Változások a termőföld tárgyú adásvételi és haszonbérleti szerződések kifüggesztésében

2020. június 30./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Földhivatali Főosztály
Hatósági és Koordinációs Osztály

2020. július 1. napjától a termőföld tárgyú adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi közlésére irányuló jegyzői eljárás szabályai lényegesen módosításra kerülnek.

A Földforgalmi tv. módosuló 21. §-a értelmében joghatályos közlésnek az elektronikus közlést kell majd tekinteni. Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon (magyarország.hu) történő közzététellel valósul meg. Ezentúl az anonimizált, záradékolt szerződést is fel kell tölteni a kormányzati portálra, úgy, hogy a szerződésben – az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül – felismerhetetlenné kell tenni valamennyi természetes személyazonosító adatot.

A szerződés – tájékoztató jelleggel – a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is kifüggeszthető az elektronikus közzététellel megegyező időtartamra. A hirdetőtáblán történő kifüggesztés továbbra is meghatározó marad, hiszen a helyi gazdák körében ez a szokott módja a tájékozódásnak, informálódásnak.

Azon szerződéseket, amelyek még 2020. július 1. előtt érkeztek a polgármesteri hivatalhoz közzététel céljából, de még július 1-jén vagy ezt követően kerülnek kifüggesztésre, indokolt a megszokott módon kifüggeszteni a hirdetőtáblán, egyúttal a kormányzati portálon is közzétenni a fentiekben leírtaknak megfelelően.

Az elővásárlási jog jogosultja számára nyitva álló 60 napos nyilatkozattételi határidő az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon történő közzétételét követő napon kezdődik.

Lényeges változás az eljárásban az is, hogy a más törvényen (így pl. a nem földműves tulajdonostársaknak a Ptk. alapján fennálló) vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival szemben megszűnik a közvetlen közlési kötelezettség. A módosítás hatályba lépését követően minden elővásárlásra jogosult egységesen a kormányzati portálon közzétett hirdetményen keresztül értesül az adásvételről.

A kormányzati portálra történő feltöltés igazolására – jogszabályi rendelkezés híján – a „hirdetményi törzsadat” lapról készített képernyőkép-felvétel (Print Screen) szolgálhat. Ezt kérjük a mezőgazdasági igazgatási szervhez továbbítandó iratokhoz mellékelni.

A fentiekben ismertetettekhez hasonlóan módosulnak a haszonbérleti szerződés kifüggesztésére irányadó szabályok (Földforgalmi tv. 49. §).

Minden egyéb kérdés – úgy mint pl. a záradékolás, kérelem visszavonása – tekintetében továbbra is az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet szabályai az irányadók. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Korm. rendelet szabályai nem állnak összhangban a Földforgalmi tv. új rendelkezéseivel, így a közeljövőben várható ez előbbi módosítása.

Print Friendly, PDF & Email