Önkormányzati határidőnapló 2022. I. félév

2022. március 30./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Pénzes Emese
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Hivatali Tájékoztató 2022/2. számában megjelent 2022. március 18-án.

1. Helyi önkormányzatok feladatai

 FeladatokHatáridőJogszabály
1.Polgármester illetményének/tiszteletdíjának megállapítása2022. január 1-jét követően mielőbbMötv. 2022.01.01-i hatállyal módosított 71. §-a
2.Alpolgármester illetményének/tiszteletdíjának megállapítása2022. január 1-jét követően mielőbbMötv. 80. § (71. §-t figyelembe véve)
3.Önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége2022. január 31.Mötv. 39. § (1) bek.
4.A polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása2022. január 31.Kttv. 225/C. § (3) bek.
5.Költségvetési rendelet-tervezet benyújtása2022. február 15.Áht. 24. § (3) bek.
6.Országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztása2022. február 20. 16 óra1/2022. (I. 11.) IM rendelet 2. § (1) bek.
7.Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása2022. március 14. 16 óra1/2022. (I. 11.) IM rendelet 2. § (2) bek.
8.Költségvetési rendelet elfogadásalegkésőbb 2022. március 15.Áht. 25. § (1) bek.
9.Saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásalegkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáigÁht. 29/A. §
10.Polgármester szabadságtervének jóváhagyása2022. február 28.Kttv. 225/C. § (2) bek.
11.Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatási kötelezettségköltségvetési rendelet elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.
12.Belső ellenőrzést társulásban ellátó önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési jelentés megküldése2022. március 20.370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 56. § (8)–(9) bek.
13.Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása2022. március 31.Kbt. 42. § (1) bek.
14.Települési veszélyelhárítási terv polgármester általi felülvizsgálata2022. március 31.234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 26. § (1), 28. § (4) bek.
15.A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásralegkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bek.
16.Zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéseoly módon, hogy az a testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2022. május 31-éig hatályba lépjenÁht. 91. § (1) bek.
17.Vagyonkimutatás-kötelezettség a vagyonállapotróléves zárszámadással egyidejűlegMötv. 110. § (2) bek., Áht. 91. § (2) bek. c) pont
18.Helyi adóbevételi tájékoztatóköltségvetési beszámoló részekéntHtv. 8. § (1) bek.
19.Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételea beiratkozási idő (április 20–május 20. közé eső) első határnapját legalább 30 nappal megelőzően20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bek.
20.A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról átfogó értékelés készítése2022. május 31.Gyvt. 96. § (6) bek.
21.Helyi önkormányzati költségvetési szerv éves ellenőrzési tervének jóváhagyása2019. december 31.370/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet 32. § (4) bek.

2. Nemzetiségi önkormányzatok feladatai

 FeladatokHatáridőJogszabály
1.Nemzetiségi önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége2022. január 31.Njtv. 103. § (1) bek.
2.Költségvetési határozat-tervezet benyújtása2022. február 15.Áht. 24. § (3) bek., 26. §
3.Költségvetési határozat elfogadásalegkésőbb 2022. március 15.Áht. 25. § (1) bek., 26. §
4.Saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásalegkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáigÁht. 29/A. §
5.Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatási kötelezettségköltségvetési határozat elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.
6.Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása2022. március 31.Kbt. 42. § (1) bek., 5. § (1) bek. c) pont
7.A 2020. évi feladatalapú (I.2. pont szerinti) támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása a miniszter számáratámogatás felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2022. március 15-igKöltségvetési tv. 9. melléklet III.3.e) pont
8.Zárszámadási határozatoly módon, hogy az a testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2022. május 31-éig hatályba lépjenÁht. 91. § (1) és (3) bek.
9.Költségvetési határozat módosításanegyedévente (az első negyedév kivételével)Áht. 34. § (5) bek.

3. Társulások feladatai

 FeladatokHatáridőJogszabály
1.Költségvetési határozat-tervezet benyújtása2022. február 15.Áht. 24. § (3) bek., 26. §
2.Költségvetési határozat elfogadásalegkésőbb 2022. március 15.Áht. 25. § (1) bek., 26. §
3.Saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásalegkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáigÁht. 29/A. §
4.Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatási kötelezettségköltségvetési határozat elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.
5.Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása2022. március 31.Kbt. 42. § (1) bek., 5. § (1) bek. c) pont
6.Zárszámadási határozatoly módon, hogy az a testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2022. május 31-éig hatályba lépjenÁht. 91. § (1) és (3) bek.
7.Költségvetési határozat módosításanegyedévente (az első negyedév kivételével) Áht. 34. § (5) bek.

4. Rövidítések

Áht.Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény
Gyvt.A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
Htv.A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Kbt.A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Kttv.A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
Költségvetési tv.Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
Mötv.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Njtv.A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeleta nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeleta katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletaz adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeleta költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1/2022. (I. 11.) IM rendeleta 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról
Print Friendly, PDF & Email