Az önkormányzati rendelet bevezető részére vonatkozó szabályozás módosítása

2023. október 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Pénzes Emese
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Magyar Közlöny 2023. július 4-i, 98. számában megjelent a Jszr.[1] módosításáról szó­ló 8/2023. (VII. 4.) IM rendelet, mely alapvetően a preambulumra és a bevezető rész­re vonatkozó szabályozást érinti. A miniszteri indokolás alapján a módosítás célja annak előírása, hogy a jogszabály előkészítője főszabály szerint valamennyi törvényt lásson el preambulummal, továbbá annak lehetővé tétele, hogy a törvényekre jellemző preambulum mintájára a rendeletek bevezető részében ismertethetőek legyenek preambulum-jellegű szövegezési elemek.

Fentiekre figyelemmel a Jszr. 2023. július 5. napjától hatályos, önkormányzati rendeleteket érintő változásait az alábbiakban foglaljuk össze (a módosításokat félkövér betűtípussal kiemelve):

52 §.

(2) A bevezető rész szükség szerint tartalmazhatja az (5) bekezdés szerinti bevezetést, továbbá minden esetben
a) a rendelet megalkotásához szükséges – az ebben az alcímben meghatározott – érvényességi kellékek felsorolását, és ezt követően
b) a jogalkotás aktusára utaló kifejezést
foglalja magában.

Új bekezdések:

(5) Ha a rendelet értelmezésének előmozdítása érdekében szükséges, a bevezető részben foglalt bevezetésben
a) ismertethető a szabályozás előzménye, indoka és célja, valamint
b) rögzíthető olyan elvi, elméleti tétel, amelyet a rendelet szakaszaiban vagy mellékleteiben a normatív tartalom hiánya miatt nem lehet rendezni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bevezetésben nem rögzíthető
a) a rendelet részletes tartalma vagy
b) annak megállapítása, hogy a rendelet valamely uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja.

59 §.

(1) A preambulumot és a bevezető részt az Alaptörvény módosítása tervezetének, illetve a jogszabálytervezet megjelölése után közvetlenül, a szerkezeti egységeket megelőzően, szerkezeti egységeken kívüli szövegként kell elhelyezni.

(4) A bevezető rész egyetlen, sortöréssel tagolható mondatból áll. Ha a bevezető rész az 52. § (5) bekezdése szerinti bevezetést tartalmaz, azt a rendelet megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását megelőzően kell elhelyezni úgy, hogy a bevezető résznek egyetlen értelmes mondatot kell képeznie.

1. melléklet

A 7.5.2.1., 7.5.2.2.1. és 7.5.2.2.2. pontban az „{a(z első) felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás}” szövegrész helyébe a „{szükség szerinti bevezetés} {a(z első) felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás}” szöveg lépett.

[1] 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről [Jszr.]

Print Friendly, PDF & Email