A Hulladéktörvény önkormányzatokat érintő változásai

2018. március 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Semperger Zsolt
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

A hulladékgazdálkodás szabályai az utóbbi hónapokban jó néhány ponton módosításra kerültek. Két átfogó módosításcsomag1 2017. június 23-ai, 2018. január 1-jei, március 1-jei és június 1-jei hatállyal módosítja a Ht. rendelkezéseit. A következőkben foglaljuk össze a helyi önkormányzatokat – mint a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért felelős szerveket és mint a hulladékszolgáltató cégek tulajdonosait – leginkább érintő változásokat:

Közszolgáltatói alvállalkozó fogalmának bevezetése (2018.01.01.)

1. A törvény értelmező rendelkezéseinek új 37a. pontja kimondja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató cég alvállalkozói között külön kategóriát képez a közszolgáltatói alvállalkozó, aki a közszolgáltató hulladékgazdálkodási feladatait végzi, szemben az esetleges többi alvállalkozóval (pl. beszállítók, közbeszerzési tanácsadó, karbantartást végző szervezetek stb.). Ezzel az elkülönítéssel a törvény egyértelműsíti, hogy csak a közszolgáltatói alvállalkozóknak kötelező nonprofitnak lenniük – ezen belül is kivételt enged bizonyos esetben a hulladék hulladékkezelőnek történő átadására –, a többi alvállalkozóra ez a megkötés nem vonatkozik.

Ezzel együtt az önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazás is kibővül, tekintettel arra, hogy az alvállalkozók közti különbségre a helyi szabályozásnak is figyelemmel kell lennie.

Az alvállalkozók nonprofit jellegét eredetileg egy korábban kihirdetett, de szintén 2018. január 1-jei hatályba lépésű módosítás írta volna elő,2 ez azonban mégsem lépett hatályba,3 helyette született meg az itt részletezett, differenciáltabb szabályozás.

Ht. 41. § (3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a (2) bekezdés szerinti célok elérése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására – a közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a közbeszerzésekről szóló törvény alvállalkozóra vonatkozó előírásainak megfelelően – közszolgáltatói alvállalkozót vehet igénybe.

Ht. 2. § (1) E törvény alkalmazásában […]

37a. közszolgáltatói alvállalkozó: a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közvetlenül igénybe vett nonprofit gazdasági társaság, ide nem értve a 42. § (2) bekezdése szerinti hulladékkezelőt;

Ht. 42. § (2) Ha a közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkezelési feladatok ellátására alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, hulladékkezelő létesítményt vagy közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkezelési feladatok ellátására alkalmas berendezést nem üzemeltet, a hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik. Ebben az esetben a hulladékkezelőnek nem szükséges minősítési engedéllyel rendelkeznie.

Ht. 35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: […]

b) a közszolgáltató tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói alvállalkozó végzi;

Közterület-használat papírgyűjtésre és üvegvisszavételre (2018.01.01.)

2. Az önkormányzat ingyenesen köteles biztosítani a közterület-használatot:

  • óvodai/iskolai papírgyűjtés céljára évente 2-szer, 5-5 napig,
  • a 300 m2-nél nagyobb üzletek üveghulladék-visszavételi kötelezettségének teljesítése céljára,

ha az óvoda/iskola vagy az üzlet saját terület hiányában ezt csak közterületen tudja megvalósítani.

A papírgyűjtő és az üveghulladék-visszavételi hely kialakításának módját kormányrendelet fogja meghatározni.

Ht. 37/C. § A települési önkormányzat ingyenes közterület-használatot köteles biztosítani, ha a 12. § (2a) és (2b) bekezdései szerinti átvétel saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg. A közterületen történő átvétel szabályait, az átvételi hely kialakításának módját kormányrendelet határozza meg.

Ht. 12. § (2a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. § (1) bekezdés a)-h) pontja szerinti nevelési-oktatási intézmény4 papírhulladék gyűjtése céljából évente legfeljebb 2 alkalommal, és alkalmanként legfeljebb 5 nap időtartamban papírhulladék-gyűjtési kampányt szervezhet, amelynek során a papírhulladékot a vele jogviszonyban álló gyermektől, tanulótól gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nélkül, a területén kialakított átvételi helyen átveheti. Az átvett papírhulladék kezeléséről a nevelési-oktatási intézmény a 31. § (2) bekezdése szerint gondoskodik.

(2b) A legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles az általa forgalmazott termékcsoportból származó termékből, és a termék csomagolásából származó szennyeződésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveghulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére.

Hulladékszállítási gyakoriság újraszabályozása (2017.06.23.)

3. Bekerült a törvénybe főszabályként a hulladékszállítás heti gyakoriságára vonatkozó követelmény. A módosítás azonban eltérő szabályozásra is lehetőséget ad, a vonatkozó EMMI rendelet5 4. §-a és 1. melléklete pedig – élve a felhatalmazással – továbbra is differenciált módon szabályozza a szállítási gyakoriságot.

A hulladékszállítás gyakoriságára vonatkozó (évszakokat, hulladékfajtákat és OTÉK szerinti lakóterületeket figyelembe vevő) előírásokról táblázatos formában az onkormanyzat.csmkh.hu/valtozasok-a-hulladekszallitas-gyakorisaganak-szabalyozasaban címen elérhető cikkünkben olvashat. A szállítási övezeteket meghatározó szabályokkal kapcsolatban az onkormanyzat.csmkh.hu/a-telepulesi-szilard-hulladekok-szallitasi-gyakorisaganak-szabalyozasa címen található útbaigazítás.

Ht. 42. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében: […]

b) – ha e törvény felhatalmazása alapján jogszabály eltérően nem rendelkezik – a vegyes hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról hetente legalább egy alkalommal gondoskodik,

EMMI rendelet 4. § (1) A közszolgáltatónak a vegyes hulladékot és a biohulladékot legalább az 1. mellékletben meghatározott gyakorisággal kell elszállítania az ingatlanhasználótól.

Szerződés-felmondás szabályainak változása (2017.06.23.)

4. A törvény eddig is kimondta, hogy a közszolgáltatási szerződést az önkormányzatnak fel kell mondania, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel. A módosítás következtében ez most már minden szerződésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy mikor kötötték, illetve mikor vesztette el a közszolgáltató az engedélyét.

További változás, hogy az önkormányzat immár 6 hónapra is kiterjesztheti a felmondási időt, amely alatt a közszolgáltató változatlanul szolgáltatni köteles. Így az önkormányzatnak kellő ideje marad az új közszolgáltató kiválasztásához szükséges eljárásra.

A szerződés-felmondási szabályok az év elejével is módosultak, ez azonban csupán az Ákr. jogintézményeihez való igazodást szolgálja (a hatósági döntés jogerőre emelkedése helyett annak véglegessé válását jelöli meg a szöveg).

Ht. 37. § (1a) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést legfeljebb hat hónapos felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy megfelelőségi véleménnyel, vagy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.

Közmeghallgatási kötelezettség megszűnése (2017.06.23.)

5. A törvény korábban előírta, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntések előtt a képviselő-testület tartson közmeghallgatást. A módosítás azonban megszüntette ezt a kötelezettséget. A testület számára csupán lehetőség a közmeghallgatás tartása – csakúgy, mint bármely más alkalommal.

Ht. 36. § (3) A települési önkormányzat közmeghallgatást tarthat a települési hulladék elkülönített gyűjtésével kapcsolatos döntés meghozatala előtt.

Illegális lakossági hulladékégetéssel kapcsolatos tájékoztatás

6. A Jegyző Kollegák figyelmébe ajánljuk a Földművelésügyi Minisztérium által összeállított, a Belügyminisztérium Önkormányzati Hírlevelének 2018. évi 1. számában megjelent, Tájékoztatás az illegális lakossági hulladékégetéssel kapcsolatosan című cikkre, mely felhívja a figyelmet a hulladékégetés környezet-egészségügyi hatásaira, a „Fűts okosan!” szemléletformáló kampányra, valamint az ilyen magatartással szembeni fellépés jogszabályi hátterére (különös tekintettel a járási hivatalok elsőfokú hatáskörére).

 

1 A két módosító jogszabály: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXVI. törvény, valamint az azonos című 2017. évi CXCVI. törvény

2 A 2017. június 8-án kihirdetett 2017. évi LXVI. törvény 12. §-a alapján.

3 A 2017. december 18-án kihirdetett 2017. évi CXCVI. törvény 20. §-a alapján.

4 A Köznevelési törvény 7. § (1) bek. a)-h) pontja alapján: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola.

5 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

Print Friendly, PDF & Email