Önkormányzatok működésével összefüggő aktualitások

2019. június 05./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Kucsó Dóra
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

[Körlevélben 2019. május 22-én közzétéve]

Az önkormányzatok működésével összefüggő törvényességi felügyeleti munka aktualitásairól az alábbiak szerint tájékoztatom.

I. A Jat.[1] 2019. március 15. óta lehetővé teszi az önkormányzati rendeletek bevezető részének módosítását:

Jat. 8. § (2) Nem lehet módosítani […]

b) – az önkormányzati rendelet kivételével – a rendelet bevezető részét, […]”

Az új átmeneti rendelkezésekből következően pedig bármely hatályos bevezető rész módosítása lehetővé vált, függetlenül attól, hogy az adott önkormányzati rendelet 2019. március 15. előtt vagy után lépett-e hatályba:

 „Jat. 36. § E törvénynek a […] 2019. évi II. törvénnyel megállapított 8. § (2) bekezdését […] a 2019. március 15-ét megelőzően hatályba lépett jogszabályok, jogszabályi rendelkezések […] tekintetében nem kell alkalmazni.”

Röviden tehát: mind az új, mind a régi önkormányzati rendeletek esetében jogszerűen módosítható a bevezető rész. (Az átmeneti rendelkezés célja csupán annyi volt, hogy maga a módosítás történjen 2019. március 15. után.)

Mindez megfelel az Igazságügyi Minisztérium – a Jat.-módosítás előkészítője – jogértelmezésének, eltérően a 2019. március 6-ai jegyzői értekezletünkön adott előzetes tájékoztatásunktól.

A fentiek – a Jat. többi új szabályának összefoglalásával együtt – a Hivatali Tájékoztató 2019. május 8-i számában (38. oldal) is olvashatók.

II. A helyi önkormányzati rendeletek kihirdetésével és közzétételével kapcsolatosan az alábbiakra hívom fel Jegyző Asszony/Úr figyelmét.

1.) Önkormányzati rendeletek kihirdetése, közzététele:

Az önkormányzati rendeletet a jegyzőnek kell kihirdetnie:

– a képviselő-testület hivatalos lapjában, vagy
– a helyben szokásos – az SzMSz-ben meghatározott – módon. [Mötv.[2] § (2) bek. 1. és 3. mondat]

Az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően a jegyzőnek közzé kell tennie:

a) a Nemzeti Jogszabálytár felületén [Korm. R.[3] § (5) bek.], és
b) amennyiben az önkormányzat rendelkezik saját honlappal, akkor annak honlapján is [Mötv. 51. § (2) bek. 2. és 3. mondat].

A Kormányhivatal álláspontja szerint a saját honlappal rendelkező önkormányzat jegyzője az Mötv. 51. § (2) bekezdésében foglalt honlapon történő közzétételi kötelezettségének azzal is eleget tesz, ha az önkormányzat honlapján behivatkozza a Nemzeti Jogszabálytárat (honlap: http://www.njt.hu, a továbbiakban: Njt.) az önkormányzati rendeleteket elérő menüpont megjelölésével.

2.) Az önkormányzati rendeletek hatálybalépésének megjelölése az Njt. felületén:

A Kormányhivatal tapasztalta, hogy az Njt. felületén egyes önkormányzati rendeletek hatálybalépésének napjaként azok kihirdetésének napja került feltüntetésre, amely nem csak a Jat.[4] rendelkezéseivel, hanem sok esetben még magával az érintett önkormányzati rendeletek hatályba léptető rendelkezéseivel is ellentétes.

Kérem Tisztelt Jegyző Asszonyt/Urat, hogy szíveskedjen felülvizsgálni a fentiekkel kapcsolatos eddigi gyakorlatát és ellenőrizni az Njt. felületén közzétett önkormányzati rendeletek hatálybalépésének napját, és – szükséges esetén – intézkedni a hatálybalépés helytelen megjelölésének kijavítása iránt.

Helytelen hatálybalépés megjelölése esetén a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft-hez (honlap: https://www.mhk.hu, e-mail: njt@mhk.hu) tud közvetlenül kérdéssel, kéréssel fordulni. [Korm. R. 9. §]

III. Az Njtv[5]. 115.–116. § rendelkezéseiből levezethető, hogy a nemzetiségi önkormányzat közfeladatot ellátó szerv. Erre tekintettel az Infotv.[6] 32. §a alapján köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.  A törvény által kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat – az Infotv. 33. §-a által meghatározott módon – internetes honlapon, digitális formában szükséges hozzáférhetővé tenni.

Figyelemmel az Infotv. 33. § (3) bekezdésére, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat saját honlappal rendelkezik, akkor azon a felületen, amennyiben infrastrukturálisan szűkösebb lehetőségekkel bírnak, akkor pedig a helyi önkormányzat polgármesteri hivatalának – mint a működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervnek – a honlapján történő közzététellel tehetnek eleget jogszabályi kötelezettségüknek.

Mindezekre tekintettel tájékoztatom, hogy a jogszerű gyakorlat következetes kialakítása érdekében szakmai segítségnyújtással élünk az nemzetiségi önkormányzatok felé.

[1] 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról [Jat.]
[2] 2011. évi CLXXXIX. törvény: Magyarország helyi önkormányzatairól
[3] 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: a Nemzeti Jogszabálytárról
[4] 2010. évi CXXX. törvény: a jogalkotásról
[5] 2011. évi CLXXIX. törvény: nemzetiségek jogairól
[6] 2011. évi CXII. törvény: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Print Friendly, PDF & Email