A Hulladéktörvény aktuális változásai

2018. szeptember 12./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Gyüre Izabella
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

A jogalkotó az elmúlt időszakban – korábbi, 2017. július 13-ai összefoglalónk óta – több soron is módosította a Ht.-t az alábbi törvények elfogadásával:

 • 2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (Magyar Közlöny 2017. évi 74. szám.)
 • 2017. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatályba lépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról (Magyar Közlöny 2017. évi 193. sz.)
 • 2017. évi CXCVI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2017. évi 214. sz.)
 • 2018. évi XL. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Magyar Közlöny 2018. évi 117. sz.)

A következőkben áttekintjük a Ht. fontosabb változásait, hatályba lépésük időrendjében:

1. A 2018. január 1-jén hatályba lépett jelentősebb módosítások:

 • Az értelmező rendelkezések körében bevezetésre került a „közszolgáltatói alvállalkozó” fogalma, melynek értelmezése nyilvánvalóvá tette, hogy a hulladékgazdálkodási feladatok teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozókra terjed ki a fogalom-meghatározás, tehát a közszolgáltatók által a működésükhöz szükséges, ám nem hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására igénybe vett gazdálkodó szervezetek (pl. beszállítók, karbantartást végző cégek) nem tartoznak a fogalmi körbe, a közszolgáltatói alvállalkozó fogalma mindenhol átvezetésre kerül a Ht.-ben, ahol korábban alvállalkozót említett (Ht. 2. § 37a.).
 • A Koordináló szervnek (NHKV) lehetősége nyílik arra, hogy a kintlévőség-kezelési feladataihoz igénybe vegyen egy erre speciálisan szakosodott gazdasági társaságot (Ht. 32/A. (5) bek.).
 • A módosítás kiiktatja a hulladékgazdálkodási terv és a területi megelőzési program elkészítését, ugyanis fenntartásuk szakmailag indokolatlanná vált, a közösségi követelmények teljesítéséhez elegendő egy Országos Hulladékgazdálkodási Terv megalkotása (74-75. §§).
 • Előírásra került a hulladékgazdálkodási tevékenységek kötelező időszakos ellenőrzése, amely jelenleg is meglévő gyakorlatot emel törvényi szintre (82/A. § (4) bek.).
 • A törvény rögzíti a Ht. rendelkezéseinek megsértésével beszedett hulladékgazdálkodási díjaknak a fogyasztóvédelmi hatóság által elrendelt visszatérítési kötelezettségét a Koordináló szerv (NHKV) illetve a közszolgáltató részéről (83. § (1) bek.).
 • Az Ákr. hatályba lépése több ponton szükségessé tette a Ht. módosítását is, mely módosítások az új eljárási kódex terminológiájával és szabályozási logikájával teremtenek összhangot, így például bevezetésre került a hatósági döntések véglegessé válása a jogerő fogalma helyett, továbbá a lefoglalás szabályai közé bekerültek a zár alá vételre történő utalások, valamint speciális kiegészítő eljárási rendelkezések kerültek megállapításra (47/B. (2a) bek., 48. § (2)-(5) bek., 51. §, 78/A. §).
 • A hulladéklerakási járulék és a hulladékgazdálkodási bírság 2018. január 1-jétől nem minősül adók módjára behajtandó köztartozásnak, az ezekkel kapcsolatos eljárásokra az Ákr. előírásai alkalmazandók (68. § (1) bek., 69. § (4a) bek., 86. § (7) bek.).

2. A 2018. március 1-jén hatályba lépett változások:

 • A hulladékgyűjtési szabályok között rögzítésre került, hogy a lakosságnál képződő azbesztet tartalmazó veszélyes építési-bontási hulladék az annak  gyűjtése céljából üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, az erre vonatkozó külön  engedély nélkül átvehető, valamint, hogy megfelelő garanciális előírások bevezetésével maga az ingatlantulajdonos is elszállíthatja az ilyen jellegű hulladékot a legközelebbi erre alkalmas hulladékgyűjtő pontra vagy hulladékkezelő létesítménybe (12. § (2c) bekezdése, 14. § (1) bekezdés d) pont és (5)-(8) bekezdés).
 • A módosítás tisztázza, hogy a szennyezetlen talaj, amelyet nem a helyszínen használnak fel, a birtokos nyilatkozata alapján nem minősül hulladéknak, amelynek felhasználására előzetes felmérés függvényében kerülhet sor (63. § (5) bekezdés).

Az azbeszt elszállításával kapcsolatos megfelelő gyakorlat iránt érdeklődők a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz fordulhatnak a ktfo@csongrád.gov.hu e-mail címen.

3. A 2018. július 30-án hatályba lépett változások:

 • Az NHKV közvetlenül hozzáfér az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerhez az állami hulladékgazdálkodási közfeladatainak ellátásához szükséges mértékben (32/A. § (3a) bek.).
 • A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (innovációs és technológiai miniszter) feladatai között rögzítésre került a hulladékgazdálkodási ágazat irányításának ellátása, a hulladékgazdálkodással összefüggő kutatások összehangolása, és a hulladékgazdálkodási szakképzést érintő egyes szakmák feltételrendszerének hulladékgazdálkodási szempontú meghatározása (IX/A. Fejezet).
Print Friendly, PDF & Email