Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) változása 2021. január 1-től

2021. január 21./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Pénzes Emese
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

2021. január 1-én az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalába való beolvadással megszűnt az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), melynek általános jogutódja ezáltal az alapvető jogok biztosa.

Az alapvető jogok biztosa az EBH valamennyi feladatkörét átvette, beleértve a hatósági jogköröket is, tehát kötelező jellegű határozatot hozhat és a jogsértővel szemben szankciót szabhat ki. A biztos Ebktv. szerinti döntéseivel szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel, és kötelező a jogi képviselet.

Az alapvető jogok biztosának a megszűnt EBH-tól átvett feladatai az Ebktv.-ben kerültek meghatározásra, ugyanakkor ezen változások miatt természetesen szükségszerű volt az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) módosítása is

Az Ajbt. új fejezete (III/C. Fejezet) az alapvető jogok biztosa előtt folyó párhuzamos eljárások elkerülését biztosító rendelkezéseket fogalmaz meg:

  • A beadványozónak jogában áll nyilatkozni arról, hogy az Ebktv. vagy az Ajbt. szerinti eljárás megindítását kéri a biztostól.
  • Figyelemmel arra, hogy az alapvető jogok biztosa az Ebktv. alapján hatósági eljárást folytat le, ez az eljárás elsődleges abban az esetben, ha a beadványozó mindkét eljárás megindítását kéri, vagy erről nem nyilatkozik.
  • Az alapvető jogok biztosa által hozott közigazgatási döntés bíróság előtt támadható meg, ezért azt a biztos az Ajbt. alapján nem vizsgálhatja.
  • Az Ajbt. alapján folytatott eljárás nem zárja ki, hogy annak lezárását követően ugyanabban az ügyben a biztos kérelemre vagy hivatalból az Ebktv.-ben meghatározottak szerint eljárjon.
  • A biztos Ebktv. szerinti feladatainak ellátását elkülönült szervezeti egység segíti, amelynek vezetője az egyenlő bánásmódért felelős főigazgató.
  • A törvény rögzíti az Ebktv. szerinti feladatokat ellátó elkülönült szervezeti egység együttműködési kötelezettségét az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesével és a rendészeti igazgatóval a Hivatalon belüli egységes jogalkalmazói gyakorlat elősegítése érdekében.

Az új szabályozás hatálybalépésekor már megindult hatósági és bírósági ügyek intézésének zavartalanságát átmeneti rendelkezések biztosítják: a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási eljárások, valamint a folyamatban lévő közigazgatási perek 30 napig (2021. január 31-éig) felfüggesztésre kerülnek.

Az EBH megszűnésével összefüggésben más törvények megfelelő módosítására is sor került, melynek részleteit a forrásként megjelölt módosító jogszabály tartalmazza

Print Friendly, PDF & Email