Összefoglaló a jegyzői értekezletről – 2017. szeptember 6.

2017. szeptember 08./ Jegyzői értekezletek

EMLÉKEZTETŐ

a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezésében megtartott

JEGYZŐI ÉRTEKEZLETRŐL

Időpont: 2017. szeptember 6. 9.00 óra

Helyszín: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. – Csongrád terem

Jelen vannak:

 • Csongrád megye megjelent jegyzői
 • Juhász Tünde kormánymegbízott, CSMKH
 • Bangha Ágnes főosztályvezető, CSMKH Jogi és Hatósági Főosztály
 • Semperger Zsolt osztályvezető, CSMKH Jogi és Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
 • CSMKH Jogi és Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály munkatársai
 • Rigó Szilveszterné igazgató, Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
 • Gyulainé Bozó Katalin irodavezető, Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága, Államháztartási Iroda
 • Szűcs Péter fogyasztóvédelmi szakügyintéző, Szegedi Járási Hivatal, Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Dr. Semperger Zsolt osztályvezető: elsőként köszöntötte a megjelent jegyző kollégákat, majd átadta a szót dr. Juhász Tünde kormánymegbízottnak, hogy nyissa meg a szakmai értekezletet.

1. Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott: köszöntötte a jelenlévőket, és örömmel konstatálta, hogy működik a jegyzők és a Kormányhivatal közötti párbeszéd, hiszen az értekezlet előadásai a jegyzők felvetéseiből állt össze. Az aktuális kérdések közül a településkép-védelmi feladatokkal összefüggésben kiemelte, hogy a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága által augusztusban megtartott kecskeméti tájékoztatón elhangzott, hogy az önkormányzatoknak várhatóan 2017. december 31-ig kell megalkotniuk településképi arculati kézikönyvüket és az arra épülő településképi rendeletet. A korábbi (2017. október 1.) határidő meghosszabbítását lehetővé tevő törvénymódosító javaslat ugyanis folyamatban van. Felhívta a figyelmet továbbá egy az elmúlt hónapokban megfigyelhető tendencia előfordulására, mely szerint a képviselői munkától huzamosabb ideig (1 éven túl) távol maradó önkormányzati képviselők mandátumának megszűnéséről szóló döntés meghozatalát egyes képviselő-testületek elodázzák. Kérte a jegyzőket az erre vonatkozó jogszabályi előírások betartására, annak érdekében, hogy a helyi választási bizottság kiadhassa a megüresedett mandátumot a listán soron következő jelöltnek és a képviselő-testület ezáltal teljes létszámban érdemben folytathassa munkáját. Ennek érvényesülésére a Kormányhivatal szükség esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket. Végezetül a jelenlévők figyelmébe ajánlotta a Hivatali Tájékoztató őszi számát, valamint az Önkormányzati Helpdesk felületen történő kérdezés lehetőségét és hasznos tanácskozást kívánt az értekezlet résztvevőinek.

2. Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott megnyitóját követően dr. Semperger Zsolt átadta a szót dr. Bangha Ágnes főosztályvezetőnek, aki az alábbi időszerű szakmai témákat ismertette:

 • A Miniszterelnökség idén is feladatul tűzte a kormányhivatalok számára a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek polgármesteri hivatalait/közös önkormányzati hivatalait érintő közszolgálati ellenőrzés lefolytatását, amelynek végrehajtására 2017. október 31-ig kerül sor. Az ellenőrzés kiterjed: a) a jogviszony megszűnések, és jogviszony megszüntetések jogszerűségének vizsgálata, különös tekintettel a megszűnéssel és megszüntetéssel összefüggésben teljesített kifizetések jogszerűségére, b) a teljesítményértékelés gyakorlatának vizsgálatára a személyi illetménnyel, az alapilletmény-eltérítéssel és a címadományozással érintett köztisztviselők esetében, és a c) a tartalékállományba helyezés gyakorlatának vizsgálatára, és a 2016. január 1. napjától 2017. június 30. napjáig tartó időszak munkáltatói intézkedéseit érinti. A vizsgálat végrehajtása érdekében a Kormányhivatal a közeljövőben adatkéréssel fordul az önkormányzatokhoz.
 • Az új Polgári Perrendtartás egyszerűsíti az önkormányzatok perbeli képviseletét ellátó személyi körre vonatkozó szabályozást, mivel a hatályos szabályozás indokolatlanul terjedelmes és bonyolult. Az új Pp. lehetővé teszi, hogy az önkormányzat belső szabályzatban (SzMSz) határozhassa meg azt a tisztségviselői kört, akik meghatalmazottként eljárhatnak, az adott tisztségviselői típushoz pedig hozzárendelheti azt az ügykört, amelyek vonatkozásában a tisztségviselői típushoz tartozó személy eljárhat.
 • A Miniszterelnökség a kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos ellenőrzési munkatervében elrendelte a helyi önkormányzatok helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel összefüggő rendeleteinek vizsgálatát, melynek lefolytatására 2017. október 15-éig kerül sor. Ennek részleteiről a Kormányhivatal külön levélben értesíti az önkormányzatokat.
 • A Kúria két aktuális döntése is foglakozik helyi földbizottságok eljárásával. A Kfv.IV.37.835/2016. sz. ügyben született döntés szerint a földforgalmi ügyekben az első érdeminek tekinthető közhatalmi döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete hozza meg a kamarai állásfoglalás elleni kifogás elbírálása során, az agrárkamara – földbizottsági jogkörben történő – eljárása nem része a közigazgatási eljárásnak. A Kfv.IV.37.784/2016. sz. ügyben a Kúria kimondta, hogy a föld adás-vételéhez való jóváhagyás támogatásának megtagadása a forgalmi érték és a vételár aránytalanságára hivatkozva csak akkor jogszerű, ha egyben igazolható az is, hogy a vevő ezzel meghatározott elővásárlásra jogosultakat tart vissza e joguk gyakorlásától.
 • Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban felmerülő feladatairól az Elektronikus Ügyintézési Felület internetes felülete (https://euf.gov.hu) részletes tájékoztatást nyújt.
 • A víziközmű társulatok megszűnésével összefüggő pénzügyi elszámolással kapcsolatban számos panasz, bejelentés érkezett. A Kormányhivatal kérése, hogy az önkormányzatok lehetőségeikhez mérten segítsék a társulatokat abban, hogy az elszámolás jogszerűen megtörténhessen.
 • Az önkényuralmi utcaneveket 2013. január 1-je óta meg kellet változtatni az Mötv. alapján. Az önkormányzatoknak hagyott türelmi időt követően a Kormányhivatal írásban hívja fel az érintett önkormányzatokat a tiltott utcanevek megváltoztatására.
 • A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek kormányhivatalnak történő megküldésével némely önkormányzat jelentősen elmaradt, így a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében nem lát rá a szóban forgó önkormányzatok működésére. Ennek érvényesítése érdekében írásbeli intézkedés kiadására kerül sor.
 • Változott a Törvényességi Felügyeleti Osztály személyi összetétele: dr. Csongrádi Helga a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály vezetőjeként folytatja munkáját, dr. Kecskés Tamás pedig új munkatársként csatlakozott az osztályhoz, aki a Kisteleki Járási Hivatal településeit ellenőrzi. Változás, hogy ezentúl egy kolléga egy járásban található településeket felügyel: dr. Gyüre Izabella – Szentes járás, Csongrád Megyei Önkormányzat, dr. Kecskés Tamás – Kistelek járás, dr. Keresztury Monika – Makó járás, dr. Koréh Zoltán – Mórahalmi járás, dr. Tichy Noémi – Szegedi járás, dr. Valastyán Réka – Hódmezővásárhelyi, Csongrádi járás települései)

Főosztályvezető Asszony tájékoztatása szerint az értekezleten elhangzott fontos információkat a Kormányhivatal közzé teszi, majd a tanácskozás a meghirdetett előadásokkal folytatódott, melynek napirendje kiegészült egy további előadással, amelyet Rigó Szilveszterné, az Államkincstár igazgatója adott elő az ASP témakörben.

3. Szűcs Péter fogyasztóvédelmi szakügyintéző, CSMKH: A játszótéri eszközök üzemeltetése

A játszóterek ellenőrzése kiemelt piacfelügyeleti feladat, melynek során a játszótér üzemeltetését vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság. Az előadás kitért a jogszabályi háttér bemutatására, a fogyasztóvédelmi hatósági eljárás főbb elemeire, valamint a lefolytatott ellenőrzések gyakorlati tapasztalataira. Említésre került a mutatványos berendezések (az utazó vidámparkokban található eszközök pl. légvár) engedélyezése, mellyel kapcsolatban javaslatként fogalmazódott meg, hogy az önkormányzatoknak azon berendezéseket engedélyezzék, amelyek rendelkeznek érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal. Az előadás anyaga az emlékeztető mellékletét képezi.

4. Gyulainé Bozó Katalin irodavezető, MÁK: A 2018. évi költségvetés önkormányzatokat érintő kérdései

A prezentáció keretében bemutatásra kerültek a települési önkormányzatok működésének általános támogatásai, mely jogcímekben történt változás (pl. polgármesteri illetmény támogatása), a beszámítás-kiegészítés szabályai, a teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, a nemzetiségi önkormányzatok támogatásai. A további kérdéseket az ahi.cso@allamkincstar.gov.hu e-mail címre várja az Államkincstár. A részleteket a mellékletben található ppt-előadás tartalmazza.

5. Rigó Szilveszterné igazgató, MÁK: Az ASP gyakorlati alkalmazása és az elmúlt félév tapasztalatai

Csongrád megyében 2017. január 1-jétől 31 önkormányzat csatlakozott az ASP rendszerhez, országosan pedig 1687 önkormányzat. 2018. január 1. napjától megyénkből 19 további önkormányzat kapcsolódik be az ASP rendszerbe (országosan 1258 új önkormányzat), 2019. január 1-jétől pedig a városok és a megyei önkormányzat is. Az elmúlt időszakban az Államkincstár részéről két vizsgázott szakértő kolléga állt az önkormányzatok rendelkezésére az ASP használatával kapcsolatos kérdések megválaszolására, akik összesen 8 alkalommal szerveztek oktatást az önkormányzatok gazdálkodásával foglalkozó munkatársai számára. A jövőben várhatóan bővül az ASP-oktatók száma. Ezen felül a rendszerrel kapcsolatos ismeretek elmélyítésére a Pro Bono keretében e-learning képzés is elérhető, amelyhez a felkészítő anyagok az www.aspoktatas.hu weboldalon megtalálhatóak, egy-egy témát feldolgozó 120 perces videó formájában is megismerhetők. A tapasztalatok szerint míg egyes pénzügyekkel foglalkozó kollégák az önkormányzatoknál jól átlátják és nehézség nélkül használják az ASP rendszert, addig más munkatársaknál ez problémát jelent. Ezért az Államkincstár felajánlotta, hogy amennyiben szükséges – előzetes időpont egyeztetés alapján – további konzultációkat tart a témában, akár egyénileg, akár kiscsoportosan szervezve. Ilyen jellegű megbeszélésre több önkormányzattal is sor került.

Jegyzői kérdésre válaszként elhangzott, hogy az ASP rendszert használó önkormányzatok új kollégáikat bejelenthetik a 2018-ban csatlakozó önkormányzatok részére tartandó ASP-képzésekre, akár mind a nyolc képzésre. Igazgató Asszony javasolta továbbá, hogy amikor a pénzügyes kollégák elakadnak egy-egy tétel ASP-be történő felrögzítésével, ahelyett, hogy hosszasan próbálják egyedül megoldani a hibát, küldjék el hibajegyzékbe, melyre az Államkincstár (Böröcz Zsuzsanna ASP oktató) válaszol. Hangsúlyozta, az ASP-vel kapcsolatos oktatás, segítségnyújtás az Államkincstár törvényi feladata.

Az Államkincstár is érzékeli, hogy nagyjából egy éve jelentős a pénzügyi szakemberek elvándorlása az önkormányzatoktól, ez jelentős szakember hiányt eredményez az államháztartási számvitel területén. Ennek megoldására konzultációt kezdeményezett dr. Vilmányi Márton dékán úrral, aki nyitott volt arra, hogy az egyetem pénzügyi-számvitel szak a jövőben kibővüljön nyolc, az állami- és önkormányzati háztartással kapcsolatos új modullal. Végezetül a hallgatóságnak megköszönte a figyelmet és mindenkit arra biztatott, hogy kérdéseivel forduljon az Államkincstárhoz, az ahi.cso@allamkincstar.gov.hu e-mail címen, vagy telefonon egyaránt.

6. dr. Koréh Zoltán, törvényességi felügyeleti szakügyintéző: A pilóta nélküli légi járművekkel kapcsolatos várható jogi szabályozás

A drónok egyre szélesebb körű használata, a légi közlekedés biztonsága, a nemzetközi szabályozás, valamint a hatályos magyar szabályos felülvizsgálata szükségessé tette a tárgykör újraszabályozását. A hatályos légi közlekedési jogszabályok módosulásával egyidőben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium várhatóan megalkotja a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendeletét. Az előadásról készült diasor az emlékeztető mellékleteként olvasható.

7. Konzultáció:

Az ASP rendszer működésével kapcsolatos problémákról több jelenlévő is beszámolt, sokak álláspontja szerint nem felhasználóbarát a program, időnként hibásan működik és magas szintű informatikai hozzáértés szükséges a kezeléséhez. Ennek során elhangzott, hogy sok esetben a hibajegyzék megküldése sem vezet eredményre, mivel időnként többszöri egyeztetés szükséges a hiba beazonosításához, ami hosszadalmas folyamatot jelenthet, de előfordul olyan is, hogy a jelzésre nem érkezik válasz. Megfontolandó egyes vélemények szerint az önkormányzatok finanszírozásának növelése, miután az ASP használata további munkaerő alkalmazását teszi szükségessé, vagy túlórával jár együtt, ami növeli az önkormányzatok kiadásait. Egy javaslat szerint a hibajegyzék feladása helyett, célravezetőbb lenne, ha telefonos ASP-helpdesk állna az önkormányzatok rendelkezésére.

A soron következő jegyzői értekezletre az alábbi témajavaslatok hangoztak el: cégkapu regisztráció, az Ákr. bevezetésével kapcsolatos jogalkalmazási problémák.

Miután több kérdés nem merült fel, dr. Semperger Zsolt megköszönte a jelenlévőknek az aktív részvételt és lezárta az értekezletet.

Szeged, 2017. szeptember 7.

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: