Köthet-e a polgármester megbízási szerződést az önkormányzattal, és amennyiben igen, milyen feltételekkel?

2018. január 08./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Törvényességi Osztály/Jogi és Hatósági Főosztály

A megbízási szerződés egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonynak minősül. Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére – az Mötv. 72. §-a alapján – csak a 3000 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének, valamint a 3000 fő feletti település társadalmi megbízatású polgármesterének van lehetősége.

A polgármester egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyának létesítésekor több szempontra is figyelemmel kell lenni.

Vizsgálni szükséges, hogy az új jogviszony nem összeférhetetlen-e a polgármesteri tisztséggel. Mivel egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak a fentiekben meghatározott kör – a kistelepülések polgármesterei és a társadalmi megbízatású polgármesterei létesíthetnek (Mötv. 72. § (1) bekezdés) – az összeférhetetlenség kérdése is csak az ő relevanciájukban merül fel. Esetükben a képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat (Mötv. 36. §) kell alkalmazni. E rendelkezések a hatalmi ágak elválasztásának elvét érvényre juttató összeférhetetlenségi helyzeteket (36. § (1) bekezdés a)-d) pontok), valamint az önkormányzat polgármesteri hivatalától, továbbá más önkormányzattól, önkormányzati pozíciótól való függetlenséget biztosító összeférhetetlenségi eseteket (36. § (1) bekezdés e)-j) pontok) határoznak meg. Mindezek alapján megállapítható, hogy a törvényi szabályozás alapján nem kizárt, hogy a 3000 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere, valamint a 3000 fő feletti település társadalmi megbízatású polgármestere a saját önkormányzatával kössön megbízási szerződést.

A polgármester és az önkormányzat között létrejövő megbízási szerződés másik nagyon fontos feltétele, hogy a megbízás a polgármesteri feladatoktól eltérő, jól körülhatárolható tevékenység végzésére irányulhat kizárólag. Ugyanis az Mötv. 67. §-a rögzíti a polgármester tisztségével összefüggő feladat- és hatásköreit, amelynek ellátásáért a polgármester a 71. § (4) bekezdésben meghatározott mértékű illetményben részesül. Így tehát a megbízási szerződés csak olyan tevékenység ellátására köthető, amely nem tartozik a polgármester törvény által a tisztségével összefüggésben előírt feladat- és hatáskörébe.

Megjegyezni szükséges, hogy ilyen esetben, amikor a polgármester a megbízott fél, a megbízási szerződést az önkormányzat képviseletében – a polgármestert általánosan helyettesítő – alpolgármester írja alá.

 

 

Print Friendly, PDF & Email