Önkormányzati határidőnapló 2018

2018. március 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Kucsó Dóra
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI HATÁRIDŐS FELADATAI

  Feladat Határidő Jogszabály
1. A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
(az esetleges módosításokat 30 napon belül szükséges átvezetni a helyi és a nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ében)
2018. január 31. Njtv. 80. § (2) bek.
2. Költségvetési rendelet-tervezet benyújtása 2018. február 15. Áht. 24. § (3) bek.
3. A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig Áht. 29/A. §
4. A polgármester szabadság-tervének jóváhagyása 2018. február 28. Kttv. 225/C. § (2) bek.
5. Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása 2018. március 31. Kbt. 42. § (1) bek.
6. Éves belső ellenőrzési jelentés képviselő-testület elé terjesztése jóváhagyásra a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bek.
7. Zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztése oly módon, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2018. május 31-éig hatályba lépjen
Áht. 91. § (1) bek.
8. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról átfogó értékelés készítése 2018. május 31. Gyvt. 96. § (6) bek.
9. Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2018. december 31. Mötv. 119. § (5) bek.
10. Önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége minden év január 31. Mötv. 39. § (1) bek.
11. Vagyonkimutatás-kötelezettség a vagyonállapotról éves zárszámadással egyidejűleg Mötv. 110. § (2) bek., Áht. 91. § (2) bek. c)
12. Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele a beiratkozási idő
(2018. április 20-május 20. közé eső)
első határnapját legalább 30 nappal megelőzően
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bek.
13. Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatási kötelezettség költségvetési rendelet elfogadását követően,
de legkésőbb március 16-áig
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI

  Feladat Határidő Jogszabály
1. Közmeghallgatás évente Mötv. 54. § bek.
2. Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló évente Hatásköri tv. 138. § (3) bek. g) pont
3. Helyi adóbevételi tájékoztató a költségvetési beszámoló részeként évente Htv. 8. § (2) bek.
4. Temetői díjmérték felülvizsgálata évente Temetkezési tv. 40. § (3) bek.
5. Társulások működéséről szóló beszámoló évente Mötv. 93. § 14. pont
6. Helyi építési szabályzat felülvizsgálata 4 évente 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bek.
7. Településszerkezeti terv felülvizsgálata 10 évente 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bek.
8. Középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról döntés évente 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bek.
9. Középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata 4 évente 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 7. §
10. Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése 2 évente Ebktv. 31. § (4) bek.
11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájának értékelése évente Szt. 92/B. § (1) bek. d) pont
12. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó intézmény munkájának értékelése évente Gyvt. 104. § (1) bek. e) pont
13. Tájékoztatás a környezet állapotáról évente Kvt. 46. § (1) bek. e) pont, 51. § (3) bek.
14. Megyei értéktár bizottság beszámolója félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. c) pont
15. Rendőrségi beszámoló évente Rtv. 8. § (4) bek.
16. Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről évente Mötv. 81. § (3) bek. f) pont
17. Település tűzvédelmi helyzetéről beszámoló évente Tűtv. 30. § (5) bek.
18. Belső ellenőrzési stratégiai terv 4 évente 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. §
19. Vagyongazdálkodási terv közép- és hosszútávú szükség szerint, de legalább 2 évente Nvtv. 9. § (1) bek.
20. Likviditási terv évente Áht. 78. § (2) bek.
21. Település-fejlesztési koncepció szükség szerint, de legalább 10 évente Étv. 9/A. § (3) bek.
22. Integrált településfejlesztési stratégia (csak járásszékhely) 4 évente illetve pályázati határidőnek megfelelően Étv. 9/A. § (3) bek.
23. Település szerkezeti terv legalább 10 évente, illetve pályázati határidőnek megfelelően Étv. 9/A. § (2) bek.
24. Helyi közúthálózat fejlesztési terv 5 évente és szükség szerinti módosítás Kkt. 10. §
25. Stratégiai zajtérkép 5 évente felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani Kvt. 46. § (4) bek.
26. Helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére terv szükség szerint Vgtv. 4. § (1) bek. a) pont
27. Energiaellátási tanulmány szükség szerint Hatásköri tv. 65. § (2) bek.
28. Sportkoncepció szükség szerint pályázati határidőnek megfelelően Sport tv. 55. § (1) bek. a) pont
29. Egészség-terv szükség szerint, pályázatoktól függően Eü. tv. 152/B. §
30. Települési veszély-elhárítási terv települési veszély-elhárítási tervet a polgármester szükség esetén soron kívül felülvizsgáltatja, egyebekben minden év március 31-ig. 234/2011. Korm. rendelet 26. § (1); 28. § (4)
31. Települési polgári védelmi szervezet megalakítási terve 3 évente 62/2011. (XII. 29.) BM. rendelet 19. §
32. Árvíz és belvíz védekezési terv évente december 10-ig 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet 3. § (1) bek; 6§.
33. Füstködriadó terv szükség szerint Kvt. 48. § (4) bek.

LEJÁRT A 2017. ÉVRE VONATKOZÓ HATÁRIDŐ

  Feladat Határidő Jogszabály
1. Településképi rendelet megalkotása 2017. december 31 Tktv. 16. § (2) bek. b) pont
2. Településképi Arculati kézikönyv 2017. december 31 Tktv. 16. § (2) bek. b) pont
3. 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2017.december 31. Mötv. 119. § (5) bek
4. Információátadási szabályzat elkészítése és megküldése az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére 2017.július 1. E-ügyintézési tv. 109. § (3) bek.

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI HATÁRIDŐS FELADATAI

  Feladat Határidő Jogszabály
1. A helyi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata (az esetleges módosításokat 30 napon belül szükséges átvezetni a helyi és a nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ében) 2018. január 31. Njtv. 80. § (2) bek.
2. Nemzetiségi önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 2018. január 31. Njtv. 103. § (1) bek.
3. Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatási kötelezettség költségvetési határozat elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.; 1. § bek. alapján
4. A feladatalapú (I.2. pont szerinti) támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása a miniszter számára támogatás felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2019. március 15-éig 2016. évi XC. tv. (Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről) 9. számú melléklet III. 3. d) pont

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI

  Feladat Határidő Jogszabály
1. Közmeghallgatás évente Njtv. 97. § bek.
2. Társulások működéséről szóló beszámoló évente Njtv. 143. § (2) bek.

ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK

Áht. Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény
Ebktv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
Étv. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény
E-ügyintézési tv. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Eütv. Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény
Gyvt. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
Hatásköri tv. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. XX. törvény
Htv. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Kbt. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Kttv. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
Kkt. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
Kvt. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Vgtv. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
Mötv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Njtv. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény
Nvtv. A nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény
Rtv. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
Sport tv. A sportról szóló 2004. évi I. törvény
Szt. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
Tktv. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
Temetkezési tv. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
Tűtv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
114/2013. (IV.16.)
Korm. rendelet
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
62/2011. (XII. 29.)
BM rendelet
a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
10/1997. (VII.17.)
KHVM rendelet
az árvíz- és a belvízvédekezésről
314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
353/2011. (XII.30.)
Korm. rendelet
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
Print Friendly, PDF & Email