Önkormányzati határidőnapló 2019

2019. március 18./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Kucsó Dóra
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Hivatali Tájékoztató 2019. évi I. számában megjelent 2019. március 7-én.

1. A helyi önkormányzatok 2019. évi határidős feladatai

 FeladatokHatáridőJogszabály
1.A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata (az esetleges módosításokat 30 napon belül szükséges átvezetni a helyi és a nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ében)2019. január 31.Njtv. 80. § (2) bek.
2.Önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége2019. január 31.Mötv. 39. § (1) bek.
3.A polgármester előző évben igénybevett szabadsága mértékének megállapítása2019. január 31.Kttv.225/C. § (3) bek.
4.Költségvetési rendelet-tervezet benyújtása2019. február 15.Áht. 24. § (3) bek.
5.Költségvetési rendelet elfogadásalegkésőbb 2019. március 15.Áht. 25. § (1) bek.
6.A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásalegkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáigÁht. 29/A. §
7.A polgármester szabadság-tervének jóváhagyása2019. február 28.Kttv. 225/C. § (2) bek.
8.Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján a megállapodás szerinti működési feltételek rögzítése a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában2019. március 2. Njtv. 80. § (2) bek.
9.Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatási kötelezettségköltségvetési rendelet, határozat elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.
10.Éves képzési tervegyéni terv elkészítése: február 1-je és március 15-e között; intézményi terv elkészítése, megküldése: március 15.Kttv. 75. § (1) bek. g) pont
11.Belső ellenőrzést társulásban ellátó önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési jelentés megküldése2019. március 20.370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 56. § (8)–(9) bek.
12.Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása2019. március 31.Kbt. 42. § (1) bek.
13.A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásraa zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg370/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet 49. § (3a) bek.
14.Zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéseoly módon, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. május 31-éig hatályba lépjenÁht. 91. § (1) bek.
15.Vagyonkimutatás-kötelezettség a vagyonállapotróléves zárszámadással egyidejűlegMötv. 110. § (2) bek., Áht. 91. § (2) bek. c)
16.Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételea beiratkozási idő (2019. április 20-május 20. közé eső) első határnapját legalább 30 nappal megelőzően20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bek.
17.A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról átfogó értékelés készítése2019. május 31.Gyvt. 96. § (6) bek.
18.Adósságot keletkeztető ügylet engedélyezése iránti kérelem benyújtása2019. november 10.353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bek.
19.Vízkár-elhárítási tervek (ár- és belvíz) felülvizsgálata2019. december 10.232/1996. (XII. 26) Korm. rendelet 8. § (3) bek.
20.Helyi önkormányzat éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása2019. december 31.Mötv. 119. § (5) bek.
21.Helyi önkormányzati költségvetési szerv éves ellenőrzési tervének jóváhagyása2019. december 31.370/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet 32. § (4) bek.

2. A helyi önkormányzatok egyéb feladatai

 FeladatokTeljesítés gyakoriságaJogszabály
1.KözmeghallgatáséventeMötv. 54. § bek.
2.Költségvetési rendelet – negyedévenkénti – módosításanegyedévente (az első negyedév kivételével) Áht. 34. § (4) bek.
3.Tájékoztató a képviselők tevékenységéről a választópolgárok számáraéventeMötv. 32. § (2) k) pont
4.Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről a képviselő-testületnekéventeMötv. 81. § (3) bek. f) pont
5.Adóztatásról szóló jegyzői beszámolóéventeHatásköri tv. 138. § (3) bek. g) pont
6.Helyi adóbevételi tájékoztató a költségvetési beszámoló részekéntéventeHtv. 8. § (2) bek.
7.Temetői díjmérték felülvizsgálataéventeTtv. 40. § (3) bek.
8.Társulások működéséről szóló beszámolóéventeMötv. 93. § 14. pont
9.Helyi építési szabályzat felülvizsgálata4 évente314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 16. § (1) bek.
10.Településszerkezeti terv felülvizsgálata10 évente314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 16. § (1) bek.
11.Középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról döntésévente314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 6. § (3) bek.
12.Középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata4 évente314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 7. §
13.A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékelése és ismertetése a képviselő-testülettel (főépítész)évente314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 43/B. § (3), (4) bek.
14.Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése2 éventeEbktv. 31. § (4) bek.
15.A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájának értékeléseéventeSzt. 92/B. § (1) bek. d) pont
16.A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó intézmény munkájának értékeléseéventeGyvt. 104. § (1) bek. e) pont
17.A lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról és a lakóhelyi környezet állapotának alakulásárólszükség szerint, de évente legalább egyszerKvt. 46. § (1) bek. e) pont, 51. § (3) bek.
18.Megyei értéktár bizottság beszámolójafélévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig114/2013. (IV. 16. ) Korm. rendelet 3. § (1) bek. c) pont
19.Rendőrségi beszámolóéventeRtv. 8. § (4) bek.
20.Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetérőléventeTűtv. 30. § (5) bek.
21.Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálta, aktualizálása (legalább kétezer lakosú települési önkormányzat esetében)2 éventeSzt. 92. § (3)
1/2000. (I. 7) SzCsM rendelet 111/A. § (5) bek.
22.Gazdasági program alakuló ülést követő 6 hónapon belül Mötv. 116. § (5) bek.
23.A közművelődési rendelet felülvizsgálata a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében5 éventeKmtv. 83/A. § (2) bek.
24.Energia-megtakarítási intézkedési terv, valamint az energia-megtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentés készítése és a készítés évében március 31-ig történő megküldése a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé5 éventeEnergiatv. 11/A. § a), b) pont
25.Belső ellenőrzési stratégiai terv4 évente370/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet 30. § (1) bek.
26.Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működésérőltárgyévet követő év április 30-áig 370/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet 11. §
27.Vagyongazdálkodási terv közép- és hosszútávúszükség szerint, de legalább 2 éventeNvtv. 9. § (1) bek.
28.Likviditási tervéventeÁht. 78. § (2) bek.
29.Helyi közúthálózat fejlesztési terv5 évente és szükség szerinti módosításKkt. 10. §
30/1988. (IV. 21. ) MT rendelet
30.Stratégiai zajtérkép5 évente felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítaniKvt. 46. § (4) bek.
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.
31.Helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére tervszükség szerintVgtv. 4. § (1) bek. a) pont
32.Energiaellátási tanulmányszükség szerint Hatásköri tv. 65. § (2) bek.
33.Sportkoncepciószükség szerint pályázati határidőnek megfelelőenSport tv. 55. § (1) bek.
34.Egészség-tervszükség szerint, pályázatoktól függőenEü. tv. 152/B. §
35.Települési veszély-elhárítási tervtelepülési veszély-elhárítási tervet a polgármester szükség esetén soron kívül felülvizsgáltatja, egyebekben minden év március 31-ig234/2011. Korm. rendelet 26. § (1); 28. § (4)
36.Települési polgári védelmi szervezet megalakítási terve3 évente62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 19. §
37.Ebrendészeti feladatok elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel ebösszeírás3 évente, legalább egy alkalommalÁllatvédelmi tv. 42/B. (1) bek.
38.Árvíz és belvíz védekezési tervévente, december 10-ig10/1997. (VII. 17. ) KHVM rendelet 3. § (1) bek; 6§.
39.Füstködriadó tervszükség szerintKvt. 48. § (4) bek.

3. A nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi határidős feladatai

 FeladatokHatáridőJogszabály
1.A helyi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata (az esetleges módosításokat 30 napon belül szükséges átvezetni a helyi és a nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ében)2019. január 31.Njtv. 80. § (2) bek.
2.Nemzetiségi önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége2019. január 31.Njtv. 103. § (1) bek.
3.Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatási kötelezettségköltségvetési határozat elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.; 1. § bek. alapján
4.Költségvetési határozat-tervezet benyújtása2019. február 15.Áht. 24. § (3) bek.; 26. §
5.Költségvetési határozat elfogadásalegkésőbb 2019. március 15.Áht. 25. § (1) bek.; 26. §
6.Saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásalegkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáigÁht. 29/A. §
7.Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása2019. március 31.Kbt. 42. § (1) bek.
8.A feladatalapú (I.2. pont szerinti) támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása a miniszter számáratámogatás felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2021. március 15-éigKöltségvetési tv. 9. számú melléklet II. Kiegészítő szabályok 3. e) pont
9.Zárszámadási határozatoly módon, hogy az a testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. május 31-éig hatályba lépjenÁht. 91. § (3) bek.

4. A nemzetiségi önkormányzatok egyéb feladatai

 FeladatokTeljesítés gyakoriságaJogszabály
1.Költségvetési határozat negyedévenkénti módosításanegyedévente (az első negyedév kivételével) Áht. 34. § (5) bek.
2.KözmeghallgatáséventeNjtv. 97. § bek.
3.Társulások működéséről szóló beszámolóéventeNjtv. 143. § (2) bek.

5. A helyi önkormányzati társulások 2019. évi feladatai

 FeladatokTeljesítés gyakoriságaJogszabály
1.Költségvetési határozat-tervezet benyújtása2019. február 15.Áht. 26. §
2.Költségvetési határozat elfogadásalegkésőbb 2019. március 15.Áht. 24. § (3) bek.; 26. §
3.Saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásalegkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáigÁht. 29/A. §
4.Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatási kötelezettségköltségvetési határozat elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.; 1. § bek. alapján
5.Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása2019. március 31.Kbt. 42. § (1) bek.
6.Zárszámadási határozatoly módon, hogy az a testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. május 31-éig hatályba lépjenÁht. 91. § (3) bek.
7.Költségvetési határozat negyedévenkénti módosításanegyedévente (az első negyedév kivételével) Áht. 34. § (5) bek.
8.Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálta, aktualizálása (legalább kétezer lakosú települési önkormányzat esetében)2 éventeSzt. 92. § (3)
SzCsM rendelet 111/A. § (5) bek.

6. Alkalmazott rövidítések

Áht.Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény
Állatvédelmi tv.Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
Ebktv.Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
Étv.Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény
Energiatv.Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény
Eütv.Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény
Gyvt.A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
Hatásköri tv.A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
Htv.A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Kbt.A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Kttv.A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
Kkt.A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
Költségvetési tv.Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
Kvt.A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Kmtv.A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
Vgtv.A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
Mötv.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Njtv.A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény
Nvtv.A nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény
Rtv.A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
Sport tv.A sportról szóló 2004. évi I. törvény
Szt.A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
Ttv.A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
Tűtv.A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeleta személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
10/1997. (VII. 17.) KHVM rendeletaz árvíz- és a belvízvédekezésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeleta nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
30/1988. (IV. 21) MT rendeleta közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
62/2011. (XII. 29.) BM rendeleta katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeleta magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeleta vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeleta katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeleta közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
280/2004. (X. 20.) Korm. rendeleta környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeleta településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletaz adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeleta költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
Print Friendly, PDF & Email