A kormányhivatallal és a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás gyakorlati megvalósításáról

2017. február 10./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Kiss Anna informatikai referens
Működést Támogató Főosztály / Informatikai Osztály
Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2016. július 1-jén hatályba lépett változásainak következtében kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a közigazgazási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet számára, amely kapcsán az elsőfokon eljáró közigazgatási szervnek hivatali kapun keresztül kell továbbítania a keresetlevelet és mellékleteit a másodfokú szerv, illetve közvetlenül a bíróság felé.

Erre tekintettel az önkormányzatok számára kötelező elektronikus kapcsolattartással kapcsolatban felmerült eddigi gyakorlati kérdések vonatkozásában kívánunk tájékoztatást nyújtani.

 1. Az önkormányzatok által beadványok fogadásra megadott hivatali kapukat okvetlenül szükséges folyamatosan figyelemmel kísérni, mivel a Pp. 330.§ (2) bekezdése szerint 5, de végrehajtás felfüggesztését kérő kereset esetén 3 (!) naptári napon belül az iratot fel kell terjeszteni a másodfokon eljáró szervnek. A benyújtás időpontjáról a benyújtó igazolást kapott.
 2. A kormányhivatalok maguk állították be a fogadó hivatali kapukat. Lényeges, hogy minden megadott hivatali kaput figyelni kell, mert egy 3 napos határidejű ügynél eleve nehéz a határidő betartása. Ha szükséges, a megadott hivatali kapuk változtathatók. Kiemelten fontos, hogy folyamatosan figyelt fogadási pontok működjenek a hivataloknál.
 3. A beadvány egy „.krx” kiterjesztésű fájl, ami valójában általánosan elérhető programokkal kezelhető tömörített állomány (fájl), „.zip” formátum. Ebből a tömörített állományból kell a kapott dokumentumokat (űrlapot, kísérőlapot, csatolmányokat) kinyerni. Ennek a módszere függ a helyi informatikai környezettől (pl.: Microsoft, Linux). A beadvány mérete jelenleg nem haladhatja meg a 30 Mbájtot.
 4. Amennyiben az irat eredeti aktája tisztán papír formájú, elég a beadvány kísérőlapját kinyomtatni, az iktatószámot azon feltüntetni („bélyegezni”), hogy az iratkötegből kitűnjön, egy elektronikus dokumentum is tartozik hozzá.
 5. A kapott beadvány formai megfelelőségének ellenőrzése során hasonlóan kell eljárni, mintha azt papír alapon nyújtották volna be. Itt is ellenőrizni kell, hogy amely iratnál ez szükséges (például keresetlevél, ügyvédi meghatalmazás), ott a hitelesítés rendben van-e.
  • Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) esetén ez a PDF dokumentumhoz csatolt igazolás ellenőrzéséből, illetve az elektronikus aláírás érvényességének ellenőrzéséből áll.
  • Az ügyvédek saját aláíró kártyával hitelesített (azaz minősített elektronikus aláírással ellátott), nem PDF formátumú dokumentumot is beküldhetnek. Ennek megtekintése és ellenőrzése csak külön programmal lehetséges. Mindkét hazai hitelesítésszolgáltató (Microsec, Netlock) ingyenesen biztosít ilyen ellenőrző programot. A helyi informatikának ilyen ellenőrző programot a beadványokat ellenőrző munkahelyeken biztosítania kell.
 6. A kapott beadványt (.krx) és az elektronikusan rendelkezésre álló hivatalos dokumentumokat (egy papíron hozott határozat Word formátuma nem minősül annak) a hivatalban szokásos módon kell a határidőn belül a másodfokon eljáró szervnek továbbítani. 
 7. A papíron lévő iratanyagot is meg kell küldeni a másodfok számára az iratkezelési szabályok figyelembe vételével, mivel a másodfok köteles azt a bíróságnak továbbítani. 
 8. Csak a nem természetes személyek és jogi képviselők esetén kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Természetes személy papíron is benyújthat keresetlevelet, ezt az elsőfokon eljáró hatóságnak kell digitalizálnia, s a másodfokra már csak az elektronikus változatot küldheti tovább.
 9. Azokban az ügykörökben (önkormányzati adóhatósági ügyek, kereskedelmi ügyeken belül a vásár, piac engedélyezése, vízgazdálkodási hatósági jogkör, természetvédelmi hatósági jogkör, hulladékgazdálkodási jogkör, építésügyi hatósági jogkör a járásszékhely települések esetében), ahol a jegyzők jártak el elsőfokon, és a kormányhivatal jár el másodfokon, a jegyzőtől a kormányhivatalhoz történő felterjesztésre is kialakításra került egy IKR-es űrlap, amin a jegyző a hozzá benyújtott dokumentumokat felterjesztheti.
 10. Lényeges, hogy a jegyző a hozzá OBH-s ÁNYK űrlapon benyújtott adatszerkezetet NE küldje meg a kormányhivatalnak, ugyanis az ÁNYK űrlapot a kormányhivatal nem tudja kezelni, mivel a titkosítása miatt csak a fogadó önkormányzatnál tudják olvasni. A jegyzőnek a kapott beadványból az ÁNYK program segítségével elő kell állítania az űrlap PDF formáját, készíteni egy kísérő lapot, amiben a beadvány érkezési idejét feltünteti. A felterjesztésre két lehetősége van:
  • az IKR felületen a felterjesztésre szolgáló űrlapot tölti ki (ehhez is ügyfélkapus azonosítás kell, de a hivatali kapu miatt ilyennel rendelkezniük kell), ahhoz csatolja a felterjesztendő dokumentumokat, és a beküld paranccsal felterjeszti (ez a preferált forma).
  • Az űrlapot, kísérőlapot, valamint az űrlaphoz csatolt állományokat (ez utóbbiakat változtatás nélkül) egy .zip állományba tömörítve hivatali kapu – hivatali kapu kapcsolattal küldi meg a kormányhivatal megfelelő hivatali kapujába.
 11. A papír formában rendelkezésre álló iratokat az elektronikus feltöltéssel párhuzamosan, időveszteség nélkül szükséges megküldenie.
 12. Innentől kezdve a kormányhivatal lényegében azonos módon dolgozza fel, mint ha saját elsőfokú hatóságától kapta volna a beadványt (.krx fájból, vagy átnevezés nélkül .zip fájlból).

Jegyzői birtokvédelmi ügy

 1. A jegyző által hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti kereset esetén az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott P26 ÁNYK űrlap ügyfél általi ÁNYK programmal történő kitöltése, és az adott önkormányzat hivatali kapujába történő beküldését követően a jegyző az önkormányzat hivatali kapuján keresztül terjeszti be az ügy irataival együtt a bírósághoz a keresetlevelet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: