Mezőőri járulék fizetési kötelezettséggel kapcsolatban felmerült kérdések
Frissítve: 2018. szeptember 12.

2018. szeptember 12./ Kérdés-válasz

Dr. Hajnal Péter
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály
Frissítette:
Dr. Semperger Zsolt
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

Jogszabályváltozás miatt a 2017. május 31-ei cikkünket a következők szerint frissítjük (tekintettel a 2018. január 1-jén hatályba lépett Ákr., Avt. és új Art. szabályaira):

1. A mezőőri járulék fizetési kötelezettség önkormányzati rendeletben történő bevezetése esetén az érintett jogalanyi kör számára hogyan kell szabályozni a fizetési kötelezettség megállapítását?

Tekintettel arra, hogy az Fbtv. vagy egyéb más jogszabály nem tartalmaz a mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása vonatkozásában kötelezően alkalmazandó eljárási szabályokat, az önkormányzatnak diszkrecionális joga eldönteni, hogy a fizetési kötelezettség megállapítására milyen részletszabályokat határoz meg.

2. Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott eljárásjogi kérdésekben az Fbtv.-en túl mely eljárási kódexek rendelkezései alkalmazandóak?

Az Ákr. 7. § (1) bekezdése alapján a hatóság eljárása során az Ákr. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyben az Ákr. rendelkezéseit alkalmazni. Az Ákr. 7. § (2) bekezdése az ügy fogalmát a következők szerint határozza meg: az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot (a továbbiakban együtt: adat) igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti.

Az Fbtv. 19. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében a mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult.

Az Avt. 1. § (3) bekezdése alapján az Avt. rendelkezéseit kell alkalmazni (többek közt) azon köztartozások végrehajtása során, amelyekre törvény az adók módjára való behajtást rendeli el (adók módjára behajtandó köztartozás).

Az Art. 7. § 34. pont a) pontja szerint köztartozás (többek között) a „törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik”.

Az Fbtv. kizárólag a mezőőri járulék végrehajtásának vonatkozásában rendeli el az Avt. kötelező alkalmazását az által, hogy a mezőőri járulékot adók módjára történő behajtandó köztartozásnak minősítette. A fentiekben leírtakra figyelemmel az eljárás egyéb szakaszai vonatkozásában a Ákr. előírásait kell megfelelően alkalmazni.

3. A mezőőri járulékban keletkező hátralék adók módjára történő végrehajtása során – az Avt. 106. § (1) bekezdése értelmében – csak 10 000 forintot elérő díjhátralék esetében van helye vagy (az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja analógiájára), már 5000 forintot elérő összegnél is?

A mezőőri járulékban keletkező hátralék adók módjára történő végrehajtása során az Art. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a végrehajtás kapcsán nincs jogszabályi lehetőség az ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának analógiájára történő eljárásra.

Print Friendly, PDF & Email