Változások a hulladékszállítás gyakoriságának szabályozásában

2017. július 18./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Gyüre Izabella
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények – ennek körében a hulladékszállítás gyakoriságának – szabályait új jogszabály, a 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet állapítja meg, amely a Magyar Közlöny 2017. évi 88. számában jelent meg. Az EMMI rendelet 2017. augusztus 11-i hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az e tárgykört korábban szabályozó 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet.

Az új jogszabály, azon túl, hogy előírásaiban – az időközben elavult EüM rendelettől eltérően – már igazodik a Ht. fogalomhasználatához, elsősorban a hulladékszállítás gyakoriságának szabályozásában hoz változást.

A régi szabályozás az OTÉK-ban meghatározott nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal írta elő a szemét elszállítását.

A nemrég elfogadott EMMI rendelet az OTÉK szerinti területeket illetően – a korábbiakhoz képest – differenciáltabb rendelkezéseket tartalmaz a szállítási gyakoriság vonatkozásában, valamint különböző szállítási gyakoriságot ír elő a vegyes hulladékot és a zöldhulladékot érintően az alábbiak szerint:

  OTÉK szerinti terület április 1.

október 31.
november 1.

március 31.
VEGYES HULLADÉK
1. nagyvárosias lakóterület legalább hetente 2-szer
2. kisvárosias lakóterület legalább
hetente 1-szer
3. kertvárosias lakóterület
4. településközpont és intézményi vegyes terület
5. falusias lakóterület legalább
hetente 1-szer
legalább
2 hetente 1-szer
6. üdülőházas terület
7. hétvégi házas terület
8. az OTÉK szerinti egyéb területek
 ZÖLDHULLADÉK
1. nagyvárosias lakóterület legalább
hetente 1-szer
legalább
2 hetente 1-szer
2. kisvárosias lakóterület
3. kertvárosias lakóterület
4. településközpont és intézményi vegyes terület legalább
2 hetente 1-szer
legalább
havonta 1-szer
5. falusias lakóterület
6. üdülőházas terület
7. hétvégi házas terület
8. az OTÉK szerinti egyéb területek

 

Érdemes említést tenni arról a szállítási gyakoriság tekintetében időnként előforduló téves jogértelmezési esetről, miszerint bel-, és külterületi lakóterület között különbséget kell, illetőleg lehet tenni. Hangsúlyozzuk, hogy az irányadó szabályozás – továbbra is – az OTÉK szerinti területfelhasználási egységekre vonatkozóan ír elő szállítási gyakoriságot. E kérdéskörről korábbi cikkükben bővebben olvashatnak.

Print Friendly, PDF & Email