Adásvételi szerződés közzétételével kapcsolatos tájékoztatás

2018. március 01./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Regős-Benák Edit
osztályvezető
Jogi és Hatósági Főosztály / Földhivatali Osztály

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Előkr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett 2018. január 1. napjától:

A tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) jegyzője részére a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet (a továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, kivéve, ha az adásvételi szerződés szerinti vevő az állam mint első helyen álló elővásárlásra jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza. A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött.

A fenti időponttól az Előkr. 1. melléklet (az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem tartalma) II. pontja a következő 4. alponttal egészült ki:

II. A jegyző által feltüntetendő tartalmi elemek:

1. A postai vagy elektronikus úton érkező közzétételi kérelem esetén a kérelem érkezési ideje.

2. Személyesen átvett közzétételi kérelem esetén az átvétel időpontja.

3. A jegyző aláírása, bélyegzője és az aláírás dátuma.

4. A tárgyi kérelem, amennyiben az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról  szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 30. § (3) bekezdése 2018. január 1. napjától az alábbiak szerint módosult: „Ha harmadik személy javára a Földforgalmi törvényen, más törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog áll fenn, az eljárás – a szerződésnek a jogosultakkal a Földforgalmi törvényben meghatározott módon történő közlése esetén – a Földforgalmi törvény 22. §-ában meghatározott okiratoknak és a közzétételi és hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek a mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezését követő napon kezdődik.”

A fenti rendelkezések alapján kérem, szíveskedjen az önkormányzathoz benyújtott közzétételi és hatósági jóváhagyás iránti kérelem másolati példányát az adásvételi szerződés hirdetőtábláról történő levételét követően a Földforgalmi tv. 22. § szerinti iratokkal együtt a mezőgazdasági igazgatási szervnek megküldeni.

A Fétv. 36. § – szintén 2018. január 1. napjától hatályos – (2) bekezdése szerint:

Az eljárást fel kell függeszteni

a) a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás esetén a képviselő-testület kifogás elbírálásáról szóló döntésének a mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezéséig,

b) a képviselő-testület kifogás elbírálásáról szóló döntésének megtámadása esetén a bíróság jogerős döntésének a mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezéséig.

A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyására irányuló eljárás ügyintézési határideje – 2018. január 1. napjától – 80 nap, amely időtartamba lényegében csak a felfüggesztés időtartama nem számít bele, tehát az agrárkamara eljárásának, valamint a jegyzőnek a kamarai állásfoglalás közlésével kapcsolatos eljárásának időtartama is a 80 napba beleszámít.

A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyására irányuló eljárásra is alkalmazandó az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 51.§ rendelkezése (határidő túllépése esetén a hatóság 10.000 Ft nagyságú összeget köteles fizetni a kérelmező ügyfélnek).

A fentiekre tekintettel az alábbi kéréssel fordulunk a T. Jegyző Asszony/Úr felé.

  • Amennyiben kifogás benyújtására kerül sor, azt haladéktalanul elektronikus úton (foldhivatal@csongrad.gov.hu) is küldjék meg a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.
  • A képviselő-testület kifogás elbírálásáról szóló döntésének a végleges példányát továbbítsák eredetben a mezőgazdasági igazgatási szerv részére, hiszen megalapozott döntést ennek ismeretében tudunk csak hozni.
  • Kérem az agrárkamarai állásfoglalásnak a jogszabályban meghatározott időn belüli közlését (Fétv. 103/A. § (1) bekezdése szerint: állásfoglalás kézhezvételét követő 3 napon belül), valamint amennyiben kifogás nem kerül benyújtásra, akkor a közlés megtörténtéről haladéktalan tájékoztatását.

Segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Print Friendly, PDF & Email