A veszélyhelyzet megszűnése után fennmaradó egyes járványmegelőző intézkedések

2020. július 15./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Koréh Zoltán
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Hivatali Tájékoztató 2020. évi III. számában megjelent 2020. július 10-én.

Elsősorban a helyi önkormányzatok részére szeretnénk az alábbiakban röviden összefoglalni egyes járványmegelőző jogszabályokat.

A Kormány a veszélyhelyzet megszüntetésével egyidejűleg, 2020. június 18. napján Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzetet rendelt el, amellyel járványügyi készültséget vezetett be. [282/2020. (VI. 17.) Korm. r. 1. §, 283/2020. (VI. 17.) Korm. r. 1. § (1)–(2) bek., Eütv. 228. § (1) és (4) bek.]

Az Eütv. alapján az egészségügyi válsághelyzetben a Kormány rendeletében – többek között – korlátozhat vagy megtilthat minden járvány terjedését elősegíteni képes intézmény és létesítmény működését, rendezvény látogatását és szervezését, valamint tevékenység végzését; az üzletek működését, nyitvatartását; az egyes intézmények (pl. köznevelési, szociális, közművelődési) látogatását.

Meghatározhatja a szociális távolságtartásra vonatkozó, valamint védőeszköz viselésére vonatkozó szabályokat, továbbá a lakosság járvány által okozott betegséggel leginkább veszélyeztetett csoportjai számára az üzletekben, valamint a piacokon történő vásárlásra vonatkozó idősávot. [Eütv. 232/D. § (1) bek.]

A Kormány a fenti jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – megelőzés, kezelés, felszámolás, továbbá káros hatások megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja, és kijárási korlátozást nem vezethet be. [Eütv. 232/D. § (2) bek.]

A helyi önkormányzatokat e tárgyban érintő egyes jogszabályok:

1. Piac, vásár nyitva tartása:

Egészségügyi válsághelyzetben – a kereskedelemről szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – a települési önkormányzat képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletével szabályozhatja a települési önkormányzat területén működő piac, vásár, illetve a piac, vásár területén működő üzletek nyitva tartásának szabályait. [Eütv. 232/D. § (3) bek.]

2. Szájat és orrot eltakaró eszköz viselésének kötelező esetei:

A Kormány védelmi intézkedésként elrendelte, hogy a 6 éven aluliak kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. [285/2020. (VI. 17.) Korm. r. 1. §]

3. Rendezvények maximális létszáma:

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt. [285/2020. (VI. 17.) Korm. r. 2. §]

4. üzlet terasza után járó közterület-használati díjmentesség:

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének Magyarország területén 2020. május 4. napjától 2020. szeptember 1. napjáig terjedő időszakra nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után, amelynek megfizetése később sem követelhető. [Átmeneti tv. 69. § (2) bek. b) pont]

5. Munkahelyi gyermekfelügyelet:

2020. augusztus 31-éig bármely foglalkoztató megszervezheti a munkahelyi gyermekfelügyeletet, amelyet legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a települési önkormányzat polgármesterének és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak. A polgármester a bejelentésről tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert. [284/2020. (VI. 17.) Korm. r. 7. § (6) bek.]

6. Védelmi intézkedések megsértésének szankciója:

Aki az egészségügyi válsághelyzet során a kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedést, valamint a települési önkormányzat területén működő piac, vásár, illetve a piac, vásár területén működő üzletek nyitva tartásának önkormányzati rendeletben meghatározott szabályait megszegi, szabálysértést követ el. [Szabs. tv. 239/A. § (1) bek.]

Print Friendly, PDF & Email