Tájékoztatás az önkormányzatok energiamegtakarítási intézkedési tervvel kapcsolatos kötelezettségeiről

2017. március 29./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A közintézményi épületek üzemeltetőinek energiamegtakarítási intézkedési terv készítési kötelezettsége, illetve ennek kapcsán a szakmai tanácsadást biztosító NEH irodák felállítása vonatkozásában – a 2017. március 27-én tartott jegyzői értekezleten elhangzottak alapján – az alábbiakról szeretném tájékoztatni:

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 11/A. §-ában megfogalmazott kötelezettségek alapján 2017. január 1-től a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet energiamegtakarítási intézkedési terv készítésére kötelezett, továbbá a közintézményi épületek üzemeltetőjének gondoskodnia kell az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról.

A közintézményi épületek üzemeltetői az energiamegtakarítási intézkedési tervet (ötévente), és az annak teljesüléséről szóló jelentést (évente) köteles megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat (a továbbiakban: NEH) területileg illetékes irodája felé. Az erre előírt jogszabályi határidő első alkalommal 2017. március 31. napja. Ezen felül együttműködnek a NEH-hel a jogszabályban meghatározott feladataik ellátása során.

Az Ehtv. rendelkezése szerint közintézménynek minősül: a közbeszerzésekről szóló törvényben (a továbbiakban: Kbtv.) meghatározott ajánlatkérő szervezet. A Kbtv. 5-7. §-ai sorolják fel az ajánlatkérő szervezeteket.

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7/C. § (1) bekezdése értelmében – a NEH létrehozása és feladatainak ellátása a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladata. A NEH irodák székhelyét és illetékességi területét a R. 10. számú melléklete határozza meg.

A NEH irodáinak székhelye és illetékességi területe Csongrád megyében:

Szeged – Csongrád Megyei Kormányhivatal, melynek illetékessége

  • a Szegedi Járási Hivatal,
  • a Kisteleki Járási Hivatal, valamint
  • a Mórahalmi Járási Hivatal illetékességi területére;

Hódmezővásárhely – Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, melynek illetékessége

  • a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal,
  • a Szentesi Járási Hivatal, valamint
  • a Csongrádi Járási Hivatal illetékességi területére;

Makó – Makói Járási Hivatal, melynek illetékessége

  • a Makói Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

Az Ehtv. 21/D. §-a alapján a NEH célja a közintézmények – köztük az önkormányzatok –, valamint a vállalkozások energiahatékony működésének, és a lakosság energiafogyasztás-csökkentésének szakmai tanácsadással történő elősegítése.

Továbbá a NEH-et alkotó irodákban szakmai tanácsadást végző természetes személy az lehet, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel és nem áll a szakterületének megfelelő tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A NEH irodáiban az energetikai szakmai tanácsadást a kormányhivatal erre kijelölt munkatársai fogják végezni a feladat ellátásához szükséges képzés elvégzését követően. A képzésre 2017. tavaszán kerül sor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) és Magyar Mérnöki Kamara közös szervezésében. Erre tekintettel a kapcsolattartók személyéről, elérhetőségéről később tudunk tájékoztatást adni, ahogyan az érdemi szakmai segítség nyújtására is csak a képzést követően kerülhet sor.

A feladatok vonatkozásában az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez használható minta dokumentum, valamint az épületek használóinak energiahatékonysági szemléletformáláshoz alkalmazható módszertan már közzétételre került, a MEKH által üzemeltetett enhat.mekh.hu honlapon továbbra is elérhető. A kötelezettségek teljesítéséhez ezen dokumentumok tanulmányozása javasolt. Az energiamegtakarítási intézkedési terv önállóan, vagy akár szervezeten belüli, illetve külső szakmai segítség igénybevételével is elkészíthető.

Fentiekre tekintettel a kormányhivatal a kötelezettség teljesítésére jogszabályban rögzített határidőt rugalmasan kezeli.

Amennyiben a kormányhivatal a feladatellátással kapcsolatosan további érdemi információval rendelkezik, arról haladéktalanul tájékoztatja a Tisztelt Jegyző Kollégákat.

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: