Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
A polgármesteri nyilatkozat szükségessége

2019. szeptember 12./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Pintér Anita
hatósági szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

1. Jelen cikk megírásának aktualitásául az szolgál, hogy a külföldiek magyarországi ingatlanszerzését szabályozó ágazati jogszabályból (a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet) hatályon kívül helyezésre került azon rendelkezés, amely szerint a kormányhivatal felhívja az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterét az ingatlanszerzés önkormányzati érdeksérelmére vonatkozó adatközlésre. Ezen jogszabályváltozásra hivatkozva előfordult olyan eset, hogy a polgármester megtagadta a nyilatkozat kiadását azzal az indokkal, hogy a jogszabály már nem írja elő, így a polgármesternek „megszűnt ez a hatásköre”. A módosult jogi szabályozás kapcsán az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket.

Ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi személy vagy külföldi természetes személy általi megszerzéséhez – az öröklés esetét kivéve – az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélye szükséges a vonatkozó törvény alapján. (A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény). Az eljárás részletszabályait a fentebb hivatkozott 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet tartalmazza. Csongrád megyében az engedélyezési eljárást a Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztálya folytatja le.

A 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében – egyéb feltételek fennállása esetén – az ingatlanszerzést engedélyezni kell, amennyiben az közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért. Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti (Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése).

2. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati érdek esetleges sérelméről a Kormányhivatal nem rendelkezik információval, ezért erre vonatkozó adat beszerzése érdekében a megszerezni kívánt ingatlan fekvése szerinti önkormányzat megkeresése szükséges.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a hatóság – legalább ötnapos határidő tűzésével – más szervet vagy személyt kereshet meg, ha az eljárás során szükséges adattal vagy irattal más rendelkezik. E jogszabályhely alapján él a Kormányhivatal megkereséssel az érintett helyi önkormányzat polgármestere felé, mivel az önkormányzat képviseletét a polgármester látja el. Az ágazati jogszabályból azért került ki a polgármester megkeresésére vonatkozó korábbi előírás, mivel arra az eljáró hatóságnak az Ákr. általános szabálya alapján is megvan a lehetősége.

Az engedélyezési eljárások gyors és hatékony lefolytatása érdekében fontos, hogy az önkormányzatok a megkereséseinknek minden esetben, és a megkeresésünkben foglalt határidő betartásával tegyenek eleget.

Print Friendly, PDF & Email