Módosult a Hulladéktörvény

2017. július 13./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A cikk 2018. szeptember 12-ei folytatása itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/a-hulladektorveny-aktualis-valtozasai

A Magyar Közlöny 2017. évi 85. számában jelent meg a 2017. évi LXVI. törvény, amely több ponton módosította a Ht.-t.

A 2017. június 23-án hatályba lépő lényeges változások:

 • Az értelmező rendelkezések kiegészültek az „üzlet” és a „termékcsoport” fogalommagyarázatával, továbbá pontosításra került az „ingatlanhasználó” meghatározása (2. §).
 • tekintettel arra, hogy a hulladék tulajdonosa csak az NHKV lehet, a közszolgáltató és az alvállalkozója is csak a Koordináló szerv nevében eljárva gyűjtheti, szállíthatja, kereskedhet a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal (13. § (6) bekezdés); a 31. § (2a) bekezdés szintén a közszolgáltató által birtokba vett hulladék tulajdoni viszonyára vonatkozóan rendelkezik
 • az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a személyes adatok kezelésére, nyilvántartására a Koordináló szerv mellett az ügyfélszolgálati feladatai ellátásában igénybevett közszolgáltató ügyfélszolgálata is jogosulttá vált (32/A. § (5)-(5a) bekezdései)
 • felhatalmazást kaptak az önkormányzatok arra, hogy rendeleteikben további részletes szabályokat állapítsanak meg a személyes adatok közszolgáltatók általi kezeléséről (35. § (1) bekezdés g) pont)
 • amennyiben az önkormányzat díjkedvezményt vagy díjkompenzációt állapít meg, akkor azt nem a közszolgáltatónak, hanem a Koordináló szervnek köteles megtéríteni (35. § (3) bekezdés)
 • a korábbi szabályozástól eltérően, a települési önkormányzatnak a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése előtt nem kötelező közmeghallgatást tartani, csak lehetőség (36. § (3) bekezdés)
 • egyértelműen rögzítésre kerül felmondási esetként, ha a Koordináló szerv visszavonta megfelelőségi véleményét, továbbá minden Ht.-ban megjelölt felmondási esetben egységesen 6 hónap a felmondási idő (37. § (1)-(1a) bekezdései)
 • a közszolgáltató feladatai körében új rendelkezések, hogy (ha a Ht. felhatalmazása alapján jogszabály eltérően nem rendelkezik) a közszolgáltató a vegyes hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról hetente legalább egy alkalommal gondoskodik; üzemelteti a részére átadott hulladékgazdálkodási létesítményeket; köteles ügyfélszolgálatot működtetni (42. § (1) bekezdés)
 • az önkormányzat köteles megtéríteni a közszolgáltatónak az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállításának ellenértékét (42. § (1a) bekezdés)
 • lehetőséget ad a közszolgáltatónak arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, vagy nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen, azonban ez nem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenységét, továbbá e tevékenységből származó eredményét köteles a közszolgáltatásra fordítani (42. § (5) bekezdés)
 • a Koordináló szerv a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékkal kapcsolatos tulajdonosi jogainak érvényesítéséhez ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik (43. § (2b) bekezdés)
 • a közszolgáltató részére megfelelőségi vélemény hiányának esetére is – amikor a Koordináló szerv visszavonta azt – változatlan ellátási kötelezettséget ír elő az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat hónapig (45. § (3) bekezdés)
 • amennyiben a közszolgáltató nem megfelelő adatszolgáltatása miatt jogszabálysértő díj alkalmazására kerül sor, a MEKH bírságot szabhat ki a közszolgáltatóval szemben (48. § (1) bekezdés c) pont)
 • a díjhátralék behajtásával kapcsolatban csak „az adók módjára behajtandó mértéket elérő” díjhátralék tekintetében alkalmaz felszólítást (52. § (2) bekezdés); a módosítás nyomán részletesen meghatározásra kerülnek a fizetési felszólítás formai és eljárásbeli követelményei (52. § (2)-(2b) bekezdései)
 • a Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási díjjal kapcsolatban is működtet ügyfélszolgálatot; továbbá az ügyfélszolgálati feladatai teljesítése érdekében a közszolgáltató által működtetett ügyfélszolgálatokat is igénybe veheti (53. § (1) bekezdés; az 53. § új (4) és (5) bekezdései pedig a közszolgáltató ügyfélszolgálatának eljárására vonatkozó követelményeket fogalmaznak meg
 • a 91. § (5) bekezdése egyértelműsíti, hogy ha az újonnan alkalmazott gyűjtőedény űrmértékét a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet nem határozza meg, akkor hogyan kell eljárni annak díja megállapítása során

A 2018. január 1-jén hatályba lépő változások:

 • a legalább 300 m2 alapterületű kereskedelmi üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles visszavenni az általa forgalmazott termékcsoportból származó, a háztartásokban képződött csomagolási hulladékot (12. § (2b) bekezdés)
 • az önkormányzat ingyenes közterület-használatot köteles biztosítani, ha a nevelési-oktatási intézmény a papírhulladék-gyűjtéshez, a kereskedelmi üzletek a csomagolási hulladék átvételéhez nem rendelkezik saját területtel; ennek szabályait kormányrendelet határozza meg (37/C. §)
 • alvállalkozóként is csak nonprofit formában működő gazdasági társaság vehető igénybe (41. § (3) bekezdés)

 

Print Friendly, PDF & Email