Mezőőri járulék fizetési kötelezettséggel kapcsolatban felmerült kérdések

2017. május 31./ Kérdés-válasz

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/mezoori-jarulek-fizetesi-kotelezettseggel-kapcsolatban-felmerult-kerdesek-frissitve-2018-szeptember-12

1. A mezőőri járulék fizetési kötelezettség önkormányzati rendeletben történő bevezetése esetén az érintett jogalanyi kör számára hogyan kell szabályozni a fizetési kötelezettség megállapítását?

Tekintettel arra, hogy az Fbtv. vagy egyéb más jogszabály nem tartalmaz a mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása vonatkozásában kötelezően alkalmazandó eljárási szabályokat, az önkormányzatnak diszkrecionális joga eldönteni, hogy a fizetési kötelezettség megállapítására milyen részletszabályokat határoz meg.

2. Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott eljárásjogi kérdésekben az Fbtv.-en túl mely eljárási kódexek rendelkezései alkalmazandóak?

A Ket. 12. §-a alapján a közigazgatási hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyekben e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ket. 12. § (2) bekezdése a közigazgatási hatósági ügy fogalmát a következők szerint határozza meg: minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez.

Az Fbtv. 19. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében a mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult.

Az Art. 4. § (2) bekezdése alapján a végrehajtás és az ezzel összefüggő nyilvántartás tekintetében az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni (többek közt) azokra a köztartozásokra, amelyekre törvény az adók módjára való behajtást rendeli el (adók módjára behajtandó köztartozás).

Az Art. 178. § 20. pontja a köztartozásokra vonatkozóan a következő meghatározást adja: A törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették.

Az Fbtv. kizárólag a mezőőri járulék végrehajtásának vonatkozásában rendeli el az Art. kötelező alkalmazását az által, hogy a mezőőri járulékot adók módjára történő behajtandó köztartozásnak minősítette. A fentiekben leírtakra figyelemmel az eljárás egyéb szakaszai vonatkozásában a Ket. előírásait kell megfelelően alkalmazni. 

3. A mezőőri járulékban keletkező hátralék adók módjára történő végrehajtása során – a hatályos Art. 161. § (1) bekezdése értelmében – csak 10 000 forintot elérő díjhátralék esetében van helye vagy (az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja analógiájára), már 5000 forintot elérő összegnél is?

A mezőőri járulékban keletkező hátralék adók módjára történő végrehajtása során az Art. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a végrehajtás kapcsán nincs jogszabályi lehetőség az ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának analógiájára történő eljárásra.

 

Print Friendly, PDF & Email