Mely szerv jogosult ellenőrizni a víziközmű társulatok pénzügyi elszámolását?
Frissítve: 2018. szeptember 12.

2018. szeptember 12./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály
Frissítette:
Dr. Pénzes Emese
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

Jogszabályváltozás miatt a 2017. február 9-ei cikkünket a következők szerint frissítjük:

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Mód.tv.) egyértelműsítette a választ.

A Vgtv. 38. §-a szerint

A víziközmű társulat közfeladatként kizárólag a település, vagy több település esetén az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott területi részének közműves vízellátását, szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását, a belterületi vízrendezést és csapadékvíz-gazdálkodást szolgáló vízilétesítményeket hoz létre, illetve fejleszt. A víziközmű társulat az e törvényben meghatározott közfeladatán és az ahhoz kapcsolódó helyreállítási munkákon kívül egyéb tevékenységet nem végezhet.

A Vgtv. 39. § (2) bekezdése alapján a víziközmű társulatnak a 38. § szerinti közfeladat teljesítésére irányuló szakmai ellenőrzését a társulat székhelye szerinti vízügyi igazgatási szerv látja el.

A fenti rendelkezésekből az következik, hogy az illetékes vízügyi igazgatóság szakmai ellenőrzési jogkörén kívül esik a víziközmű társulatok pénzügyi elszámolásának ellenőrzése.

A Mód.tv. 2018. január 1-jei hatállyal akként módosította a Vgtv. 39. § (1) bekezdését, hogy a víziközmű társulat törvényességi felügyeletét a cégbíróság látja el. A cégbíróságnak a víziközmű társulattal kapcsolatos eljárására a Ctv. előírásait kell alkalmazni, kivéve a Ctv. 74. § (3) és (4) bekezdésében1 foglaltakat. Ezáltal a jogalkotó egyértelművé tette, hogy a víziközmű társulatok esetében az illetékes cégbíróság törvényességi felügyelete a gazdálkodás és döntések gazdasági-célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára – így a pénzügyi elszámolás ellenőrzésére – is kiterjed.

Fentieken túlmenően a Mód.tv. szintén 2018. január 1-jei hatállyal két új bekezdéssel – (4a) és (4b) – egészítette ki a Vgtv. 39. §-át, mely szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a víziközmű társulat működését hatósági ellenőrzés keretében vizsgálni.

A Miniszterelnökség által a jogszabály módosításához kapcsolódóan megfogalmazott, 2018. május 3-án kelt tájékoztatás szerint a kormányhivatalok feladatellátását nem befolyásolja az, hogy a vízügyi igazgatási szervek rendelkeznek hatáskörrel a szakmai ellenőrzés lefolytatására, valamint az sem, hogy a víziközmű társulatok törvényességi felügyeletét a cégbíróság látja el. A jogalkotó elsődleges célja a víziközmű társulatok működésének jogszabályi keretek között tartása és felügyeletének megerősítése volt, a kormányhivatalok által végzett hatósági ellenőrzés ennek megfelelően nem kiegészítő jellegű, hanem a működés egészére – tehát a pénzügyi elszámolás ellenőrzésére is – vonatkozik. 

1 A Ctv. 74. § (4) bek. szerint a törvényességi felügyelet nem terjed ki a cég gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.

Print Friendly, PDF & Email