Önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazó törvényi rendelkezések

2017. április 26./ Kérdés-válasz

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A cikk 2020. szeptember 30-án frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/onkormanyzati-rendeletalkotasi-felhatalmazasok-frissitve-2020-szeptember-30

  Önkormányzati rendelet tárgya (esetleges határidő/
véleményeztetés)1
Törvényszöveg Jogalkotásra felhatalmazó rendelkezés2 Feladatkört meg­ál­lapító rendelkezés3 Jelen szöveg hatálya K/
L4
1. Szervezeti és működési szabályzat Mötv. 53. § (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:
a)-l)
Eredeti jogalkotói hatáskörében: Alaptörvény 32. cikk (2) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. d) pont 2013. 01.01. K
2. Költségvetés Határidő: benyújtás február 15-éig Véleményeztetés: költségvetési szervek vezetőivel és a képviselő-testület bizottságaival Áht. 24. § (3) A … költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ávr. 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti … (2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet …
Eredeti jogalkotói hatáskörében: Alaptörvény 32. cikk (2) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2014. 01.01. K
3. Átmeneti gazdálkodás Határidő: ha a költségvetés március 15-éig nem fogadták el Áht. 25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot … Áht. 25. § (1) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2013. 01.01. K
4. Költségvetés év közbeni aktualizálása Határidő: negyedévenként, illetve haladéktalanul Áht. 34. § (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Eredeti jogalkotói hatáskörében: Alaptörvény 32. cikk (2) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2013. 01.01. K
5. Zárszámadás Határidő: a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen Áht. 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Eredeti jogalkotói hatáskörében: Alaptörvény 32. cikk (2) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2016. 06.18. K
6. Népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma Nsztv. 92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. Nsztv. 92. § Alaptörvény 32. cikk (1) bek. c) pont 2014. 01.18. K
7. Filmforgatási célú közterület-használat feltételei és díjának részletes szabályai, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek köre Mktv. 37. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó – e törvény szabályait kiegészítő – részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. Mktv. 37. § (4) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont 2013. 07.01. K
8. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítés Nvtv. 5. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, … amelyet … b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít …
Nvtv. 5. § (4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a … törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.
Nvtv. 18. § (1) A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából … rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket … nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként … minősít.
Nvtv. 5. § (2) bek. b) pont Alaptörvény 32. cikk (1) bek. e) pont 2012. 01.01. K
9. Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek Nvtv. 5. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, … amelyet … c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg. Nvtv. 5. § (2) bek. c) pont Alaptörvény 32. cikk (1) bek. e) pont 2012. 06.30. K
10. Vagyon használójának kijelölése Nvtv. 3. § (1) E törvény alkalmazásában … 11. nemzeti vagyon használója: … aki vagy amely … a helyi önkormányzat vagyona tekintetében törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerződés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló; Nvtv. 3. § (1) bek. 11. pont Alaptörvény 32. cikk (1) bek. e) pont 2012. 01.01. L
11. Vagyon hasznosításának, átruházásának versenyeztetés-kötelességére a törvényinél szigorúbb értékhatár Kvtv2017 75. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az 5. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.
Nvtv. 11. § (16) Törvényben … vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani … csak versenyeztetés útján … lehet.
Nvtv. 13. § (1) Törvényben … vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni … csak versenyeztetés útján … lehet.
Kvtv2017 75. § (3) bek. Alaptörvény 32. cikk e) pont 2017. 01.01. L
12. Vagyonkezelői jog létesítése Mötv. 143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: … i) azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait. Mötv. 143. § (4) i) pont Alaptörvény 32. cikk e) pont 2012. 01.01. L
13. Polgármester általi forrásfelhasználás Mötv. 143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: … i) polgármester általi forrásfelhasználás mértékét. Mötv. 143. § (4) h) pont Alaptörvény 32. cikk e) pont 2013. 01.01. L
14. Önkormányzati tulajdonú lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti feltételei Lakástv. 3. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra (a továbbiakban: önkormányzati lakás) a tulajdonos önkormányzat – e törvény keretei között alkotott – rendeletében (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott feltételek­kel lehet szerződést kötni. Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni …
Lakástv. 36. § (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség (a továbbiakban: önkormányzati helyiség) bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit – az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – önkormányzati rendelet határozza meg; …
Lakástv. 3. § (1) és 36. § (2) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 9. pont 2006. 03.31. K
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítása, illetve ezek megváltoztatása módja, feltételei Társasházi tv. 67. § Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján – az építésügyi, illetve a kereskedelmi jogszabályokkal összhangban – rendeletben határozhassa meg a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek megváltoztatásának módját, feltételeit. Társasházi tv. 67. § Mötv. 13. § (1) bek. 9. pont 2013. 07.20. L
16. Feladat- és hatáskör átvállalása nagyobb gazdasági teljesítőképességű vagy lakosságszámú önkormányzattól Véleményeztetés: az eredeti címzett egyetértésével Mötv. 12. § (2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete – a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén – rendeletben … dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. … Mötv. 12. § (2) bek. Adott átvállalt feladatra vonatkozó feladatkör 2013. 01.01. L
17. Államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályai Mötv. 41. § (9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. Mötv. 41. § (9) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. d) pont 2013. 06.22. K
18. Követelésről lemondás esetei és módja Áht. 97. § (2) A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. Áht. 97. § (2) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2013. 01.01. L
19. Készpénzben történő kiadás-teljesítés esetei Áht. 109. § (6) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. Áht. 109. § (6) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2013. 01.01. K
20. Önkormányzati biztos megbízására a törvényinél szigorúbb szabályok Áht. 71. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárat esetén is kötelezővé teheti. Áht. 71. § (1) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. c) pont 2014. 01.01. L
21. Közösségi együttélés alapvető szabályai, öngondoskodás, közösségi hozzájárulás és jogkövetkezmények Mötv. 143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: … d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit;
Mötv. 8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.
Mötv. 143. § (4) bek. d) pont Mötv. 8. § (1) bek. b) pont 2013. 01.01. L
22. Önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatás Mötv. 143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: … f) az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást. Mötv. 143. § (4) bek. f) pont Mötv. 35. § (1) bek. 2014. 10.12. L
23. Közterületek fellobogózása nemzeti ünnepeken Címertv. 24. § (5) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat – Budapesten a fővárosi önkormányzat – képviselő-testülete, hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozza.
Címertv. 7. § (6) A közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni.
Címertv. 24. § (5) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 1. pont 2012. 01.01. K
24. Elismerés alapítása Címertv. 24. § (9) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.
Címertv. 22. § (1) A feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapíthat és adományozhat … d) a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
Címertv. 24. § (9) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. i) pont 2012. 01.01. L
25. Köztisztviselők illetménykiegészítése Kttv. 234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a)-c)
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.
Kttv. 234. § (3)-(4) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2012. 03.01. L
26. Köztisztviselők egyéb juttatásai és támogatásai Kttv. 237. § Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. Kttv. 237. § Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2012. 03.01. K
27. Vezetői illetménypótlék Kttv. 236. § (4) A 3000-nél kevesebb lakosú település kivételével – ide nem értve a 3000-nél kevesebb lakosú várost – a helyi önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot állapíthat meg – a jegyzőket, főjegyzőket kivéve [256. § (1) bekezdés] – egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke: … Kttv. 236. § (4) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2012. 03.01. L
28. Címzetes főjegyző címadományozási juttatása Kttv. 253. § (9) … Abban az esetben, ha a költségvetési törvény címadományozási juttatást nem állapít meg, akkor a helyi önkormányzat rendeletében saját költségvetése terhére megállapíthat ilyen juttatást, azonban ennek összege nem haladhatja meg az illetményalap huszonnégyszeresét. Kttv. 253. § (9) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2012. 03.01. L
29. A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapítása Kvtv2017 59. § (6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Kvtv2017 59. § (6) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pont 2017. 01.01. L
30. Életvitelszerű közterületi tartózkodásra nem használható közterület-részek Szabs. tv. 250. § (4) Felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok … a 179/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint, hogy a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében rendeletben kijelöljék a közterület meghatározott részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül. Szabs. tv. 250. § (4) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 5., 7., 17. pont 2013. 10.15. K
31. Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése Szabs. tv. 254. § (2) Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Szabs. tv. 254. § (2) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. l) pont 2012. 10.15. K
32. Prostitúció folytatásának szabályai, időbeni korlátozása és egyes területrészeken történő megtiltása Szbtv. 62. § (3) A települési önkormányzat képviselő-testülete … a prostitúció folytatásának további szabályait … rendeletben állapíthatja meg.
8. § (2) Az önkormányzat rendeletében a 7. §-ban meghatározott védett övezeteken kívül a közterület más részein, illetve az ott működő egyes nyilvános helyeken is megtilthatja a prostituáltak tevékenységét.
8. § (4) Az önkormányzat a védett övezeteken kívül időben is korlátozhatja a prostituáltak tevékenységét. Az önkormányzat e jogosultságát – türelmi zóna kijelölése esetén – a zónában folyó közcélú rendezvények időtartama alatt is érvényesítheti.
Szbtv. 62. § (3), valamint 8. § (2) és (4) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 17. pont 2000. 02.26. L
33. Türelmi zóna kijelölése Határidő: 50 ezer fő feletti településen a tömegessé válás megállapításától számított 90 napon belül Szbtv. 8. § (1) Az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése esetén rendeletében egy türelmi zónát jelölhet ki. Kivételesen – ha egy türelmi zóna kijelölése nem lehetséges – több türelmi zóna is létesíthető. …
62. § (4) Ha a prostitúció tömeges (4. § j) pont), az 50 000 lélekszám feletti település önkormányzatának képviselőtestülete … ennek megállapításától számított kilencven napon belül köteles a türelmi zóna kijelöléséről a rendeletet megalkotni. …
Szbtv. 8. § (1) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 17. pont 2000. 02.26. K
34. Közlekedésszervező kijelölése, valamint az általa adható rendelkezések keretei Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő testülete … a) a közlekedésszervező kijelölésére, valamint a közlekedésszervező által a helyi személyszállítást végző közlekedési szolgáltató számára adható rendelkezés kereteire … vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.
Vasúti tv. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy a városi és helyi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya esetén a felszín alatti vasúti pálya nyomvonala által érintett ingatlanok jegyzékét rendeletben állapítsa meg.
Személyszállítási tv. 49. § (3) bek. a) pont, valamint Vasúti tv. 88. § (4) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 18. pont 2016. 05.28. K
35. Személytaxi és személygépkocsis személyszállítás működési feltételei, valamint a taxiállomások igénybevételének szabályai Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő testülete … b) a személytaxi-, a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás, valamint a különleges személyszállító szolgáltatás, továbbá e szolgáltatásokat közvetítő és szervező szolgálat működésének – a személytaxi és a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás esetében a Kormány rendeletében meghatározott feltételeken túli – műszaki, személyi és pénzügyi alkalmassági feltételeire, valamint a település területén lévő taxiállomások, továbbá megállási helyek igénybevételének rendjére … vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására. Személyszállítási tv. 49. § (3) bek. b) pont Mötv. 13. § (1) bek. 18. pont 2016. 05.28. K
36. Különcélú menetrend szerinti személyszállítás feltételei Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő testülete … c) a település közigazgatási határán belül működő, különcélú menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszokkal kapcsolatos környezetvédelmi besorolására, külső megjelenésére, műszaki felszereltségére, valamint a település közútjain történő közlekedésre és a személyszállítási közszolgáltatások céljára kialakított autóbusz-megállóhelyek igénybevételére vonatkozó feltételek szabályozására … vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására. Személyszállítási tv. 49. § (3) bek. b) pont Mötv. 13. § (1) bek. 18. pont 2016. 05.28. K
37. Helyi személyszállítás alapellátási szintje (megyei jogú város esetében) Személyszállítási tv. 49. § (4) Felhatalmazást kap … a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető megyei jogú városok képviselő-testülete a helyi személyszállítási közszolgáltatási szolgáltatások esetében alkalmazott alapellátás szintjének rendeletben történő megállapítására. Személyszállítási tv. 49. § (4) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 18. pont 2012. 07.01. K
38. Parkolási díj szabályai Kkt. 15/A. § (1) Forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján, az e törvényben meghatározott keretek között … a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a helyi önkormányzat rendeletében … kijelölhet olyan várakozási területet, amelynek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.
Kkt. 48. § (5) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete … hogy rendeletben állapítsa meg a várakozási területek tekintetében a)-e)
Kkt. 48. § (5) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont 2012. 08.07. L
39. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formái, igénybevételük és intézményi térítési díjuk Gyvt. 29. § (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Gyvt. 29. § (1) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 8. pont 2012. 01.01. K
40. Gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó (a nevelési-oktatási intézmény vezetője által, egyéni rászorultság alapján történő) kedvezmény-megállapítás szabályai Gyvt. 162. § (5) Felhatalmazást kap a nevelési-oktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg azokat a szabályokat, amelyek keretei között a nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján kedvezményt állapít meg a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére. Gyvt. 162. § (5) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 8. pont 2003. 01.01. L
41. Települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátások szabályozása Szt. 132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza … g) a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Szt. 132. § (4) bek. g) pont Mötv. 13. § (1) bek. 8a. pont 2015. 03.01. K
42. Szociális ellátáshoz vagyon- és jövedelemnyilatkozat, valamint igazolás részletes szabályai Szt. 10. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza. Szt. 10. § (1) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 8a. pont 2009. 10.01. K
43. Szociálisan rászorultak részére a törvényieken túli pénzbeli támogatások szabályai Szt. 26. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. Szt. 26. § Mötv. 13. § (1) bek. 8a. pont 2015. 03.01. L
44. Szociális pénzbeli ellátások szabályai Szt. 32. § (3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. Szt. 32. § (3) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 8a. pont 2007. 01.01. K
45. Szociálpolitikai kerekasztal létrehozása Szt. 58/B. § (2) A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. Szt. 58/B. § (2) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 8a. pont 2017. 01.01. K
46. Tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás szabályai Szt. 60. § (3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait – figyelemmel a lakosságszám korlátra – a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. …
(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon – közreműködhet az étkeztetés biztosításában.
Szt. 60. § (3) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 8a. pont 2011. 01.01. L
47. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályai (társulási fenntartás esetén székhely önkormányzat rendeletében) Egyetértési jog: társulásban résztvevő önkormányzatok Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
a) a fenntartó önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint … rendeletet alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza … a)-h)
Szt. 92. § (1) bek. a) vagy b) pont Mötv. 13. § (1) bek. 8a. pont 2016. 06.18. L
48. Étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályai Szt. 132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza … d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait … Szt. 132. § (4) bek. d) pont Mötv. 13. § (1) bek. 8a. pont 2012. 01.01. K
49. Ebrendészeti hozzájárulás szabályai Ávtv. 42/C. § (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési … önkormányzat … az adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be.
Ávtv. 49. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy az ebrendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények, mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait rendeletben határozza meg.
Ávtv. 49. § (5) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont 2013. 07.20. L
50. Kedvtelésből tartott állatok tartása Ávtv. 49. § (6) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait rendeletben határozza meg. Ávtv. 49. § (6) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont 2013. 07.20. K
51. Közművelődési tevékenység támogatása körében ellátott feladatok meghatározása és szabályai Kultv. 77. § A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. Kultv. 77. § Mötv. 13. § (1) bek. 7. pont 1998. 01.01. K
52. Start-számlára történő befizetés szabályai Fétám. tv. 6. § (1) A Start-számla követelés – utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig – kiegészíthető … b) települési önkormányzat által a rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel … Fétám. tv. 6. § (1) bek. b) pont Mötv. 13. § (1) bek. 15. pont 2012. 10.01. L
53. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályai, valamint díjalkalmazási és díjfizetési feltételei Ht. 35. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: … a)-f)
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat; …
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a … miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.
Ht. 88. § (4) bek. a) és d) pont Mötv. 13. § (1) bek. 19. pont 2016. 04.01. K
54. Szelektív hulladékgyűjtés szabályai Ht. 39. § (5) Önkormányzati rendelet a … kormányrendeletben meghatározottakon túl az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék további anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére.
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg: … b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; …
Ht. 88. § (4) bek. b) pont Mötv. 13. § (1) bek. 19. pont 2015. 01.01. L
55. Közterület tisztán tartásának szabályai Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg: … c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; Ht. 88. § (4) bek. c) pont Mötv. 13. § (1) bek. 5. pont 2013. 01.01. K
56. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (szippantás) szabályai és díja Vgtv. 4. § (2) A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni: … d) a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
Vgtv. 44/C. § (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: … a)-g)
Vgtv. 45. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.
Vgtv. 45. § (6) bek. Vgtv. 4. § (2) bek. d) pont 2013. 01.01. K
57. Vízparti beépítetlen önkormányzati ingatlan forgalomképtelensége alóli felmentés Vgtv. 23. § (1) E törvény hatálybalépését követően a természetes vizek partját … a tulajdonos helyi önkormányzat közérdekű célokra tartja fenn, ezért … az önkormányzattól beépítetlen ingatlantulajdon természetes vizek partján nem szerezhető. …
(3) A helyi önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyonként tulajdonába adott természetes vizek partján levő beépítetlen ingatlanok tekintetében az (1) bekezdésben foglalt korlátozás alól – a települési érdekekre figyelemmel – önkormányzati rendeletben felmentést adhat.
Vgtv. 23. § (3) bek. Alaptörvény 32. cikk (1) bek. e) pont 1996. 01.01. L
58. Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje, valamint az ezzel összefüggő felügyeleti díj részletes szabályai Kertv. 6. § (4) A települési … önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint
b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.
Kertv. 12. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.
Kertv. 12. § (5) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont 2013. 08.01. L
59. Üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének szabályai Kertv. 2. § 31. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: … a)-b)Kertv. 12. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy … a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza. Kertv. 12. § (5) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont 2013. 07.20. K
60. Távhőszolgáltatás részletes szabályai, valamint a közszolgáltatási szerződés megszűnése utáni díjfizetés rendje Tszt. 6. § (2) Az önkormányzat képviselő-testülete: … a)-i) rendeletben határozza meg a h) pont szerinti díj mértékét, esedékességét, a különbözet számításának, valamint a díj kivetéséhez szükséges adatszolgáltatásnak a részletes szabályait.
Tszt. 45. § (6) … az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóságnak.
Tszt. 60. § (3) Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a 6. § (2)-(4) bekezdésében, a 45. § (6) bekezdésében … meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat.
Tszt. 60. § (3) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 20. pont 2014. 03.15. K
61. Távhő Közszolgáltatási Szabályzaton túlmenő szabályok Tszt. 52. § (2) A Távhő Közszolgáltatási Szabályzatban foglaltakkal összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben további részletes szabályokat határozhat meg.
Tszt. 60. § (3) Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza … az 52. § (2) bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat.
Tszt. 60. § (3) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 20. pont 2014. 03.15. L
62. Egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítása Véleményeztetés: az alapellátásért felelős országos módszertani intézettel Alapellátási tv. 6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.
Alapellátási tv. 6. § (1) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 2015. 08.01. K
63. Talajterhelési díj megállapítása Ktd. 26. § (4) A települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban a 12. §-ban meghatározott átalány megállapításának szempontjait, valamint a 21/A. §-ban meghatározottakat.
Ktd. 21/A. § (2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat … rendeletben állapítja meg. …
Ktd. 26. § (4) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont 2005. 01.01. K
64. Helyi adó megállapítása Htv. 1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót), valamint települési adókat vezethet be.
Htv. 43. § (3) Az önkormányzat az adóval kapcsolatban rendeletet alkothat az adózás rendjéről szóló törvényben nem szabályozott eljárási kérdésben.
Htv. 1. § (1) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont 2015. 01.01. L
65. Helyi építési szabályzat Étv. 13. § (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania.
Étv. 62. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg … 6. a helyi építési szabályzatát,
Étv. 62. § (6) bek. 6. Mötv. 13. § (1) bek. 1. pont 2013. 01.01. K
66. Helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárásáról szóló szabályok megállapítása Étv. 62. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg … 4. a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási szabályainak megállapításáról szóló szabályokat … Étv. 62. § (6) bek. 4. Mötv. 13. § (1) bek. 1. pont 2013. 01.01. L
67. Településképi rendelet Településképi tv. 12. § (2) Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy a településképi rendeletben állapítsa meg … a)-h) Településképi tv. 12. § (2) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 1. pont 2017. 01.18. L
68. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok Kvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: … b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, Környezetvédelmi tv. 12. § (4) bek. b) pont Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont 2016. 01.05. L
69. Önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozása Kvt. 58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat … önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. Környezetvédelmi tv. 58. § (1) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont 1995. 12.19. L
70. Természeti terület és más védelemre érdemes földterület védetté nyilvánítása Természetvédelmi tv. 24. § (1) Természeti területet [15. § (1) bekezdés] és más – e törvény 22. §-a alapján – védelemre érdemes földterületet … b) helyi jelentőségű terület esetén rendeletben a települési … önkormányzat nyilvánít védetté. Természetvédelmi tv. 24. § (1) bek. b) pont Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont 1997. 01.01. L
71. Helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartásának terve Természetvédelmi tv. 55. § (1) A települési önkormányzat … az illetékességi területén található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet készít. A tervnek az országos, a regionális tervekkel összhangban kell lennie. A tervet a települési … képviselő-testület … rendelettel fogadja el. Természetvédelmi tv. 55. § (1) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont 1997. 01.01. K
72. Hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályai Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy … a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, Anyakönyvi tv. 96. § a) pont Mötv. 18. § 2014. 07.01. K
73. Hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés díja Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy … b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. Anyakönyvi tv. 96. § b) pont Mötv. 18. § 2014. 07.01. L
74. Mezőőri járulék mértéke és megfizetésének módja Fbtv. 19. § (1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési (…) önkormányzat, a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza. Fbtv. 19. § (1) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 17. pont 2009. 05.15. L
75. Köztemetőkre vonatkozó szabályok Temetkezési tv. 41. § (3) A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – különösen
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális eltételeket;
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait;
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját;
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét
Temetkezési tv. 41. § (3) bek. Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont 2013. 08.01. K

1 Jat. 5. § (1a) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges.
IRM rendelet 57. § (1) Ha a felhatalmazó rendelkezés úgy rendelkezik, hogy a rendelet más személlyel vagy szervvel (a továbbiakban: egyetértő) egyetértésben adható ki, a rendelet tervezetének a bevezető részében az egyetértés tényére utalni kell.
IRM rendelet 58. § (1) Ha a rendelet előkészítése során valamely szerv jogszabályban biztosított, érvényességi kelléknek minősülő véleményezési jogkörrel rendelkezik, a bevezető részben a véleményezés tényét fel kell tüntetni.
IRM rendelet 58/A. § (1) Ha az önkormányzati rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló törvény alapján a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges, a bevezető részben a hozzájárulás tényére utalni kell.

2 IRM rendelet 53. § (2) Eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett helyi önkormányzati rendelet esetében az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörét megállapító rendelkezésként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdését kell megjelölni.
IRM rendelet 54. § (1) A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.

3 IRM rendelet 55. § (5) Önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni.

4 Kötelező/Lehetőség: Jat. 5. § (4) A felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik.

Print Friendly, PDF & Email