Kötelező-e az „öngyilkos klauzula” alkalmazása a módosító rendeleteknél?

2017. június 27./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

„Öngyilkos klauzulának” nevezik, amikor a jogszabály önmaga hatályvesztéséről a saját hatályba léptető rendelkezésével egy mondatban rendelkezik. Például: „Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.”

Kérdésként merült fel, hogy kötelező-e a módosító rendeleteknek rendelkezniük önmaguk hatályon kívül helyezéséről.

1.

A régi Jogalkotási törvény (1987. évi XI. tv.) felhatalmazása alapján megalkotott, a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet 141. §-a eredetileg előírta, hogy a jogszabályban rendelkezni kell a jogszabály megalkotásakor előre látható időpontban végrehajtottá váló rendelkezéseinek – és nyilvánvalóan a kizárólag ilyen rendelkezéseket tartalmazó jogszabályoknak is (így a módosító jogszabályoknak) – a hatályon kívül helyezéséről.

Az IRM rendelet 118. §-a pedig a hatályon kívül helyező rendelkezések jogszabályon belüli elhelyezésére vonatkozóan tartalmazott rendelkezéseket, melyek körében az „öngyilkos klauzula” alkalmazását is szabályozta. Az IRM rendelet kihirdetéskori állapotában tehát kötelező jelleggel alkalmazni rendelte a technikai deregulációt, amely a jogrendszer megtisztítását jelenti a gyakorlatban nem alkalmazható, idejétmúlt jogszabályoktól, és a szabálytömeg csökkentésén túl nem jár érdemi jogalkalmazási következménnyel.

2.

Az új Jogalkotási törvény, a Jat. (2010. évi CXXX. tv.) megalkotásával egyidejűleg, az IRM rendelet is több ponton módosult, igazodva a Jat. egyes jogalkotási kérdésköröket – így a technikai deregulációt – illető szemléletváltásához.

Az IRM rendelet 2010. október 26-ától hatályos módosításával hatályon kívül helyezésre került a technikai deregulációt előíró XIX. fejezet, valamint a 118. § (2) bekezdésében meghatározott „öngyilkos klauzula” szabálya. Ez utóbbi előírás 2011. január 1-jével került vissza az IRM rendeletbe, azonban kifejezetten a Jat. 13. § (2) bekezdése alapján szükséges hatályon kívül helyezésekkel összefüggésben írja csak elő kötelező jelleggel az „öngyilkos klauzula” alkalmazását.

A 2011. január 1-jén hatályba lépő Jat. 12. §-a bevezette az ún. automatikus technikai dereguláció intézményét, amelynek lényege, hogy a végrehajtottá vált rendelkezés – így például a hatályba lépett módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés, amely a joghatását már kifejtette –, a végrehajtottá válását követő napon „automatikusan” hatályát veszti, arról a jogalkotónak a jövőben nem kell tételesen rendelkeznie.

Jat. 12. § (1) A módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével végrehajtottá válik.

(2) A jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

A törvény indokolása szerint ez a szabály az egyes jogszabályokban külön-külön elhelyezett, folyamatba épített technikai deregulációs rendelkezéseket hivatott kiváltani (a technikai deregulációs rendelkezésekből eredő esetleges jogalkotói hibák elkerülését is biztosítja), egyúttal az Alkotmánybíróság gyakorlatában is megjelenő azt a dogmatikai tételt is kifejezett normatív erőre emeli, amely szerint a módosító jogszabály a hatálybalépésével beépül az alapjogszabályba, és egyidejűleg eltűnik a rendszerből.

Ezt a rendelkezést egészítette ki a Jat. 2012. augusztus 1-jei módosítása, amikor a végrehajtottá válást követő automatikus hatályvesztést nemcsak a módosító és hatályon kívül helyező rendelkezéseket érintően, hanem a módosító és hatályon kívül helyező jogszabályok tekintetében is egyértelműen deklarálta a 12. § (3) bekezdésének beiktatásával.

Jat. 12. § (3) A kizárólag
a) az (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezést
b) hatályba léptető rendelkezést, illetve
c) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezést
tartalmazó jogszabály az (1) bekezdés szerint utoljára végrehajtottá vált rendelkezése végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti.

A fentiek alapján összegzésként elmondható, hogy a módosító jogszabályok esetében nem kötelező az „öngyilkos klauzula” alkalmazása a Jat. 12. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében, ugyanakkor használata nem is okoz problémát.

 

Print Friendly, PDF & Email