A családi gazdaság vezetőjének halála esetén hogyan kell teljesíteni a helyi iparűzési adó bevallási kötelezettséget?
Frissítve: 2018. szeptember 12.

2018. szeptember 12./ Kérdés-válasz

Dr. Kazy Zoltán
hatósági szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Jogszabályváltozás miatt a 2017. augusztus 28-i cikkünket a következők szerint frissítjük:

Adóigazgatási eljárásban települési önkormányzat adóhatósága részéről merült fel helyi iparűzési adóval összefüggésben az alábbi kérdés: „a családi gazdaság vezetője elhunyt és a házastársa viszi tovább a családi gazdaságot, amelynek a haláleset miatt eggyel kevesebb tagja maradt az év hátralévő részére. Hogyan kell a helyi iparűzési adó bevallási kötelezettséget teljesíteni?”

A Htv. (8) bekezdése értelmében a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót; a családi gazdálkodó pedig a családi gazdaság tekintetében az adóévi iparűzési adókötelezettséget a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás szerint is teljesítheti. Mindezek mellett a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 12/D. § a) pontja alapján magánszemély az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezet javításával, kiegészítésével teljesítheti bevallási kötelezettségét, ha az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani, s ezért ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli.

Az Art. 52. § (1) bekezdés e) pontja kimondja, hogy „soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról – kivéve a természetes személyt saját személyében terhelő azon adókat, amelyekről éves adóbevallást köteles benyújtani – a bevallással még le nem fedett időszakról, ha […] az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy e tevékenységét megszünteti, a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, szünetel, valamint az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő tevékenységét, illetve a közjegyző közjegyzői szolgálatát szünetelteti, illetve ha az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a közjegyző tevékenységének szüneteltetése során a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik (a továbbiakban együtt: soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó esemény)”. Az Art. 52. § (2) bekezdése többek között azt is rögzíti, hogy a soron kívüli adóbevallást az éves elszámolású adókról az (1) bekezdés c)-g) pontjában meghatározott esetekben a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő harminc napon belül kell benyújtani.

Véleményem szerint a fentebb hivatkozott jogszabályhely analóg módon alkalmazható a kérdésben felmerült tényállásra is, hiszen a családi gazdaság vezetőjének a halálával, a mezőgazdasági őstermelői tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik. Ebben az esetben soron kívüli adóbevallást kell benyújtani a bevallással még le nem fedett időszakról, a bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában megállapította, hogy a jogalkotási törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott jogi iránymutatás, állásfoglalás kiadása alkotmányellenes, ennek megfelelően jelen álláspontom tájékoztató jellegű, arra bíróság vagy más hatóság előtt bizonyítékként hivatkozni nem lehet.

Print Friendly, PDF & Email