Tájékoztatás anyakönyvvezetők részére

2018. szeptember 13./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Rácz Diána
anyakönyvi felügyelő
Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

1. Lett állampolgárok Magyarországon kötendő házassága

A lett állampolgárságú házasuló személyek részére úgynevezett családi állapot igazolás kiadására van lehetőség a lett Népességnyilvántartási törvény 17. szakasza és a 2011.02.15/130. kormányrendelet 6. és 7. §-a értelmében. Ez alapján egy lett állampolgár családi állapota házas, egyedülálló, elvált vagy özvegy lehet. A magyar anyakönyvi hivatalok által megkövetelt házasságkötési képességet igazoló dokumentum kiadására a hatályos lett jogszabályok szerint nincs lehetőség. A lett jogrendben valamennyi 18. életévét betöltött, nem házas családi állapotú személy szabadon köthet házasságot külföldi állampolgárral.

2. Tájékoztatás gyermekek családi nevéről

A Miniszterelnökségre eljuttatott megkeresés alapján, a gyermekek családi nevét érintő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) együttes alkalmazásával összefüggő jogértelmezési kérdés merült fel, amelyet megvizsgálva a Miniszterelnökség a következő tájékoztatást adta:

A megkeresésben szereplő tényállás szerint a házasságból született gyermek családi neve a szülők házasságkötést megelőző eljárás során tett megállapodásának megfelelően került anyakönyvezésre, ugyanakkor ezt követően a szülők az elsőszülött gyermek – majd erre figyelemmel később a többi gyermek – esetében is kezdeményezték a családi név megváltoztatását. Erre tekintettel jogértelmezési kérdés merült fel az At. 21. §-ában foglaltakkal és a Ptk. 4:150. § (2) bekezdése azon rendelkezésével összefüggésben, miszerint a házasságban élő szülők valamennyi, a házasság fennállása alatt született közös gyermekének kizárólag azonos családi nevet lehet, kivéve, ha a szülők a házasság fennállása alatt családi nevüket módosították.

Az At. és a Ptk. hivatkozott rendelkezéseinek együttes alkalmazása során abból kell kiindulni, hogy a gyermek nevének meghatározására vonatkozó keretszabályokat a Ptk. 4:150. §-a tartalmazza. Ebből következően a házassági anyakönyvnek a szülők megállapodását a gyermek családi nevéről a szülők nyilatkozatának és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően kell tartalmaznia. A konkrét tényállással összefüggésben hangsúlyozni szükséges azt a főszabályt, hogy a házasságban élő szülők valamennyi a házasság fennállása alatt született közös gyermekének kizárólag azonos neve lehet.

Az At. erre figyelemmel rendelkezik arról, hogy a gyermekek nevére vonatkozó megállapodás legkésőbb az első közös gyermek születésének anyakönyvezéséig módosítható, ezáltal biztosítva, hogy az ugyanazon házasságból született gyermekeknek azonos családi neve legyen.

Ugyanakkor sem a Ptk., sem az At. nem korlátozza a gyermek családi nevének utóbb történő megváltoztatásának lehetőségét, amely tulajdonképpen – a házassági anyakönyvbe bejegyzett közös megállapodáshoz hasonlóan – a szülők közös szándékát tükrözi. Az ellentmondás tehát abból keletkezik, hogy az At. 21. § (2) bekezdése alapján a házassági anyakönyvbe bejegyzett megállapodás nem módosítható, ugyanakkor a szülőknek a gyermekek névviselésére vonatkozó akarata utóbb megváltozott, amely helyzetet külön kell vizsgálni a házassági anyakönyvi bejegyzés vonatkozásában és a születés anyakönyvezése során.

A házassági anyakönyvi bejegyzés tekintetében az At. 21. § (1) és (2) bekezdése egyértelművé teszi, hogy a szülők kérelmére az első gyermek születését követően a gyermek családi nevére vonatkozó megállapodás nem módosítható és nem törölhető.

A gyermek családi nevének anyakönyvezése során a tényállás megállapítása és a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése a gyermek születését anyakönyvező személy feladata. Az adott tényállás szerint rendelkezésre áll a házassági anyakönyvbe bejegyzett megállapodás, valamint a gyermekek névváltoztatására vonatkozó anyakönyvi bejegyzés. Figyelemmel arra, hogy a születés anyakönyvezése során minden esetben vizsgálni kell, hogy a magyar állampolgár névviselése megfelel-e a Ptk. szabályainak, a születés anyakönyvezése során nem hagyható figyelmen kívül az a főszabály, hogy a házasságból született gyermekeknek azonos családi neve lehet, különös tekintettel arra, hogy a Ptk. ez alól egy esetben enged kivételt, ha a szülők a házasság fennállása alatt családi nevüket módosították.

Fentieket figyelembe véve az At. 21. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása – különös tekintettel arra, hogy a házasságból született gyermekek azonos családi nevét hivatott biztosítani – nem eredményezheti azt az ellentmondásos helyzetet, hogy az elsőszülött gyermek névváltoztatását követően a később született gyermekek a Ptk. hivatkozott rendelkezésével ellentétesen, eltérő családi névvel kerüljenek anyakönyvezésre.

Print Friendly, PDF & Email