Tájékoztató az állami adóhatósághoz benyújtott iparűzési adóbevallások kapcsán a képviseleti jogosultság vizsgálatának kérdéséről

2017. június 20./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján

A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya a 2017. május hó 19. napján kelt NGM/18121/2017. számú levelében az alábbiakról tájékoztatta az önkormányzati adóhatóságokat:

„A 12993/2017. számon kiadott Tájékozatóm I. pontja a bevallásbenyújtó képviseleti jogosultságának adóhatósági vizsgálatára vonatkozó részletes szakmai álláspontot tartalmazott. Ennek ellenére az utóbbi napokban beérkezett adózói beadványokból, megkeresésekből egyes önkormányzati adóhatóságok törvénysértő gyakorlatára derült fény.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 42/D. § (2) bekezdése szerint „az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, az (1) bekezdés szerint – állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával – benyújtott adóbevallást a bevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően”, tartalmi vizsgálat nélkül megküldi az illetékes önkormányzati adóhatóságnak. A dőlt betűs normaszöveg az ÁNYK rendszerében benyújtott iparűzési adóbevallások kapcsán a bevallás-benyújtó képviseleti jogosultságának vizsgálatát kizárólag az állami adóhatóság (NAV) hatáskörébe utalja, ezen feladatát – a korábbiaktól eltérően – a NAV ellátja.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 7. § (5) bekezdés első és második mondata szerint „az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti, ezen meghatalmazás, megbízás az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be”.

A Htv. és az Art. idézett jogszabályhelyeinek összefüggései alapján a NAV a hozzá benyújtott iparűzési adóbevallások kapcsán azt vizsgálhatja, hogy az iparűzési adóalany (Adózó) adóbevallását benyújtó jogosult-e az Adózó NAV hatáskörébe tartozó közterhét illető ügyben az előtte való képviseletre, az Egységes Képviseleti Adatlap tartalmának megfelelően.

A hivatkozott törvényi szabályokból egyértelműen következik, hogy az önkormányzati adóhatóság a NAV-on keresztül hozzá beérkezett iparűzési adóbevallások benyújtójának az önkormányzati adóhatóság előtti eljárásra való képviseleti jogosultságát nem vizsgálhatja. Az előzőekből következően az önkormányzati adóhatóság törvénysértően jár el akkor, ha a NAV-on keresztül hozzá beérkezett adóbevallást nem tekinti alaki szempontból érvényes bevallásnak, azért annak érvénytelenségéről ad tájékoztatást, meghatalmazás hozzá való benyújtására hívja fel az adóalanyt, vagy újbóli bevallás-benyújtás elmaradása esetére mulasztási bírság kiszabását helyezi kilátásba.”

Print Friendly, PDF & Email