A Miniszterelnökség állásfoglalása az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról, jóváhagyásáról

2022. április 05./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Koréh Zoltán
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) TKF-1/342/2/2022. és TKF-1/342/6/2022. számon, az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának (a továbbiakban: Hivatali SzMSz) kiadásával, illetve jóváhagyásával kapcsolatban – lényegét tekintve – a következő álláspontot alakította ki.

I. Az önkormányzati hivatal költségvetési szerv, amelynek alapítása alapító okirattal történik, működésének alapvető dokumentuma a szervezeti és működési szabályzat. A Hivatali SzMSz megalkotásának célja, hogy az alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően meghatározásra kerüljön a hivatal szervezeti és működési rendje.  [Áht. 7. § (1) bek., 8. § (1) bek. b) pont, 8/A. §, 10. § (5) bek., Mötv. 41. § (6) bek., 84. § (1) bek.]

II. A Hivatali SzMSz megalkotásának lépései:

1. lépés: Alapvető követelmény, hogy a képviselő-testület a saját, vagyis az önkormányzat képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében:

  • rögzítse a polgármesteri hivatal hivatalos elnevezését [Mötv. 84. § (2) bek.],
  • rendelkezzen az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól [Mötv. 53. § (1) bek. j) pont].

2. lépés: A képviselő-testület normatív határozatban meghatározza – a jegyző javaslatára a polgármester által benyújtott előterjesztés alapján – a hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét [Mötv. 67. § (1) bek. d) pont, Jat. 23. § (2) bek.].

3. lépés: A fenti keretszabályok megalkotását követően a jegyző, mint az önkormányzati hivatal vezetője elkészíti a Hivatali SzMSz javasolt szövegét. [Mötv. 81. § (2) bek., Áht. 10. § (1) bek., Ávr. 13. § (4a) bek.]

4. lépés: Az elkészített Hivatali SzMSz-t a polgármester jóváhagyja. Azon oknál fogva, hogy az Mötv. nem utalja a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását a képviselő-testület hatáskörébe, egyértelműen kijelenthető, hogy azt kizárólag a polgármester, mint az irányító szerv vezetője gyakorolja. A Hivatali SzMSz jóváhagyása tehát nem tartozik a képviselő-testület kompetenciájába, így ezen hatáskört sem ruházhatja át más szervére. [Mötv. 42. § 2. és 7. pont, 67. § (1) bek. b) pont, Áht. 9. § a)–b) pont, 9/A. § (1) bek., Ávr. 6. §, 1. számú melléklet II. Fejezet 1. pont b) alpont]

III. A Hivatali SzMSz megjelenési formája:

A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának megjelenési formája – mint közjogi szervezetszabályozó eszköz – normatív utasítás. [Jat. 23 § (4) bek. j) pont]

Fontos hangsúlyozni, hogy ezen normatív utasítás nem lehet ellentétes tartalmú azon rendelkezésekkel, amelyekről a képviselő-testület az Mötv. 53. § (1) bekezdés j) pontja alapján rendeletben, illetve a 67. § (1) bekezdés d) pontja alapján normatív határozatban döntött. Ezáltal biztosított ugyanis a 67. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak, amely szerint a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörben irányítja a hivatalt.

IV. A Hivatali SzMSz kiadásának, illetve jóváhagyásának módjai:

A Miniszterelnökség álláspontja szerint az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló normatív utasításának kiadására és jóváhagyására irányuló eljárás három módon valósulhat meg:

1.) A jegyző által elkészített Hivatali SzMSz-t a polgármester normatív utasításban szabályozhatja, amelynek aláírásával egyidejűleg annak jóváhagyására is sor kerül. [Jat. 23. § (4) bek. j) pont]

Ebben az esetben a javasolt bevezető rész: „A jegyző által – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében – elkészített polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyom és az alábbiak szerint kiadom:”

Kiadja: polgármester (normatív utasításban)
Jóváhagyja: polgármester
Jóváhagyás formája: normatív utasítás aláírása

2.) A Jat. 23. § (4) bekezdése j) pontja lehetővé teszi ugyanakkor azt is, hogy a jegyző szabályozza normatív utasításban a vezetése alá tartozó szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét. Ez esetben a jegyző írja alá az általa elkészített és kiadott Hivatali SzMSz-ről szóló normatív utasítást, amelyet a polgármester    záradékban jóváhagyólag aláír.

Kiadja: jegyző (normatív utasításban)
Jóváhagyja: polgármester
Jóváhagyás formája: jóváhagyó záradék

3.) A jegyző és a polgármester a Hivatali SzMSz-t együttes normatív utasításban is szabályozhatja, amelyre értelemszerűen a jegyző és a polgármester aláírását is rá kell vezetni. E mód alkalmazása során a polgármesternek szintén – a 2. pontban részletezett – jóváhagyó záradékkal szükséges ellátnia a normatív utasítást.

Kiadja: jegyző és polgármester (együttes normatív utasításban)
Jóváhagyja: polgármester
Jóváhagyás formája: jóváhagyó záradék

V. A Miniszterelnökség külön felhívta a figyelmet, hogy a helyi önkormányzati költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása az irányító szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik, amelyet – főszabály szerint – a polgármester gyakorol. Egyes önkormányzati költségvetési szervek tekintetében azonban ezen általános szabálytól az ágazati szabályok eltérhetnek, ugyanis az irányítási hatáskört illetően törvény, az irányítási jogkör gyakorlására való jogosultság vonatkozásában pedig törvény vagy kormányrendelet másképp is rendelkezhet. [Áht. 9. § b) pont, 9/A. § (1) bek.]

VI. A helyi önkormányzati költségvetési szervek (polgármesteri hivatal) szakmai beszámolóját, ha más jogszabály eltérő jogi szabályozást nem tartalmaz, akkor a polgármester fogadja el. [Mötv. 81. § (3) bek. f) pont, Áht. 9. § i) pont, 9/A. § (1) bek., Ávr. 6. §, 1. számú melléklet]

Print Friendly, PDF & Email