Hulladékrendeletek a feladatellátási kötelezettség megszűnése után *

2023. október 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Megyeri Szilvia
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Ht.[1] 2023. július 1-jén hatályba lépett módosítása alapján megszűnt a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatellátási kötelezettsége, azt az állam vette át mint állami hulladékgazdálkodási közfeladatot. Ennek megfelelően az Mötv.[2] 13. § (1) bekezdés 19. pontja hatályát vesztette, azaz a helyi önkormányzati feladatok köréből kikerült a hulladékgazdálkodási feladat.

Erre tekintettel – a Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatásra figyelemmel – a hulladékgazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata érdekében a következőkről tájékoztatjuk a Jegyző Kollégákat.

1. A körforgásos gazdaságon alapuló hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását célzó átfogó Ht.-módosítás következtében megváltozott az önkormányzati rendeleti szintű szabályozás tartalma is, amely értelmében a fennmaradó rendeletalkotási tárgykörök jelentősen lecsökkentek:

  • a rendeletalkotási kötelezettséget jelentő felhatalmazó rendelkezések közül hatályukat vesztették a Ht. 35. § (1) bekezdés a)–g) pontjai, valamint a Ht. 88. § (4) bekezdés a)–b) és d) pontjai;
  • a rendeletalkotásra kötelező felhatalmazó rendelkezések közül hatályban maradt
    • a Ht. 35. § (1) bekezdés h) pontja [azaz az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körének megállapítása], valamint
    • a Ht. 88. § (4) bekezdés c) pontja [azaz a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok meghatározása];
  • a Ht. 35. § (6) bekezdése alapján rendeletalkotási lehetőséget biztosító új felhatalmazó rendelkezésként hatályba lépett a Ht. 88. § (4) bekezdés e) pontja [azaz a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben megállapíthatja a közszolgáltatási díj átvállalásával érintett személyi kört, továbbá az átvállalásra vonatkozó feltételeket].

2. A hulladékgazdálkodási tárgyú önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a bevezető részben feladatkörként az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontját szükséges megjelölni:
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: […]
(5) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).

Kihangsúlyozandó, hogy a Kvt.[3] 48. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatnak a környezetvédelmi, így a köztisztasági tárgyú rendeletének tervezetét is meg kell küldenie véleményezésre az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek.

3. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a települési önkormányzatok számára továbbra is biztosított a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj részben vagy egészben történő átvállalása, azaz a lakosok részére kedvezmény biztosítása, mellyel kapcsolatos szabályokat a Ht. 35. § (4)–(7) bekezdései tartalmaznak.

Az átvállalás esetében a települési önkormányzat a korábbi díjkedvezmény vagy díjkompenzáció mértékétől eltérhet, többet, illetve kevesebbet egyaránt átvállalhat az ingatlanhasználó által fizetendő díjból.

Fontos kiemelni, hogy a Ht. 35. § (4) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat 2017. június 23-át követően és 2023. július 1-jét megelőzően díjkedvezményt vagy díjkompenzációt állapított meg, és nem tájékoztatta írásban 2023. július 1-jét megelőzően a Koordináló szervet, 2023. július 1-jén vagy azt követően a koncessziós társaságot arról, hogy a díjkedvezménnyel, illetve díjkompenzációval kapcsolatosan 2023. július 1-jét megelőzően általa viselt költségeket 2023. július 1-jét követően nem viseli, az önkormányzat továbbra is megfizeti az ingatlanhasználó helyett a díjkedvezménynek, illetve díjkompenzációnak megfelelő összeget a koncessziós társaság ré­szé­re, a koncessziós társaság pedig az önkormányzat által befizetett összeggel csökkentett díjat fizetteti meg az érintett ingatlanhasználóval.

A 2023. július 1-jei határidő lejárta nem jogvesztő, a települési önkormányzat a tájékoztatását 2023. július 1-je után is megadhatja, ebben az esetben a fizetési kötelezettség a tájékoztatás megküldését követő második hónap első napjától terheli.

A Ht. 35. § (7) bekezdése alapján a díjkedvezmény és a díjkompenzáció rendszerének működőképessége érdekében a települési önkormányzat a rendeletének kihirdetéséről, módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a koncessziós társaságot.

A díjkedvezmény vagy díjkompenzáció viselésével kapcsolatban a Ht. 92/B. § (11)–(12) bekezdései szerinti átmeneti rendelkezésekre is kiemelt figyelemmel kell lenni.

Kérjük, hogy a hulladékgazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során fentieket alapul véve szíveskedjen eljárni.

[*] A TFÍK-rendszerben a Jegyző Kollégák részére megküldve 2023. augusztus 24-én (CS/B01/6225-2/2023)
[1] 2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról [Ht.]
[2] 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
[3] 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól [Kvt.]

Print Friendly, PDF & Email