Önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazások
Frissítve: 2020. szeptember 30.

2020. október 02./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

Frissítette:
Csengei Zoltán
önkormányzati törvényességi felügyeleti feladatban közreműködő gyakornok
Dr. Semperger Zsolt
önkormányzati törvényességi felügyeleti feladatot ellátó kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Hivatali Tájékoztató 2020. évi IV. számában megjelent 2020. szeptember 30-án.

A jogszabályok változásai miatt a 2017. április 26-ai cikkünket a következők szerint frissítjük:

 Önkormányzati rendelet tárgya (esetleges határidő/véleményeztetés) ¹TörvényszövegFelhatalmazó rendelkezés ²Feladatkört meg­ál­l. rendelkezés ³Jelen szöveg hatályaK / L ⁴
1.Költségvetés
Határidő: benyújtás február 15-éig
Véleményeztetés: költségvetési szervek vezetőivel és a képviselő-testület bizottságaival
Áht. 24. § (3) A … költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig … nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ávr. 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti … (2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet …
Eredeti jogalkotói hatáskörében:
Alaptörvény
32. cikk (2) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2015.
06.19.
K
2.Átmeneti gazdálkodás
Határidő: ha a költségvetést március 15-éig nem fogadták el
Áht. 25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet … a költségvetési évben leg­később március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot …Áht.
25. § (1) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2013.
01.01.
K
3.Költségvetés év közbeni aktualizálása
Határidő: negyedévenként, illetve haladéktalanul
Áht. 34. § (4) … előirányzat-módosítás, elő­irányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költség­vetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés … elő­irány­zatait zárolja, azokat csökkenti, törli, … hala­dék­talanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.Eredeti jogalkotói hatáskörében:
Alaptörvény
32. cikk (2) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2015.
01.01.
K
4.Zárszámadás
Határidő: a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő május 31-ig hatályba lépjen
Áht. 91. § (1) A … zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár … helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.Eredeti jogalkotói hatáskörében: Alaptörvény
32. cikk (2) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2016.
06.18.
K
5.Válságköltségvetési rendelet készítéseHar. 18. § (1) A jegyző, a főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) az adósságrendezés megindításának időpontját követő 30 napon belül elkészíti a válságköltségvetési rendelettervezetet.
Har. 19. § (2) Ha a képviselő-testület a válságköltségvetést elfogadja, a hitelezőkkel történő egyezség megkötéséig, illetve a vagyon bíróság által történő felosztásáig a helyi önkormányzat e költségvetés alapján gazdálkodik. ….
Har.
18. § (1) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
1996.
06.11.
L
6.Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítésNvtv. 5. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, … amelyet … b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít …
Nvtv. 5. § (4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a … törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.
Nvtv. 18. § (1) A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából … rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket … nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként … minősít.
Nvtv.
5. § (2) bek. b) pont
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. e) pont
2012.
01.01.
K
7.Korlátozottan forgalomképes vagyonelemekNvtv. 5. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, … amelyet … c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.Nvtv.
5. § (2) bek. c) pont
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. e) pont
2012.
01.01.
K
8.Vagyon használójának kijelöléseNvtv. 3. § (1) E törvény alkalmazásában … 11. nemzeti vagyon használója: … aki vagy amely … a helyi önkormányzat vagyona tekintetében törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerződés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló;Nvtv.
3. § (1) bek. 11. pont
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. e) pont
2012.
01.01.
L
9.Vagyon hasznosításának, átruházásának versenyeztetés-kötelessége értékhatárának szigorításaKvtv. (2021) 76. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében … a) a 5. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt … határozzon meg.
Nvtv. 11. § (16) Törvényben … vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani … csak versenyeztetés útján … lehet.
Nvtv. 13. § (1) Törvényben … vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni … csak versenyeztetés útján … lehet.
Kvtv. (2021)
76. § (3) bek. a) pont
Alaptörvény
32. cikk e) pont
2021.
01.01.
L
10.Polgármester általi forrásfelhasználás mértékeMötv. 68. § (4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: …
h) a polgármester általi forrásfelhasználás mértékét; …
Mötv.
143. § (4) bek. h) pont
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2013.
01.01.
K
11.Vagyonkezelés szabályozásaMötv. 143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: …
i) azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait; …
Mötv.
143. § (4) bek. h) pont
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2012.
01.01.
L
12.Ingó vagyon ingyenes átruházásának értékhatáraMötv. 108/C. § A 108. §-ban meghatározottaktól eltérően a helyi önkormányzat – az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig – dönthet a tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról. …
143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: …
j) önkormányzati tulajdonban álló ingó vagyon 108/C. § szerinti ingyenes átruházására vonatkozó szabályokat.
Mötv.
143. § (4) bek. j) pont
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2019.
07.10.
L
13.Köztulajdonban álló gazdasági társaságok szerződés-közzétételi értékhatárának szigorításaTakarékos tv. 2. § (3) … Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.Takarékos tv.
2. § (3) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. e) pont
2016.
06.18.
L
14.Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti feltételeiLakástv. 3. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra (a továbbiakban: önkormányzati lakás) a tulajdonos önkormányzat – e törvény keretei között alkotott – rendeletében (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott feltételek­kel lehet szerződést kötni. Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni …
Lakástv. 36. § (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség (a továbbiakban: önkormányzati helyiség) bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit – az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – önkormányzati rendelet határozza meg; …
Lakástv.
3. § (1) és 36. § (2) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 9. pont
2006.
03.31.
K
15.Önkormányzati lakások értékesítésének feltételeiLakástv. 54. § (1) Az önkormányzati rendeletben kell meghatározni az e törvény alapján elővásárlási joggal érintett lakások eladása esetén
a)–e) …
(3) Az önkormányzat rendeletében határozza meg az e törvény alapján elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának feltételeit.
Lakástv.
54. § (1) és (3) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 9. pont
2006.
03.31.
K
16.Önkormányzati lakások elosztásának, elidegenítésének és bérletének szabályozásaÖvt. 2. § (8) A lakások és helyiségek elosztása és elidegenítése, illetve bérlete és bére tárgykörében a helyi önkormányzat – a (7) bekezdésben említett törvény keretei között – a helyi sajátosságok érvényesítése érdekében rendeletet adhat ki.Övt.
2. § (8) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 9. pont
1991.
09.01.
L
17.Nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítása, illetve ezek megváltoztatása módja, feltételeiTársasházi tv. 67. § Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján – az építésügyi, illetve a kereskedelmi jogszabályokkal összhangban – rendeletben határozhassa meg a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek megváltoztatásának módját, feltételeit.Társasházi tv.
67. §
Mötv.
13. § (1) bek. 9. pont
2013.
07.20.
L
18.Vízparti beépítetlen önkormányzati ingatlan forgalomképtelensége alóli felmentésVgtv. 23. § (1) E törvény hatálybalépését követően a természetes vizek partját … a tulajdonos helyi önkormányzat közérdekű célokra tartja fenn, ezért … az önkormányzattól beépítetlen ingatlantulajdon természetes vizek partján nem szerezhető. …
(3) A helyi önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyonként tulajdonába adott természetes vizek partján levő beépítetlen ingatlanok tekintetében az (1) bekezdésben foglalt korlátozás alól – a települési érdekekre figyelemmel – önkormányzati rendeletben felmentést adhat.
Vgtv.
23. § (3) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. e) pont
1996.
01.01.
L
19.Feladat- és hatáskör átvállalása nagyobb gazdasági teljesítőképességű vagy lakosságszámú önkormányzattól
Véleményeztetés: az eredeti címzett egyetértésével
Mötv. 12. § (2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete – a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén – rendeletben … dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. …
143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: …
g) a nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt kötelező feladat- és hatáskör vállalását; …
Mötv.
143. § (4) bek. g) pont
Adott átvállalt feladatra vonatkozó feladatkör2013.
01.01.
L
20.Államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályaiMötv. 41. § (9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.Mötv.
41. § (9) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. d) pont
2013.
06.22.
K
21.Követelésről lemondás esetei és módjaÁht. 97. § (2) A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.Áht.
97. § (2) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2013.
01.01.
L
22.Készpénzben történő kiadás-teljesítés eseteiÁht. 109. § (6) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.Áht.
109. § (6) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2013.
01.01.
K
23.Önkormányzati biztos megbízására a törvényinél szigorúbb szabályokÁht. 71. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárat esetén is kötelezővé teheti.Áht.
71. § (1) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. c) pont
2014.
01.01.
L
24.Közterületek fellobogózása nemzeti ünnepekenCímertv. 24. § (5) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat … képviselő-testülete, hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozza.
Címertv. 7. § (6) A közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni.
Címertv.
24. § (5) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont
2012.
01.01.
K
25.Filmforgatási célú közterület-használat feltételei és díjának részletes szabályai, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek köreFilmtv. 37. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó – e törvény szabályait kiegészítő – részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.Filmtv.
37. § (4) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 2. pont
2013.
07.01.
K
26.Közösségi együttélés alapvető szabályai, öngondoskodás, közösségi hozzájárulás és jogkövetkezményekMötv. 143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: … d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit;
Mötv. 8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.
Mötv.
143. § (4) bek. d) pont
Mötv.
8. § (1) bek. b) pont
2013.
01.01.
L
27.Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéseSzabs. tv. 254. § (2) Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.Szabs. tv.
254. § (2) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. l) pont
2012.
10.15.
K
28.Életvitelszerű közterületi tartózkodásra nem használható közterület-részekHatályát vesztette: Szabs. tv. 250. § (4) Felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok … a 179/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint, hogy a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében rendeletben kijelöljék a közterület meghatározott részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül.Felhatalmazás a hatályon kívül helyezésre:
Jat.
10. § (2) bek.
Feladatkör a hatályon kívül helyezésre:
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. a) pont
2018.
10.15.
29.Prostitúció folytatásának szabályai, időbeni korlátozása és egyes területrészeken történő megtiltásaSzbtv. 62. § (3) A települési önkormányzat képviselő-testülete … a prostitúció folytatásának további szabályait … rendeletben állapíthatja meg.
8. § (2) Az önkormányzat rendeletében a 7. §-ban meghatározott védett övezeteken kívül a közterület más részein, illetve az ott működő egyes nyilvános helyeken is megtilthatja a prostituáltak tevékenységét.
8. § (4) Az önkormányzat a védett övezeteken kívül időben is korlátozhatja a prostituáltak tevékenységét. Az önkormányzat e jogosultságát – türelmi zóna kijelölése esetén – a zónában folyó közcélú rendezvények időtartama alatt is érvényesítheti.
Szbtv.
62. § (3), valamint 8. § (2) és (4) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 17. pont
2000.
02.26.
L
30.Türelmi zóna kijelölése
Határidő: 50 ezer fő feletti településen a tömegessé válás megállapításától számított 90 napon belül
Szbtv. 8. § (1) Az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése esetén rendeletében egy türelmi zónát jelölhet ki. Kivételesen – ha egy türelmi zóna kijelölése nem lehetséges – több türelmi zóna is létesíthető. …
62. § (4) Ha a prostitúció tömeges (4. § j) pont), az 50 000 lélekszám feletti település önkormányzatának képviselőtestülete … ennek megállapításától számított kilencven napon belül köteles a türelmi zóna kijelöléséről a rendeletet megalkotni. …
Szbtv.
8. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 17. pont
2000.
02.26.
K
31.Közlekedésszervező kijelölése, valamint az általa adható rendelkezések kereteiSzemélyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő testülete … a) a közlekedésszervező kijelölésére, valamint a közlekedésszervező által a helyi személyszállítást végző közlekedési szolgáltató számára adható rendelkezés kereteire … vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.
Vasúti tv. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy a városi és helyi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya esetén a felszín alatti vasúti pálya nyomvonala által érintett ingatlanok jegyzékét rendeletben állapítsa meg.
Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. a) pont és
Vasúti tv.
88. § (4) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 18. pont
2016.
05.28.
K
32.Személytaxi és személygépkocsis személyszállítás működési feltételei, valamint a taxiállomások igénybevételének szabályaiSzemélyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő testülete … b) a személytaxi-, a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás, valamint a különleges személyszállító szolgáltatás, továbbá e szolgáltatásokat közvetítő és szervező szolgálat működésének – a személytaxi és a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás esetében a Kormány rendeletében meghatározott feltételeken túli – műszaki, személyi és pénzügyi alkalmassági feltételeire, valamint a település területén lévő taxiállomások, továbbá megállási helyek igénybevételének rendjére, valamint ezek ellenőrzésére vonatkozó szabályokra … vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. b) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 18. pont
2017.
12.12.
K
33.Különcélú menetrend szerinti személyszállítás feltételeiSzemélyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő testülete … c) a település közigazgatási határán belül működő, különcélú menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszokkal kapcsolatos környezetvédelmi besorolására, külső megjelenésére, műszaki felszereltségére, a település közútjain történő közlekedésre és a személyszállítási közszolgáltatások céljára kialakított autóbusz-megállóhelyek igénybevételére vonatkozó feltételekre , valamint a járati engedély igénylésvel és kiadásával kapcsolatos részletes szabályokra…
vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.
Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. c) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 18. pont
2017.
12.12.
K
34.Helyi személyszállítás alapellátási szintje (megyei jogú város esetében)Személyszállítási tv. 49. § (4) Felhatalmazást kap … a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető megyei jogú városok képviselő-testülete a helyi személyszállítási közszolgáltatási szolgáltatások esetében alkalmazott alapellátás szintjének rendeletben történő megállapítására.Személyszállítási tv.
49. § (4) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 18. pont
2012.
07.01.
K
35.Közösségi autóbérlő rendszer szabályaiSzemélyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő testülete … d) a közösségi autóbérlő rendszer – a Kormány rendeltében meghatározott feltételeken túli – létrehozására, fenntartására, üzemeltetésére, igénybevételének rendjére, külső megjelenésére, műszaki, személyi és pénzügyi alkalmassági feltételeire vonatkozó részletes szabályokra vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. d) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 18. pont
2017.
12.12
K
36.Parkolási díj szabályaiKkt. 15/A. § (1) Forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján, az e törvényben meghatározott keretek között … a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a helyi önkormányzat rendeletében … kijelölhet olyan várakozási területet, amelynek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.
Kkt. 48. § (5) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete … hogy rendeletben állapítsa meg a várakozási területek tekintetében
a)–e) …
Kkt.
48. § (5) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 2. pont
2012.
08.07.
L
37.Közutak kezelésével és építésével kapcsolatban helyi kiegészítő szabályozásKkt. 48. § (5b) (5b) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete …, hogy hogy a … közutak kezelési feladataival kapcsolatban, valamint a … közutak építésével kapcsolatban előírt minőségi követelmények ellenőrzésének való megfelelés érdekében az általa kezelt közutak vonatkozásában a helyi sajátosságoknak megfelelő további szabályokat rendeletben állapíthasson meg.Kkt.
48. § (5b) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 2. pont
2017.
06.23.
L
38.Gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formái, igénybevételük és intézményi térítési díjukGyvt. 29. § (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza
a)–e) …
131. § (1) A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál az igazolás és a nyilatkozat tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes szempontjait, a jövedelemszámításnál irányadó időszakot a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza.
Gyvt.
29. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 8. pont
2012.
01.01.
K
39.Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújtó társulás ellátásainak a kijelölt tagtelepülés általi szabályozásaGyvt. 29. § (3) Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.Gyvt.
29. § (3) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 8. pont
2017.
07.12.
K
40.Gyermekétkeztetés térítési díjának, annak vitatására, csökkentésére, elengedésére vonatkozó szabályainak megállapítása, ha az önkormányzat közvetlenül látja el a feladatotGyvt. 151. § (4a) Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a (4) bekezdés alkalmazásában intézményvezető alatt a települési önkormányzat azon intézményének vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a települési önkormányzathoz fordulhat. Ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja meg.Gyvt.
151. § (4a) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 8. pont
2015.
03.01.
L
41.Gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó (a nevelési-oktatási intézmény vezetője által, egyéni rászorultság alapján történő) kedvezmény-megállapítás szabályaiGyvt. 162. § (5) Felhatalmazást kap a nevelési-oktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg azokat a szabályokat, amelyek keretei között a nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján kedvezményt állapít meg a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére.Gyvt.
162. § (5) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 8. pont
2015.
03.01.
L
42.Szociális ellátások szabályozása települési támogatás keretébenSzoc. tv. 132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza …
g) a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Szoc. tv.
132. § (4) bek. g) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont
2015.
03.01.
K
43.Szociális ellátáshoz vagyon- és jövedelemnyilatkozat, valamint igazolás részletes szabályaiSzoc. tv. 10. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza.Szoc. tv.
10. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont
2015.
03.01.
K
44.Szociálisan rászorultak részére a törvényieken túli pénzbeli támogatások szabályaiSzoc. tv. 26. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.Szoc. tv.
26. §
Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont
2015.
03.01.
L
45.Szociális pénzbeli ellátások eljárási szabályaiSzoc. tv. 32. § (3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.Szoc. tv.
32. § (3) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont
2015.
03.01.
K
46.Szociálpolitikai kerekasztal létrehozásaSzoc. tv. 58/B. § (2) A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.Szoc. tv.
58/B. § (2) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont
2017.
01.01.
K
47.Tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás szabályaiSzoc. tv. 60. § (3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait – figyelemmel a lakosságszám korlátra – a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. …
(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon – közreműködhet az étkeztetés biztosításában.
Szoc. tv.
60. § (3) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont
2015.
03.01.
L
48.Étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályaiSzoc. tv. 132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza … d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait …Szoc. tv.
132. § (4) bek. d) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont
2015.
03.01.
K
49.Szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályai (társulási fenntartás esetén a székhely önkormányzat rendeletében)
Egyetértési jog: társulásban résztvevő önkormányzatok
Szoc. tv. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
a) a fenntartó önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint … rendeletet alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza … a)–h) …
Szoc. tv.
92. § (1) bek. a) vagy b) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 8a. pont
2017.
07.12.
L
50.Köztemető használatának és díjainak szabályozásaTemetkezési tv. 6. § (4) 6. § (4) Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni.
41. § (3) A települési önkormányzat … rendeletben állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – különösen … a)–g)
42. § Ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik, a temető használatának szabályait önkormányzati rendeletben kell megállapítani.
Temetkezési tv.
41. § (3) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 2. pont
2013.
11.01.
K
51.Start-számlára történő befizetés szabályai (babakötvény)Fétám. tv. 6. § (1) A Start-számla követelés – utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig – kiegészíthető … b) magyarországi települési önkormányzat által a rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel …Fétám. tv.
6. § (1) bek. b) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 15. pont
2018.
01.01.
L
52.Elismerés alapításaCímertv. 24. § (9) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.
Címertv. 22. § (1) A feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapíthat és adományozhat … d) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, …
Címertv.
24. § (9) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. i) pont
2012.
01.01.
L
53.Népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számaNsztv. 92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.Nsztv.
92. §
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. c) pont
2014.
01.18.
K
54.Köztisztviselők illetménykiegészítéseKttv. 234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének … a)–c) …
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.
Kttv.
234. § (3)–(4) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2016.
11.30.
L
55.Köztisztviselők egyéb juttatásai és támogatásaiKttv. 237. § Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.Kttv.
237. §
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2012.
03.01.
K
56.Vezetői illetménypótlékKttv. 236. § (4) A 3000-nél kevesebb lakosú település kivételével – ide nem értve a 3000-nél kevesebb lakosú várost – a helyi önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot állapíthat meg – a jegyzőket, főjegyzőket kivéve [256. § (1) bekezdés] – egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke: …Kttv.
236. § (4) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2012.
03.01.
L
57.Címzetes főjegyző címadományozási juttatásaKttv. 253. § (9) … Abban az esetben, ha a költségvetési törvény címadományozási juttatást nem állapít meg, akkor a helyi önkormányzat rendeletében saját költségvetése terhére megállapíthat ilyen juttatást, azonban ennek összege nem haladhatja meg az illetményalap huszonnégyszeresét.Kttv.
253. § (9) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2012.
03.01.
L
58.Köztisztviselők vonatkozásában magasabb illetményalap megállapítása 2021-reKvtv. (2021) 76. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében … b) az 61. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az 61. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot határozzon meg.Kvtv. (2021)
74. § (3) bek. b) pont
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2021.
01.01.
L
59.Ebrendészeti hozzájárulás szabályaiÁvtv. 42/C. § (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési … önkormányzat … az adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be.
Ávtv. 49. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy az ebrendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények, mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait rendeletben határozza meg.
Ávtv.
49. § (5) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
2013.
07.20.
L
60.Kedvtelésből tartott állatok tartásaÁvtv. 49. § (6) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait rendeletben határozza meg.Ávtv.
49. § (6) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
2013.
07.20.
K
61.Közművelődési tevékenység támogatása körében ellátott feladatok meghatározása és szabályaiKultv. 83/A. § (1) A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján – … – rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.Kultv.
83/A. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 7. pont
2017.
07.08
K
62.Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályai, valamint díjalkalmazási és díjfizetési feltételeiHt. 35. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: … a)–g) …
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a … miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.
Ht.
88. § (4) bek. a) és d) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 19. pont
2017.
06.23.
K
63.Szelektív hulladékgyűjtés szabályaiHt. 39. § (5) Önkormányzati rendelet a … kormányrendeletben meghatározottakon túl az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék további anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére.
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg: … b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; …
Ht.
88. § (4) bek. b) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 19. pont
2015.
01.01.
L
64.Közterület tisztán tartásának szabályaiHt. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg: …
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;
Ht.
88. § (4) bek. c) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 5. pont
2013.
01.01.
K
65.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (szippantás) szabályai és díjaVgtv. 4. § (2) A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni: … d) a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
Vgtv. 44/C. § (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: … a)–g) …
Vgtv. 45. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.
Vgtv.
45. § (6) bek.
Vgtv.
4. § (2) bek. d) pont
2013.
01.01.
K
66.Víziközmű-csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiVgtv. 45. § (12) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy – amennyiben a beruházás műszaki átadása már megtörtént – a víziközmű beruházással érintett területre kiterjedő hatállyal önkormányzati rendeletben állapítsa meg az utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékét. Az önkormányzati rendeletben fizetési kötelezettség nem írható elő abban az esetben, ha az érintett érdekeltségi egység után társulati érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került, de annak befizetése nem történt meg.Vgtv.
45. § (12) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 21. pont
2016.
06.04.
K
67.Újonnan bevezetett víziközmű-szolgáltatás átmeneti díjához képest kedvezmény megállapításaVksztv. 31/B. § (2a) Önkormányzati rendelet a (2) bekezdés szerinti határozatban megállapított díjhoz képest – a rezsicsökkentésről szóló törvényben meghatározott kedvezményen felül – további kedvezményt állapíthat meg, ha az önkormányzat gondoskodik a rendeletében meghatározott díjkedvezmény miatt keletkező bevételkiesés megtérítéséhez szükséges forrás elkülönítéséről, és a szerződött víziközmű-szolgáltató díjszámlázási rendjének megfelelő ütemezés szerinti utólagos megfizetéséről a szerződött víziközmű-szolgáltató által jogszerűen igényelt összegben.
74. § (5) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a Hivatal határozatában megállapított átmeneti díjra vonatkozóan – akár a rezsicsökkentésről szóló törvényekben meghatározott kedvezményen felül további – díjkedvezményt, az arra jogosultak körét, valamint a díjkedvezmény mértékét rendeletben állapítsa meg.
Vksztv.
74. § (5) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 21. pont
2016.
12.06.
L
68.Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje, valamint az ezzel összefüggő felügyeleti díj részletes szabályaiKertv. 6. § (4) A települési … önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint
b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.
Kertv. 12. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.
Kertv.
12. § (5) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 13. pont
2016.
04.16.
L
69.Üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének szabályaiKertv. 2. § 31. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: … a)–b) …
Kertv. 12. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy … a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.
Kertv.
12. § (5) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 13. pont
2016.
04.16.
K
70.Piac, vásár és az ezek területén működő üzletek nyitva tartása (egészségügyi válsághelyzetben)Eütv. 232/D. § (3) Egészségügyi válsághelyzetben – a kereskedelemről szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – a települési önkormányzat képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletével szabályozhatja a települési önkormányzat területén működő piac, vásár, illetve a piac, vásár területén működő üzletek nyitva tartásának szabályait.
Szabs. tv. 239/A. § (1) Aki az egészségügyi válsághelyzet során … b) a települési önkormányzat területén működő piac, vásár, illetve a piac, vásár területén működő üzletek nyitva tartásának önkormányzati rendeletben meghatározott szabályait … megszegi, szabálysértést követ el.
Eredeti jogalkotói hatáskörében:
Alaptörvény
32. cikk (2) bek.
Eütv.
35. § (1) bek.
2020.
06.18.
L
71.Távhőszolgáltatás részletes szabályai, a közszolgáltatási szerződés megszűnése utáni díjfizetés rendje, valamint a Távhő Közszolgáltatási Szabályzaton túlmenő szabályokTszt. 6. § (2) Az önkormányzat képviselő-testülete: … a)–i) rendeletben határozza meg a h) pont szerinti díj mértékét, esedékességét, a különbözet számításának, valamint a díj kivetéséhez szükséges adatszolgáltatásnak a részletes szabályait.
Tszt. 45. § (6) … az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóságnak.
Tszt. 52. § (2) A Távhő Közszolgáltatási Szabályzatban foglaltakkal összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben további részletes szabályokat határozhat meg.
Tszt. 60. § (3) Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a 6. § (2)–(4) bekezdésében, a 45. § (6) bekezdésében és az 52. § (2) bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat.
Tszt.
60. § (3) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 20. pont
2019.
04.26.
K
72.Egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítása
Véleményeztetés: az alapellátásért felelős országos módszertani intézettel
Alapellátási tv. 6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet – védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos –, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is.
Alapellátási tv.
6. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 4. pont
2019.
01.01.
K
73.Nemdohányzó közterület kijelöléseNvt. 2/A. § (1) A helyi önkormányzat rendeletben a 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat. …Nvt.
2/A. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 5. pont
2013.
01.01.
L
74.Sporttal kapcsolatos saját feladatok szabályozása (tízezer lakos felett)Stv. 55. § (6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.Stv.
55. § (6) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 15. pont
2004.
03.13.
K
75.Helyi adó megállapításaHtv. 1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat, valamint a megyei önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban együtt: önkormányzat) rendelettel az önkormányzat illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót), valamint – a megyei önkormányzat kivételével – települési adókat vezethet be.
Htv. 43. § (3) Az önkormányzat az adóval kapcsolatban rendeletet alkothat az adózás rendjéről szóló törvényben nem szabályozott eljárási kérdésben.
Htv.
1. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 13. pont
2020.
06.18.
L
76.Talajterhelési díj megállapításaKtd. 26. § (4) A települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban a 12. §-ban meghatározott átalány megállapításának szempontjait, valamint a 21/A. §-ban meghatározottakat.
Ktd. 21/A. § (2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat … rendeletben állapítja meg. …
Ktd.
26. § (4) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
2005.
01.01.
K
77.Mezőőri járulék mértéke, megfizetésének módja, valamint kedvezmények és mentességekFbtv. 19. § (1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék mértékét, megfizetésének módját, valamint a kedvezményekre és mentességekre vonatkozó előírásokat a települési … önkormányzat, a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza.Fbtv.
19. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 17. pont
2020.
06.18.
L
78.Helyi építési szabályzatÉtv. 13. § (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania.
Étv. 62. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg
6. a helyi építési szabályzatát,
Étv.
62. § (6) bek. 6.
Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont
2013.
01.01.
K
79.Helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárásáról szóló szabályok megállapításaÉtv. 62. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg …
4. a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási szabályainak megállapításáról szóló szabályokat …
Étv.
62. § (6) bek. 4.
Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont
2013.
01.01.
L
80.Településképi rendeletTelepülésképi tv. 12. § (2) Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy a településképi rendeletben állapítsa meg … a)–h) …Településképi tv.
12. § (2) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont
2017.
01.18.
K
81.A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításaTelepülésképi tv. 12. § (4) Felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy a széleskörű társadalmi bevonás és nyilvánosság biztosítása érdekében, a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben állapítsa meg a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök,, a kézikönyv, és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (partnerek) történő (partnerségi) egyeztetés részletes szabályait.Településképi tv.
12. § (4) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont
2017.
08.31.
K
82.Megyei területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció szabályozásaTftv. 27. § (4) Felhatalmazást kap a megyei önkormányzat, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól.Tftv.
27. § (4) bek.
Mötv.
27. § (1) bek.
2013.
12.14.
K
83.Megyei területrendezési tervTrtv. 88. § (5) Felhatalmazást kap a megyei önkormányzat, hogy a megyei területrendezési tervet – és ennek részeként a sajátos megyei övezeteket – önkormányzati rendeletben állapítsa meg.Trtv.
88. § (5) bek.
Mötv.
27. § (1) bek.
2019.
03.15.
K
84.A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére, alkalmazására vonatkozó előírásoknak és a településképi bejelentési eljárás szabályainak megállapítása (településképi rendelet hiányában)Településképi tv. 12. § (5) Felhatalmazást kap az önkormányzat településképi rendelet hiányában, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletnek – … – megalkotására és módosítására.
Településképi tv. 14. § (2b) 2017. december 31-ét követően településképi rendelet hiányában … b) a a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait – … – 2018. december 31-ig lehet alkalmazni.
Településképi tv.
12. § (5) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 1. pont
2017.
09.29.
L
85.Környezetvédelmi feladatok megoldásaKvt. 46. § (1) A települési önkormányzat … a környezet védelme érdekében … c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz; …Kvt.
46. § (1) bek. c) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
1995.
12.19.
K
86.Környezethasználatnak minősülő tevékenység meghatározásaKvt. 5. § E törvény hatálybalépését követően törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet határozhat meg környezethasználatnak minősülő tevékenységet.Kvt.
5. §
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
1995.
12.19.
L
87.Fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjog korlátozásaKvt. 48. § (2) A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg.Kvt.
48. § (2) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
1995.
12.19.
L
88.Szmogriadó (füstködriadó) tervKvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: … a) a füstködriadó terv, …
(5) A (4) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására a fővárosban … a) az a) … pont tekintetében a fővárosi közgyűlés, …. alkothat rendeletet.
Kvt.
48. § (4) bek. a) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
2012.
10.10.
K
89.Avar és kerti hulladék égetésének szabályozásaHatályát vesztette: Kvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: … b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,Felhatalmazás a hatályon kívül helyezésre:
Jat.
10. § (2) bek.
Feladatkör a hatályon kívül helyezésre:
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. a) pont
2021.
01.01.
90.Önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásaKvt. 58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat … önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.Kvt.
58. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
1995.
12.19.
L
91.Természeti terület és más védelemre érdemes földterület védetté nyilvánításaTvt. 24. § (1) Természeti területet [15. § (1) bekezdés] és más – e törvény 22. §-a alapján – védelemre érdemes földterületet … b) helyi jelentőségű terület esetén rendeletben a települési … önkormányzat nyilvánít védetté.Tvt.
24. § (1) bek. b) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
1997.
01.01.
L
92.Természetvédelmi kezelési tervTvt. 36. § (1) A természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat, továbbá az egyéb kötelezettségeket (természetvédelmi kezelési terv) … helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozóan a települési … önkormányzat rendeletben állapítja meg.Tvt.
36. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
2008.
12.28.
K
93.Helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartásának terveTvt. 55. § (1) A települési önkormányzat … az illetékességi területén található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet készít. A tervnek az országos, a regionális tervekkel összhangban kell lennie. A tervet a települési … képviselő-testület … rendelettel fogadja el.Tvt.
55. § (1) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
1997.
01.01.
K
94.Zajvédelmi szabályok megállapításaKvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: … f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása. …Kvt.
48. § (4) bek. f) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
2016.
01.05.
K
95.Zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánításKvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: … d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása, …Kvt.
48. § (4) bek. d) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
2016.
01.05.
L
96.Csendes övezet kijelöléseKvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: … e) csendes övezet kijelölése, …Kvt.
48. § (4) bek. e) pont
Mötv.
13. § (1) bek. 11. pont
2016.
01.05.
L
97.Ákr. szabályait kiegészítő eljárási rendelkezések megállapításaÁkr. 8. § (3) Miniszteri rendelet kivételével jogszabály e törvény szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat meg.Ákr.
8. § (3) bek.
Mötv.
13. § (1) bek. 17. pont
2018.
01.01.
L
98.Önkormányzati hatósági ügyben hatósági hatáskör gyakorlására történő felhatalmazásÁkr. 9. § E törvény alkalmazásában hatóság az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki …Ákr.
9. §
Mötv.
18. § (1) bek.
2018.
01.01
L
99.Védett adatok megismerési módjának, körének meghatározásaÁkr. 27. § (3) A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban meghatározott módon és körben – megismerheti azokat a védett adatokat, amelyek eljárásával összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges.Ákr.
27. § (3) bek.
Mötv.
18. § (1) bek.
2018.
01.01.
L
100.A kérelem további tartalmi elemeinek meghatározásaÁkr. 43. § (2) Ha jogszabály további követelményt állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.Ákr.
36. § (1) bek.
Mötv.
18. § (1) bek.
2018.
01.01.
L
101.Teljes eljárásban 60 napnál rövidebb határidő megállapításaÁkr. 50. § (2) Az ügyintézési határidő … c) teljes eljárásban hatvan nap.
Ákr. 50. § (3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.
Ákr.
50. § (3) bek.
Mötv.
18. § (1) bek.
2018.
01.01.
L
102.Hatósági szerződés lehetséges/kötelező esetköreinek meghatározásaÁkr. 92. § (1) Jogszabály lehetővé teheti vagy előírhatja, hogy a hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel írásban hatósági szerződést kössön. A hatósági szerződés közigazgatási szerződés.Ákr.
92. § (1) bek.
Mötv.
18. § (1) bek.
2018.
01.01.
L
103.Hatósági bizonyítvány esetköreinek meghatározásaÁkr. 95. § (1) A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.Ákr.
95. § (1) bek.
Mötv.
18. § (1) bek.
2018.
01.01.
L
104.Hatósági igazolvány esetköreinek és adattartalmának meghatározásaÁkr. 96. § A hatóság – jogszabályban meghatározott esetekben és adattartalommal – az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki. Ákr.
96. §
Mötv.
18. § (1) bek.
2018.
01.01.
L
105.Az ügyfél mentesítése az eljárási költség előlegezése alólÁkr. 128. § (1) Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. …Ákr.
128. § (1) bek.
Mötv.
18. § (1) bek.
2018.
01.01.
L
106.Költségmentes ügyek meghatározásaÁkr. 130. § (5) Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet meghatározhat olyan ügyfajtát, amelyben az ügyfelet költségmentesség illeti meg.Ákr.
130. § (5) bek.
Mötv.
18. § (1) bek.
2018.
01.01.
L
107.Önkormányzati hatósági ügyben a végrehajtás foganatosítójának meghatározásaÁkr. 134. § (1) A végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – az állami adóhatóság foganatosítja.Ákr.
134. § (1) bek.
Mötv.
18. § (1) bek.
2018.
01.01.
L
108.Hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályaiAnyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy … a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, …Anyakönyvi tv.
96. § a) pont
Mötv.
18. § (1) bek.
2014.
07.01.
K
109.Hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés díjaAnyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy … b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.Anyakönyvi tv.
96. § b) pont
Mötv.
18. § (1) bek.
2014.
07.01.
L
110.Kötelező adatkezelés elrendelése esetén az adatkezelés részleteinek szabályozásaInfotv. 5. § (3) Az (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában, valamint az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adatkezelés (a továbbiakban: kötelező adatkezelés) esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.Infotv.
5. § (3) bek.
Az adatkezelés elrendelését szükségessé tevő feladatra vonatkozó feladatkör2018.
07.26.
K
111.Közadat újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátása díjának szabályozásaKözadat tv. 21. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy … b) az újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díj mértékének, megállapítása szempontjainak, megfizetése módjának, valamint a díjfizetés kedvezményeinek és a díjfizetés alóli mentességek e törvény rendelkezéseivel összhangban álló további részletszabályait … rendeletben állapíthassa meg.Közadat tv.
21. § (3) bek.
Közadat tv.
2. § (1) bek.
2013.
01.01.
K
112.Szervezeti és működési szabályzatMötv. 53. § (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:
a)–l) …
(2) A képviselő-testület … meghatározhatja …
(3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, …
Eredeti jogalkotói hatáskörében:
Alaptörvény
32. cikk (2) bek.
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2014.
01.01.
K
113.Tiszteletdíj és természetbeni juttatás (képviselőnek, bizottsági elnöknek, tagnak, tanácsnoknak)Mötv. 35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: …
f) az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást; …
Mötv.
143. § (4) bek. f) pont
Alaptörvény
32. cikk (1) bek. f) pont
2014.
10.12.
L

Jegyzetek:

1 VÉLEMÉNYEZTETÉS:

Jat. 5. § (5) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén […] az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

Jszr. 57. § (1) Ha a felhatalmazó rendelkezés úgy rendelkezik, hogy a rendelet más személlyel vagy szervvel (a továbbiakban: egyetértő) egyetértésben adható ki, a rendelet tervezetének a bevezető részében az egyetértés tényére utalni kell.

Jszr. 58. § (1) Ha a rendelet előkészítése során valamely szerv jogszabályban biztosított, érvényességi kelléknek minősülő véleményezési jogkörrel rendelkezik, a bevezető részben a véleményezés tényét fel kell tüntetni.

Jszr. 58/A. § (1) Ha az önkormányzati rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló törvény alapján a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges, a bevezető részben a hozzájárulás tényére utalni kell.

2 FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉS:

Jszr. 53. § (2) Eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett helyi önkormányzati rendelet esetében az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörét megállapító rendelkezésként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdését kell megjelölni.

Jszr. 54. § (1) A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.

Jat. 8. § (2) Nem lehet módosítani […] b) az önkormányzati rendelet kivételével a rendelet bevezető részét, […]

3 FELADATKÖRT MEGÁLLAPÍTÓ RENDELKEZÉS:

Jszr. 55. § (5) Önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni.

Jat. 8. § (2) Nem lehet módosítani […] b) az önkormányzati rendelet kivételével a rendelet bevezető részét, […]

4 KÖTELEZŐ/LEHETŐSÉG:

Jat. 5. § (4) A felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik.

Különleges gazdasági övezet szabályai:

A 24–26., 29., 36., 37., 62–64., 73., 75., 78–81., 84–88. és 90–96. sorok tekintetében, különleges gazdasági övezet kijelölése esetén az erre vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni:

2020. évi LIX. törvény a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

4. § (1) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat

a) sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint egyedi építési követelményeket, valamint építési vagy változtatási tilalmat,

b) sajátos telekalakítási követelményeket,

c) egyedi településképi követelményeket,

d) egyedi örökségvédelmi szabályokat,

e) […] környezetvédelmi és fás szárú növények védelmére vonatkozó előírásokat,

f) közterületek használati rendjére vonatkozó közterület-használati szabályokat, a forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos előírásokat, továbbá a közterület-használati díjakat és az ellenőrzés rendjére, a közterületek fenntartására, fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályokat,

g) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítására vonatkozó szabályokat,

h) az öngondoskodásra és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásra, továbbá a közösségi együttélésre vonatkozó alapvető szabályokat, valamint ezek elmulasztására jogkövetkezményeket

megállapító rendelete a különleges gazdasági övezet területén csak akkor alkalmazható, ha a Kormány vagy a megyei önkormányzat e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendelete a különleges gazdasági övezet területére nem állapít meg eltérő szabályokat.

7. § (2) Felhatalmazást kap a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti […] megye megyei önkormányzatának közgyűlése, hogy a különleges gazdasági övezet területén

a) […] a különleges gazdasági övezetre vonatkozó 4. § (1) bekezdése szerinti szabályokat;

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a Ht. 35. §-ában foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;

c) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;

d) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;

e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a […] miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket

rendeletben határozza meg.

Print Friendly, PDF & Email