Állampolgársági eskü és fogadalom lebonyolítása

2017. október 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Kecskés Tamás
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága megkeresése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a megye területén lévő települési önkormányzatok polgármestereit:

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.) 7. § (1) bekezdése értelmében a honosított, illetőleg a visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat polgármester vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le a honosított.

A szabályozás értelmében a honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg, tehát ettől a naptól gyakorolhatja az állampolgársághoz kapcsolódó jogait.

Az Ápt. alapján a polgármester vagy a konzuli tisztviselő a honosítási okirat megérkezését követő harminc napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

A fentiek alapján kérjük, hogy az eskü- vagy fogadalomtételek időpontjának meghatározása érdekében úgy járjanak el, hogy a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező új magyar állampolgároknak elegendő ideje legyen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 91. § (2) bekezdése szerinti regisztrációhoz.

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: