A Törvényességi Felügyeleti Osztály következő célvizsgálata

2022. november 22./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Kucsó Dóra
kormánytisztviselő  
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály  

A Miniszterelnökség a 2022. évi ellenőrzési munkatervében feladatul tűzte a kormányhivataloknak, hogy törvényességi felügyeleti jogkörükben vizsgálják meg a közterületek elnevezésének szabályairól, illetve az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeleteket.

A törvényességi vizsgálati időszak 2022. november 1. és 2022. december 31. közötti időszakra terjed ki.

A célvizsgálat során az alábbi aspektusból kerülnek ellenőrzésre a rendeletek.

1. Rendeletalkotási kötelezettség

Az Mötv.[1] 143. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján az önkormányzatok kötelező – az Mötv. 42. § 8. pontja szerint át nem ruházható képviselő-testületi – feladata a közterület elnevezése.

2. Alapvető követelmények

A közterület-elnevezés alapvető szabályait az Mötv. 14. §-a és 14/A. §-a tartalmazza.

E rendelkezések között találjuk többek között a közterületek és közintézmények vonatkozásában az önkényuralmi rendszerhez köthető elnevezések tilalmát.

A közterület elnevezéséről az önkormányzat a hatályos jogszabályi keretek között önállóan dönt, azonban ha döntése során kétség merül fel az önkényuralmi rendszerhez köthető elnevezésekkel kapcsolatban a tekintetben, hogy megfelel-e a jogszabályi kritériumoknak, döntése meghozatala előtt kérheti a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

A közterület-elnevezéseknél további minimumszabályok kerültek megállapításra, mint például kerülni kell az összetéveszthető elnevezések alkalmazását, közterület élő személyről nem nevezhető el.

A házszámokkal kapcsolatban kiemelendő, hogy minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.

Az Mötv.-n túl a kapcsolódó fogalmakat

 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
 • a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet és
 • a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

definiálja.

A képviselő-testületek rendeleteik szabályainak megalkotása során az életszerűségnek megfelelően kell, hogy eljárjanak. A közterület-elnevezésre, valamint a házszámképzésre vonatkozóan megállapított szabályok és az eljárási szabályok pontosak és egyértelműek kell, hogy legyenek, biztosítsák azt, hogy a címek a teljeskörűség, pontosság és a valóságnak megfelelés elveinek megfelelően legyenek képezhetők.

3. További szempontok

 • Az egyik legfontosabb szempont, hogy a képviselő-testület eleget tett-e a fenti felhatalmazásnak, azaz: rendelkezik-e ilyen tárgyú rendelettel?
 • A rendeletalkotáshoz kapcsolódó jellemző hatásköri és eljárási szabályok. Például: az önkormányzat rendelkezett e az állampolgárok véleményének kikérésének szabályairól?
 • Személyről való közterület-elnevezés szabályai: e témakörön belül lehetőséget ad-e az önkormányzat a közterület külföldi személyről történő elnevezésére?
 • A közterületnevek és városrésznevek megváltoztatásának szabályai.
 • Tesz-e kivételt a helyi rendelet a közterület elnevezésének kötelezettsége alól?
 • Rendelkezett e az önkormányzat a közterületnevek védetté nyilvánításáról?
 • Tartalmazza-e a rendelet melléklete vagy függeléke a közterületnév-jegyzéket?
 • Közterületnevek megszüntetése esetén alkalmazandó szabályok.
 • Városrészek elnevezésére, területük megváltoztatására, megszűnésére a közterület-elnevezési szabályok tartalmaznak-e közterület-elnevezés esetén alkalmazandó szabályoktól eltérő rendelkezéseket?
 • Tartalmazza-e a rendelet melléklete/függeléke a városrészek elnevezését?
 • Az utcanévtáblákra vonatkozó szabályok.
 • Házszám-megállapítás szabályai, házszámtáblák.
 • A házszámok megállapítására vonatkozó eljárási és hatásköri rendelkezések.
 • E tárgykört szabályozó rendelet tartalmaz-e a közösségi együttélés alapvető szabályainak a megsértésére vonatkozó rendelkezéseket?

Mindezeken felül a célvizsgálat részét képezi a jogszabályszerkesztési előírásoknak való megfelelés, valamint hogy a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén és a saját honlappal rendelkező önkormányzat honlapján a rendelet-közzététel megvalósult-e.

[1] 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]

Print Friendly, PDF & Email