A szálláshely-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályváltozásokról

2019. szeptember 12./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Bihari Márta
hatósági szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) 2019. június 28. napjától több ponton módosította

  • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 239/2009. Korm. r.) és
  • a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 173/2003. Korm. r.).

1. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet érintő módosítások

Szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel [239/2009. Korm. r. 5. § (3) bekezdése].

A bejelentéshez mellékelni kell a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot [239/2009. Korm. r. 6. § (2) bekezdés d) pont].

A jegyző a hatósági ellenőrzés elvégzése érdekében éves ellenőrzési tervet készít. A jegyzőnek a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét előre, a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig meg kell küldenie a NTAK[1] üzemeltetőjének. Az ellenőrzési tervtől történő eltérést minden esetben indokolni szükséges, és az eltérés tényét, valamint annak indokait nyolc napon belül szükséges megküldeni a NTAK üzemeltetőjének.

Ha a jegyző az éves ellenőrzési tervét határidőben nem küldi meg a NTAK üzemeltetőjének, vagy nem tesz eleget az éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzési kötelezettségének, akkor az érintett települési önkormányzat az üdülővendégek adott tárgyévet megelőző évi tartózkodási tényideje alapján beszedett idegenforgalmi adóval összefüggésben a tárgyévet követő évben nem veheti igénybe az üdülőhelyi feladatok támogatását. Ide nem értendő az az eset, ha a jegyző az ellenőrzési tervtől történő eltérést megfelelő indokokkal alátámasztja.

A 2019-re vonatkozó év tekintetében a jegyző az éves ellenőrzési tervét 2019. szeptember 30-ig készíti el, és küldi el a NTAK üzemeltetőjének [239/2009. Korm. r. 7/A. § (2), (7) és (10) bekezdései, valamint a 20. § (1) bekezdése].

A módosító rendelkezésekben részletezik az egyes szálláshely-szolgáltatók jegyzői ellenőrzésének gyakoriságát (6 évente legalább egy alkalommal, vagy a jegyző saját, vagy a NTAK kezdeményezésére), a hatósági ellenőrzés lefolytatásának módját, az ellenőrzési jegyzőkönyv NTAK részére történő 15 napon belüli megküldését stb. [Korm. r. 7/A. § (3)–(6) és (8)–(9) bekezdései].

Annak a szálláshely-szolgáltatónak, aki a Mód. R. hatályba lépésekor, azaz 2019. június 28. napját megelőzően a szálláshely-szolgáltatási tevékenységét már bejelentette, illetve működési engedéllyel rendelkezik, 2019. november 30. napjáig kell benyújtania a jegyzőhöz a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint az 1. melléklet 1–6. pontjában az egyes szálláshelytípusra (szálloda, panzió, kemping, üdülőház telep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely) meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek az általa működtetett szálláshely megfelelőségéről szóló nyilatkozatot [Korm. r. 19. § (1)–(2) bekezdései].

A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti a szálláshely-szolgáltatási bejelentésének magánszálláshely-szolgáltatásra módosítását a jegyzőnél. A módosítással egyidejűleg be kell nyújtani a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint az 1. melléklet 7. pontjában a magánszálláshelyre meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot [Korm. r. 19. § (3)–(4) bekezdései].

Célszerű, hogy a jegyzők tájékoztassák az egyéb szálláshely-szolgáltatókat e lehetőségről és ennek határidejéről!

A jegyző köteles a 2019. december 31-ig bejelentett szálláshely-szolgáltatók nevéről, címéről, valamint adószámáról 2020. január 31-ig tájékoztatni a NTAK üzemeltetőjét [Korm. r. 19. § (5) bekezdése].

Kiemelendő, hogy 2019. június 28-tól a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén kiszabható pénzbírság összege kétszeresére emelkedik [Korm. r. 14. § (2) bekezdése].

2. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28) Korm. rendeletet érintő módosítások

Azon nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyet nyújtó szolgáltató, amely – folyamatosan vagy időszakosan – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet is végez, e tevékenysége vonatkozásában a tevékenységének megkezdését követő 5 napon belül a NTAK-nál köteles regisztrálni. Amennyiben 2019. december 1-jén már végzi a szolgáltatást, akkor neki a regisztrációt 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között kell teljesítenie.

A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése [173/2003. Korm. r. 15. § (1) és (3) bekezdései].

A NTAK-ról a Tur. tv.[2] 9/A–9/G. §-ai rendelkeznek, míg a regisztráció és az adatszolgáltatás részletes rendjét a Tur. tv. végrehajtására kiadott 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet szabályozza.

Összegezve a jegyzőket a 239/2009. Korm. rend. szerint a NTAK üzemeltetője felé a jogszabály-módosítások alapján terhelő aktuális kötelezettségek:

  • éves ellenőrzési terv elkészítése és megküldése 2019. szeptember 30-ig, illetve
  • a 2019. december 31-ig bejelentett szálláshely-szolgáltatók nevéről, címéről, valamint adószámá­ról szóló tájékoztatás megküldése 2020. január 31-ig.

További hasznos információk találhatók az info.ntak.hu oldalon.

[1]                  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ [NTAK]
[2]                  2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól [Tur. tv.]

Print Friendly, PDF & Email