A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény rendelkezései az Mötv. és a Tktv. vonatkozásában

2021. május 28./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Pappné dr. Szabó Gabriella
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Magyar Közlöny 2021. május 10.-én megjelent 84. számában kihirdetésre került a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Mód.tv.). A 2021. július 1-jén hatályba lépő Módtv. módosítja többek között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.), valamint számos tekintetben a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tktv.).

1.

Mötv. módosítás

Tekintettel arra, hogy a „településrendezési eszköz”, továbbá a „településszerkezeti terv” megnevezések kivezetése, illetve a „településfejlesztési terv” és a „településrendezési terv” fogalmak bevezetése szükségessé teszi a vonatkozó rendelkezések módosítását, az Mötv. 42. § 14. pontjában eszközölt módosítás szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a településfejlesztési terv és a településrendezési terv jóváhagyása.

2.

Tktv. Módosítása

  • Tktv. 3. § (1) bekezdés a) pontja

E jogszabályhely módosításának eredményeképpen a településképi rendeletben meghatározható településképi követelmények vagy a település egészére irányadóak, vagy a településképi szempontból meghatározó területre, vagy meghatározott részterületre, pl. a helyi védelemmel érintett épületekre, területre vonatkozhatnak.

  • Tktv. 8. § (2) bekezdés b)-d) pontja, 8/A. § és 10. § (3) bekezdés

Kivezetésre kerül az az Mötv-vel összhangban nem álló szabály, miszerint önkormányzati hatósági ügyet közvetlenül a polgármesterre, és nem a testületre telepít a törvény. Ezután a képviselő-testület dönti el, hogy mint átruházható hatáskört átadja, vagy megtartja testületi hatáskörben például a településképi véleményezési eljárást vagy a településképi bejelentési eljárást. A módosítás az Mötv. 142/A. §-ával való összhangot biztosítja, ennek érdekében a képviselő-testület a Tktv. 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a településképi rendeletben ruházhatja át. A hatáskör-módosításról a képviselő-testületnek 2021. október 31. napjáig gondoskodnia kell.

Ezzel összefüggésben módosításra kerül a 10. § (3) bekezdése is, így amennyiben a testület az önkormányzati hatósági hatáskörét átruházta az érintett szervére, akkor annak az önkormányzati hatósági döntésével szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. Amennyiben hatáskör-átruházás nem történt és a képviselő-testület járt el, akkor közvetlen bírósági felülvizsgálatra van lehetőség.

  • Tktv. 11. § (1)-(2) bekezdés

Az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytathat le a településképi rendeletben meghatározott esetekben és módon, többek között a rendeltetésmódosítások tekintetében. A rendeltetéssel és rendeltetési egységek számával kapcsolatos követelményeket a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) tartalmazza, így a településképi bejelentéshez kapcsolódó döntések során a HÉSZ rendeltetésmódosításra vonatkozó releváns szabályozási elemeit, HÉSZ hiányában pedig a településrendezési illeszkedés követelményét is figyelembe kell venni. A módosított szabályozás a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvénnyel is megteremti az összhangot, amikor a kötelezés és bírságolás előtt a figyelmeztetés alkalmazását írja elő és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. Ezen módosított rendelkezéseket a 2021. július 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  • Tktv. 11/A. § (4) bekezdés b) pontja, 11/F. § 4. pontja, 15. § (1), (4)-(6) bekezdése, 15/B. § (3)-(4) bekezdés, 16/A. § (2)-(3) bekezdés

A Tktv-ben pontosításra kerülnek a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó szabályok, módosításra kerül a reklámhordozó fogalma, valamint megállapításra kerül a helyreállított reklámhordozó definíciója.

A korábban elhelyezett, a Tktv. és végrehajtási rendeletével összhangban nem álló, határozott időre szóló szerződés időbeli hatálya legfeljebb 2023. december 31. napjáig hosszabbítható meg vagy hosszabbodhat meg, és az érintett reklámhordozó használatára új szerződés legfeljebb 2023. december 31. napjáig köthető, kivéve, ha a reklámhordozót a Tktv. 2. § (2a) bekezdése szerinti jogszabályok, továbbá a településképi törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek követelményei szerint, településképi bejelentési eljárás alapján átalakították. A meghosszabbodás azokra a határozott időre szóló szerződésekre vonatkozik, amelyekben a felek előzetesen úgy állapodtak meg, hogy az időbeli hatály

a) a felek bármelyikének jognyilatkozata hiányában (minden további jogcselekmény nélkül), vagy

b) a felek bármelyikének ez irányú egyoldalú jognyilatkozata útján

bizonyos időtartammal automatikusan meghosszabbodik. Az ilyen jellegű szerződéses kikötésekben szereplő meghosszabbodási időtartam a településképi törvény rendelkezései alapján 2023. december 31-re módosul.

  • Tktv. 9. § (4) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, 12. § (2) bekezdés e) pont, 12. § (4) bekezdés

A „településrendezési eszköz”, továbbá a „településszerkezeti terv”, a „településfejlesztési koncepció” és „az integrált településfejlesztési stratégia” megnevezések kivezetése, illetve a „településfejlesztési terv” és a „településrendezési terv”, valamint a „településrendezési illeszkedés követelménye” fogalmak bevezetése szükségessé teszi a vonatkozó rendelkezések módosítását.

 

Print Friendly, PDF & Email