény 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján a felet a közigazgatási bírósági eljárásban tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért ilyen esetekben a keresetlevél benyújtásakor az illetéket nem kell megfizetni; annak viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt.

4. Abban az esetben, ha a hatóságnál olyan eljárás folyt, melyben a bírósági út nem a közigazgatási bírósági eljárás, hanem a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint folyik, más eljárásrend érvényesül, ha a bírósági eljárási illetéket elektronikus úton kell megfizetni.

A bírósági eljárásban elektronikus úton eljáró fél az illetéket az Elektronikus Fizetési és Elszámolási rendszeren keresztül, vagy az illetékes bíróság Kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára átutalással fizeti meg, melyre vonatkozóan további részletszabályokat a fenti hivatkozott PM rendelet 6/A. § (3)-(4) bekezdése tartalmaz.

A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben elektronikus úton eljáró fél az illetéket – technikai feltételek megléte esetén – az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül vagy az önkormányzati adóhatóság illetékbevételi számlája javára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén a közleményben fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát, az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét és a birtokvédelmi határozat számát. A jegyzőnek ezen jogszabályi előírást a határozata indokolásában ismertetnie kell.

Abban az esetben, amikor a bírósági illetéket a bírósági eljárást megelőző más szerv vagy hatóság eljárására tekintettel kell leróni, az elektronikus úton eljáró fél az illetéket a Kincstár által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 számú, központosított beszedési számla, vagy az eljáró szerv, hatóság kezdeményezésére nyitott, központosított beszedési számla beszedési alszámlája javára kell megfizetni átutalással, vagy – technikai feltételek megléte esetén – az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül. Átutalás esetén a közleményben fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát, az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, az adott szerv vagy hatóság előtti ügy ügyszámát és azon döntés vagy intézkedés alszámát, amely okán az illetékfizetési kötelezettség keletkezett. A hatóságnak vagy az eljáró szervnek ezen jogszabályi előírást a határozata indokolásában ismertetnie kell.

5. Az átutalással történő illetékfizetés tényét a hatóság a Kincstártól kapott számlakivonat alapján, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül történt illetékfizetést pedig a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározottak szerint ellenőrzi.

A hatóság az iratok bírósághoz történő felterjesztésével egyidejűleg az illeték megfizetésének tényét és a megfizetett illeték összegét, vagy az illeték megfizetésének elmulasztását közli a bírósággal.

Kérem a Tisztelt Kollégákat, hogy a fenti jogszabályhelyek betartására fordítsanak figyelmet.

Print Friendly, PDF & Email