Az egészségügyi alapellátásokat érintő főbb változások

2023. április 27./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Koréh Zoltán
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Hatósági, Perképviseleti Felügyeleti Osztály

1.

Mint ismeretes, 2022. december 31. napjáig a helyi önkormányzat rendeletben volt köteles kialakítani az egészségügyi alapellátások körzeteit. A Módtv. [1] elfogadásával 2023. január 1. napjától már nem az önkormányzat, hanem a Kormány által kijelölt praxiskezelő (jelenleg: az Országos Kórházi Főigazgatóság) határozza meg az alapellátási körzeteket. Így a helyi önkormányzat rendeletalkotási jogköre – törvényi felhatalmazás hiányában – e tárgyban megszűnt. [Eatv. [2] 6. § (1) bek., Módtv. 15. § (2) bek.]

2.

A jogszabályváltozás az önkormányzatok kötelező feladatellátását is nagy mértékben érinti. 2023. január 1-től ugyanis állami feladatellátásba került a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás (a továbbiakban: érintett ügyeleti ellátás), amelyhez 2023. július 1-től csatlakozik a védőnői ellátás is. [Eatv.  6/A-6/B. §, Módtv. 28. §]

A       Az állami mentőszolgálat az érintett ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatokat fokozatosan, ellátási területenként 2023. január 1. és 2024. február 29. között veszi át az önkormányzatoktól. Ezen átmeneti időszakban a mentőszolgálat az érintett feladatot kizárólag azon az ellátási területen látja el, amelyet a miniszter – az Eatv. 22. § (2) bekezdése alapján – közleményben megjelölt, vagy ahol az állami mentőszolgálat az ellátás nyújtásáról az érintett települési önkormányzattal – az Eatv. 22. § (4) vagy (5) bekezdése szerint – megállapodott.

A miniszter az ellátáshoz szükséges technikai, személyi feltételek fennállásának bekövetkezése napján közleményben közzéteszi azokat az ellátási területeket, ahol a feladatot – a közzétételt követő 30. naptól kezdődően – az állami mentőszolgálat látja el. A közlemény – a kormányzati honlapon való közzététel mellett – elektronikusan is haladéktalanul megküldésre kerül az érintett önkormányzatnak. A feladatellátás időpontjától a települési önkormányzat által kötött feladat-ellátási szerződés a hatályát veszti. [Eatv. 22. § (1)-(3) és (6)-(7) bek.]

Azon alapellátási körzetek tekintetében, amelyek nem kerülnek a miniszter által közleményben megjelölésre, a feladatellátás megszervezése – 2024. február 29-ig – önkormányzati feladat marad. Ugyanakkor, ha egy érintett területen az ellátásra vonatkozóan nincs hatályban feladat-ellátási megállapodás vagy szerződés, akkor a mentőszolgálat – közleményben közzétett megjelölés hiányában is – ellátja az érintett ügyeleti feladatot, feltéve, ha annak nyújtásáról valamennyi területileg érintett települési önkormányzattal megállapodott. [Eatv. 22. § (3) és (5)-(6) bek.]

B   2023. július 1. napjától a védőnői ellátásról az állam – a települési önkormányzattal együttműködésben – gondoskodik. [Eatv. 6/B. §]

A 2023. július 1-ét megelőzően megkötött, védőnői feladatellátásról szóló önkormányzati megállapodások 2023. június 30-án hatályukat vesztik. Az önkormányzatok az általuk biztosított védőnői feladatellátás finanszírozására 2022. június 30. napjáig jogosultak. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében. [Eatv. 23. § (2) és (4) bek.]

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az önkormányzatok a feladattól nem vonhatják el „a 2022. december 31-én a védőnői ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyonukat”, továbbá 2023. július 1. napjával kötelesek lesznek biztosítani az állam számára „a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát.” [Eatv. 23. § (5)-(6) bek.]

3.

A Módtv. a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek problematikáját is rendezni kívánja. A törvény rögzíti ugyanis, hogy a 2023. január 1. napjától számítva hat hónapja tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek tekintetében a háziorvosi feladatok ellátásának biztosításáról – a települési önkormányzatok bevonásával – a praxiskezelő gondoskodik. [Eatv. 20. § (1) bek.]

4.

Végezetül fel szeretnénk hívni az önkormányzatok figyelmét arra az újonnan bevezetett jogkövetkezményre is, hogy, ha a települési önkormányzat az Eatv. 6. § (1) bekezdése szerinti alapellátási körzet praxiskezelő általi kialakítását követően a jogszabályban megállapított határidőben nem köti meg az érintett alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést vagy azt az új körzet területének megfelelően nem módosítja, akkor a korábban hatályos feladat-ellátási szerződés hatályát veszti, a feladat-ellátási szerződést pedig az egészségügyi szolgáltatóval a praxiskezelő köti meg. [Eatv. 20. § (2) bek.]

[1] 2022. évi LXXIII. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról [Módtv.]
[2] 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról [Eatv.]

Print Friendly, PDF & Email