A játszótéri eszközök üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályváltozásokról

2020. október 02./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Szűcs Péter
fogyasztóvédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselő
Műszaki Hatósági Főosztály · Fogyasztóvédelmi Osztály

A Hivatali Tájékoztató 2020. évi IV. számában megjelent 2020. szeptember 30-án.

A játszótéri eszközök üzemeltetésének piacfelügyeleti ellenőrzése évek óta kiemelt területe a fogyasztóvédelmi hatóság éves vizsgálati programjának. Ennek oka az, hogy a játszótéri eszközök használata különböző veszélyeket, kockázatokat rejt magában, amelyek azok használóit, a gyermekeket érintik. Megfelelő, a szabványok előírásait figyelembe vevő tervezéssel, anyagválasztással, telepítéssel és rendszeres karbantartással azonban egyes veszélyek kizárhatóak, mások csökkenthetőek, minimalizálhatóak, elfogadható szinten tarthatóak. A cél az, hogy játék közben a gyermekek ne szenvedhessenek maradandó károsodást, a játszótereken ne történhessenek halálos kimenetelű balesetek.

Hazánkban 2004. február 1-től lett szabályozva ez a terület, amikor hatályba lépett a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. A rendelet szabályozza a játszótéri eszközök gyártását, telepítését, üzemeltetését, valamint a hatósági felügyeletét. A jogszabály több alkalommal módosult már, a legutolsó módosítás 2020. július 31-én lépett hatályba. Szakmai tájékoztatónkban ez utóbbi módosításra szeretnénk felhívni a játszóterek üzemeltetését végző önkormányzatok, illetve intézmények felelős szakembereinek figyelmét.

1. Továbbra is alapvető szempont, hogy egy játszótéri eszköz csak akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a biztonságossági követelményeknek.

A biztonságossági követelményeknek való megfelelést eddig a gyártó a saját maga által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is igazolhatta. A jogszabály módosítását követően a gyártó, az általa gyártott és forgalomba hozott játszótéri eszköz biztonságosságát már csak a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvánnyal tudja igazolni.

A gyártó köteles ellátni a játszótéri eszközt megfelelő jelölésekkel, és adatokkal is. A játszótéri eszközökön fel kell tüntetni:

a) a gyártó és az importőr nevét, címét,

b) a játszótéri eszköz megnevezését, a gyártó által adott azonosító jelölést, amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál,

c) ha a játszótéri eszköz valamely szabványnak megfelel, a szabvány jelzetét,

d) az ajánlott korcsoportot,

e) a gyártás évét,

f) az alapvonal jelölését (amennyiben értelmezhető).

A gyártóknak biztosítani kell továbbá a játszótéri eszközökhöz általános terméktájékoztatót, telepítési, szerelési, használati, ellenőrzési és karbantartási utasítást magyar nyelven. A játszótéri eszközöket csak a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve lehet telepíteni és üzemeltetni.

Az új telepítésű, illetve áttelepített játszótéri eszközt használatba venni csak a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet. Ez a telepítés követő első időszakos ellenőrzés nem csupán a telepítés megfelelőségére, hanem a megfelelőségi tanúsítvány meglétére, valamint a játszótéri eszköz jelölésére és egyéb dokumentációinak meglétére is kiterjed.

A telepítést követő további időszakos ellenőrzések során azonban már sem a kijelölt vizsgáló szervezetek, sem a hatóság nem vizsgálja a játszótéri eszközök megfelelőségi tanúsítványainak meglétét. A játszótéri eszközök biztonságosságát az üzemeltetés során már csak azok valós műszaki állapota határozza meg.

2. Módosult az időszakos ellenőrzések gyakorisága is. Eddig az üzemeltetők 4 évente voltak kötelesek elvégeztetni a kijelölt szervezettel a játszótéri eszközök időszakos ellenőrzéseit. 2020. július 31-től ezeket az időszakos ellenőrzéseket már 3 évente kell elvégeztetniük. Ez az előírás csak azokra a játszótéri eszközökre vonatkozik, melyek időszakos ellenőrzésére ezen időpontot követően kerül sor. A 2020. július 31-e előtt elvégzett időszakos ellenőrzések továbbra is 4 évig érvényesek maradnak. Azok érvényességének lejártát követően azonban már rájuk is a 3 éves vizsgáltatási kötelezettség vonatkozik.

3. A jogszabály módosítása érintette a bevizsgált játszótéri eszközök minősítését is. A vizsgáló szervezetek eddig három, megfelelő, részben megfelelő és nem megfelelő kategóriába sorolták be a játszótéri eszközöket. 2020. július 31-ét követően azonban már csak megfelelőnek vagy nem megfelelőnek lehet értékelni a vizsgált eszközöket. A használatba vételt megelőző első időszakos ellenőrzés során nem megfelelőnek minősül az a játszótéri eszköz is, melynek nincs megfelelőségi tanúsítványa, illetve azon nem tüntetik fel a szükséges adatokat és nem mellékelik a használati és kezelési útmutatót. A további időszakos ellenőrzések során azonban, ahogyan arra már az előzőekben kitértünk, csak a játszótéri eszközök műszaki állapota határozza meg a minősítést.

Az üzemeltetőknek a nem megfelelőnek minősített játszótéri eszközöket a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kell kijavítaniuk. Ha a kijavítás nem lehetséges, vagy nem gazdaságos, akkor azokat el kell bontaniuk. Nagyon fontos kiemelni, hogy az üzemeltetőknek a nem biztonságos játszótéri eszközök további használatát, azok biztonságossá tételéig, vagy elbontásukig, meg kell akadályozniuk.

4. A 78/2003. GKM rendelet a módosítás előtt előírta, hogy az üzemeltetőknek a játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalommal nyilvántartást kell vezetniük. Egy átmeneti módosítás során ez a melléklet kikerült a rendeletből. A most életbe lépett módosítást követően a rendelet már ismét tartalmazza a nyilvántartás tartalmi elemeit, de nem annak mellékletében, hanem a 7. § (8) bekezdésében, változatlan tartalommal. A nyilvántartásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a játszótér címe,

b) a játszótéri eszközök száma,

c) a játszótéri eszköz megnevezése, az azonosítást szolgáló adatok,

d) a használatbavétel időpontja,

e) az időszakos ellenőrzések időpontja,

f) a javítás időpontja,

g) a bontás időpontja.

Ennek alapján az eddigi gyakorlat szerint kialakított nyilvántartások változtatás nélkül tovább használhatóak.

Új elem a 78/2003. GKM rendelet 7. § (10) bekezdésében előírt üzemeltetői kötelezettség, miszerint az üzemeltető a játszótéren, külön táblán, jól látható és tartós módon feltünteti a nevét, székhelyének címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, valamint az egységes európai segélyhívószámot.

A rendelet módosítását követően továbbra is figyelemmel kell lenni a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 6/D. § (3) bekezdésében foglaltakra is, miszerint az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat 30 napon belül bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet 7. § (8) bekezdésében meghatározott, a nyilvántartási adatlap tartalmi követelményeinek megfelelő adattartalommal.

Print Friendly, PDF & Email