Áldozatsegítő Központ nyílt Csongrád-Csanád megyében

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Igazságügyi Osztály

Magyarország Kormányának szándéka, hogy az áldozati jogok szélesebb körben érvényesülhessenek, ezért célul tűzte az áldozatsegítő központok országos hálózatának kiépítését. Ezen program következő állomásaként 2020 decemberében Csongrád-Csanád megyében is megkezdte működését a Szegedi Áldozatsegítő Központ.

A Kormány kiemelt jelentőségű feladatának tekinti, hogy a zéró tolerancia jegyében határozottan és hatékonyan lépjen fel az erőszak valamennyi formájával szemben, és a bajba jutott, segítségre szoruló áldozatoknak megfelelő, egyedi igényeikhez igazodó segítséget biztosítson komplex intézkedéscsomaggal és következetes jogalkotással. Ennek jegyében 2020-at az áldozatsegítés évének nyilvánította.

I. Az áldozatsegítés rendszere

Hazánkban a bűncselekmények és – bizonyos körben – a szabálysértések áldozatainak megsegítéséről törvény rendelkezik. Az állam az áldozatok részére az alábbi, törvényben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja:

 1. érdekérvényesítés elősegítése,
 2. azonnali pénzügyi segély,
 3. áldozati státusz igazolása,
 4. tanúgondozás (bírósági tanúgondozó útján),
 5. védett szálláshely biztosítása,
 6. állami kárenyhítés.

Az áldozatvédelem ezen feladatait az Igazságügyi Minisztérium közvetlen irányítása alá tartozó áldozatsegítő központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mint területileg illetékes áldozatsegítő szolgálatok összehangoltan, szoros együttműködésben látják el.

Az Áldozatsegítő Központban nyújtott szolgáltatások:

 • személyre szabott és helyzethez illeszkedő teljes körű tájékoztatás;
 • érzelmi segítség, az áldozat igénye szerint pszichológus szakember közreműködésével a külön erre a célra kialakított, biztonságot adó patrónus szobában;
 • problémamegoldó szervhez történő áldozatirányítás;
 • érdekérvényesítésének elősegítése.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalban működő területi Áldozatsegítő Szolgálatnál igénybe vehető szolgáltatások/támogatások:

 • az áldozatok érdekei érvényesítésének elősegítése;
 • azonnali pénzügyi segély kifizetése;
 • áldozati státusz igazolása;
 • tanúgondozással kapcsolatos feladatellátás;
 • védett szálláshely biztosítása;
 • állami kárenyhítéssel kapcsolatos ügyintézés.

A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó szolgáltatásokat – az azonnali pénzügyi segély kifizetése, az áldozati státusz igazolása, valamint az állami kárenyhítéssel kapcsolatos ügyintézés – hatósági eljárás keretében, az Ákr. és az ágazati jogszabályok alapján biztosítja az eljáró hatóság.

A támogatások térítés nélkül vehetők igénybe, az eljárások illeték- és díjmentesek. Egyes támogatások formanyomtatvány kitöltésével igényelhetők, melyet az Áldozatsegítő Központ, illetve a Kormányhivatal személyesen, postai vagy elektronikus úton biztosít a kérelmező részére, a nyomtatványok emellett letölthetők a igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat internetes oldalról, illetőleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal honlapjáról (www.csmkh.hu/hu/ugymenet-leirasok).

Kiemelt kormányzati cél, hogy az áldozatsegítő rendszer minél közelebb kerüljön a rászorulókhoz, így a Kormány folyamatosan bővíti az áldozatsegítő központok hálózatát. 2026-ra a kormányhivatalok mellett már az áldozatsegítő központok is minden megyeszékhelyen fogadni tudják majd a bűncselekmény következtében áldozattá vált vagy tájékozódó ügyfeleket.

II. Az áldozat, mint fogalom

Azt, hogy az áldozatsegítés szempontjából ki tekinthető áldozatnak, az Ást. határozza meg. Eszerint áldozatnak tekintendő

 • a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény természetes személy sértettje,
 • a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje,
 • az a természetes személy, aki a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett (pl. sértett hozzátartozója),
 • az a természetes személy, aki a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett (pl. sértett hozzátartozója), valamint
 • törvényileg meghatározott körben az a (magyar, illetőleg uniós állampolgár) természetes személy, aki jogszerű külföldi tartózkodása alatt bűncselekmény áldozatává vált.

A fentiekből láthatóan áldozatként nem csak a sértett, hanem pl. a sértett hozzátartozója, vagy a bűncselekmény, szabálysértés egyéb érintettje is nyújthat be igényt az áldozatsegítő szolgáltatás igénybevételére. Fontos kiemelni, hogy a szolgáltatások, támogatások a rászorultság vizsgálata nélkül, térítésmentesen járnak az áldozatnak, ez alól egyedüli kivétel az állami kárenyhítés, amelynek megállapításához rászorultsági feltételeket is vizsgál az eljáró hatóság.

III. Mit jelentenek az egyes szolgáltatások?

1. Érdekérvényesítés elősegítése

Ezt a szolgáltatást az Áldozatsegítő Központban és a Kormányhivatalban is igénybe vehetik az arra jogosultak. Az érdekérvényesítés elősegítése keretében az áldozatsegítő szerv

 • tájékoztatást ad az igénylő jogairól, lehetőségeiről;
 • érzelmi támogatást nyújt;
 • jogi vagy egyéb segítséget nyújt a bűncselekménnyel összefüggő probléma megoldásához.

Mind az Áldozatsegítő Központban, mind a Kormányhivatalban igényelhető pszichológiai tanácsadás, amely segítséget adhat az érzelmi trauma megfelelő feldolgozásához.

2. Azonnali pénzügyi segély

Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a Kormányhivatalnál lehet előterjeszteni személyesen, postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül). Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem adatlap igényelhető az Áldozatsegítő Központban is, ahol szükség szerint segítséget nyújtanak a kitöltéshez.

Azonnali pénzügyi segély megállapítására és kifizetésére a cselekmény elkövetésétől számított 5 napon belül beadott kérelem alapján, a megélhetést veszélyeztető anyagi krízishelyzet fennállása esetén van lehetőség. Ilyen krízishelyzet, ha a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozatnak olyan, lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadásai vannak, amelyek megfizetésére nem képes – azaz a cselekmény és az anyagi krízishelyzet között ok-okozati összefüggésnek kell fennállnia.

3. Áldozati státusz igazolása

Az áldozati státusz igazolása keretében az eljáró Kormányhivatal hatósági bizonyítványt állít ki, amelyben a hatóság igazolja, hogy a kérelmező az Ást. hatálya alá tartozó áldozat. Ez az igazolás azokban az esetekben használható fel, ha valamely hatóság, vagy egyéb szervezet a szolgáltatásai kedvezményes nyújtását attól teszi függővé, hogy a hozzá forduló személy bűncselekmény áldozata. Ilyen lehet különösen az eltulajdonított/megsemmisült személyi okmányok költségmentes pótlása, illetőleg a bűncselekménnyel összefüggő jogi probléma megoldásához ingyenes vagy kedvezményes ügyvédi segítség igénybevétele, stb.

Az áldozati státusz igazolása iránti kérelmet – az azonnali pénzügyi segély iránti kérelemhez hasonlóan – a Kormányhivatalhoz lehet benyújtani, a kérelem adatlap kitöltésében a Kormányhivatal, illetőleg az Áldozatsegítő Központ munkatársai szükség szerint segítséget nyújtanak.

4. Állami kárenyhítés

Állami kárenyhítés iránti kérelmet nyújthat be a bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül:

 1. a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény közvetlen fizikai sértettje, ha testi épsége, egészsége a bűncselekmény következtében súlyosan károsodott,
 2. az előző pont szerinti, károsodott vagy meghalt személy egy háztartásban élő hozzátartozója, vagy eltartottja,
 3. aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott.

Ezen támogatásfajta keretében – rászorultsági alapon – egyösszegű kárenyhítés, vagy járadék típusú kárenyhítés állapítható meg, amely nem fájdalomdíj, nem jár automatikusan, illetve ha a bűncselekménnyel okozott kár később bármilyen forrásból megtérül, akkor előlegnek tekintendő és visszafizetendő.

Az állami kárenyhítés iránti kérelmet a Kormányhivatalhoz kell benyújtani, a kérelem elbírálásáról országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala dönt. A kérelem adatlap kitöltésében a Kormányhivatal, illetőleg az Áldozatsegítő Központ munkatársai kérésre segítséget nyújtanak.

IV. Az áldozatsegítés szerveinek elérhetőségei

Telefonos ügyfélszolgálat

Éjjel-nappal ingyenesen elérhető áldozatsegítő vonal telefonszáma: 06-80/225-225 (országosan hívható, központi szám)

Áldozatsegítő Központ

 • cím: 6723 Szeged, Sólyom u. 2.

Megközelíthető:

 • a Mars téri buszpályaudvarról a 77 és a 77A jelzésű autóbuszokkal, valamint a 19 jelzésű trolibusszal (Víztorony megállóhely)
 • az Indóház téri vasútállomásról a 77 és a 90 jelzésű autóbuszokkal (Víztorony megállóhely)
 • a 10 jelzésű trolibusszal, a 84, 90F jelzésű autóbuszokkal (Víztorony megállóhely), valamint a 3, 3F és 4 jelzésű villamosokkal (Tarján – végállomás)

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő:                    08.00 – 17.00
 • Kedd:                    08.00 – 17.00
 • Szerda:                 08.00 – 17.00
 • Csütörtök:             08.00 – 17.00
 • Péntek:                 08.00 – 14.00

Telefon: 62/795-140 – ügyfélfogadási időben hívható

Honlap: www.vansegitseg.hu

Áldozatsegítő Szolgálat – Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefon: 62/680-500, 62/680-517 – ügyfélfogadási időben hívható

Hivatali Kapu: CSMKHISZ; KRID azonosító: 401954795

E-mail: partfogas@csongrad.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő:                    08.00 – 16.00
 • Kedd:                    08.00 – 16.00
 • Szerda:                 08.00 – 16.00
 • Csütörtök:             08.00 – 16.00
 • Péntek:                 08.00 – 12.00

Felhívjuk a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány miatt fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal épületeibe való belépés jelenleg csak előre foglalt időponttal rendelkező ügyfelek részére engedélyezett, erre tekintettel kérjük, hogy a szolgáltatások igénybevétele és a kérelmek benyújtása érdekében előzetesen érdeklődjenek a megadott elérhetőségeken.

Kihelyezett ügyfélfogadás: 6723 Szeged, Sólyom u. 2.

 • Szerda:                 08.00 – 16.00

Telefon: 62/795-140 – ügyfélfogadási időben hívható

Print Friendly, PDF & Email