A mező- és erdőgazdasági földeket érintő egyes jegyzői feladatokhoz kapcsolódó határidők

2018. május 22./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Regős-Benák Edit
osztályvezető
Jogi és Hatósági Főosztály / Földhivatali Osztály

Az alapvető jogszabályi rendelkezéseket

  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.),
  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.), valamint
  • az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Előkr.)

tartalmazza.

1. Mező- és erdőgazdasági föld eladása esetén az eladónak az általa megkötött szerződést közölnie kell az elővásárlásra jogosultakkal. Joghatályos közlésnek a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzatnál megvalósuló hirdetményi úton történő közlés minősül.

E körben a jegyző feladata – többek között – az, hogy a közzétételi kérelem beérkezését követő 15 napon belül intézkedjen az adásvételi szerződés 60 napra történő kifüggesztése iránt.

A jegyző az adásvételi szerződést a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A nyilatkozattételre biztosított határidő leteltét követő 8 napon belül a szerződéseket, az esetlegesen érkezett elfogadó nyilatkozatokat, valamint az általa készített iratjegyzéket megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek a hatósági jóváhagyási eljárás lefolytatása érdekében.

2. A hatósági jóváhagyási eljárás keretében a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresi az agrárkamarát, amely szerv egy állásfoglalást ad ki a tulajdonszerzés támogatása kapcsán és azt egyidejűleg megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, valamint a jegyzőnek.

A jegyző az agrárkamarai állásfoglalást annak kézhezvételét követő 3 napon belül kifüggeszti 5 napra a hirdetőtáblára, valamint közvetlen úton is közli azt a jogosultakkal.

A mezőgazdasági igazgatási szerv megalapozott döntéséhez minden esetben szükséges a jegyző tájékoztatása a mezőgazdasági igazgatási szerv felé arra vonatkozóan, hogy a kifüggesztés és a közvetlen közlés megtörtént-e, valamint kifogás benyújtására sor került-e.

A Fétv. 103/A. § (1) bekezdése szerint, amennyiben kifogást nyújt be valaki, akkor a jegyzőnek a mezőgazdasági igazgatási szervet haladéktalanul értesítenie kell.

Azokban az esetben, amikor az agrárkamara nem támogatja a tulajdonszerzést vagy amikor a vevőn kívül elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult is szerepel az eljárásban, akkor a jegyző tájékoztatása lényegesen hangsúlyosabb, hiszen a mezőgazdasági igazgatási szerv döntésképtelenné válik ezen tájékoztatás hiányában. (Ugyanis pont ilyen ügyeknél várható a kifogás benyújtása.)

3. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el, döntését pedig a jegyző útján közli az agrárkamarával, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági igazgatási szervvel.

A képviselő-testületi döntés ellen közigazgatási per indítható, ezért értelemszerűen a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyási eljárása csak abban az esetben folytatható, ha a képviselő-testületi döntés ellen a jogosultak nem nyújtottak be keresetlevelet, illetőleg ha a közigazgatási per jogerősen lezárult.

A fentieket figyelembe véve tehát a mezőgazdasági igazgatási szervet a képviselő-testületi döntéssel akkor célszerű tájékoztatni, amikor a keresetindítási határidő letelt, tehát a hatósági jóváhagyási eljárás érdemben folytatható vagy az eljárás felfüggesztésének van helye (közigazgatási per megindítása esetén).

A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyására irányuló eljárás ügyintézési határideje – 2018. január 1. napjától – 80 nap, amely időtartamba lényegében csak a felfüggesztés időtartama nem számít bele, tehát az agrárkamara eljárásának, valamint a jegyzőnek a kamarai állásfoglalás közlésével kapcsolatos eljárásának időtartama is beleszámít a 80 napba.

A hatósági eljárás felfüggesztésére alapvetően három esetben van lehetőség:

  1. amennyiben az agrárkamara határidőn belül nem adja ki az állásfoglalását, akkor az állásfoglalás beérkezéséig,
  2. az agrárkamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás esetén a képviselő-testület kifogás elbírálásáról szóló döntésének a mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezéséig,
  3. a képviselő-testület kifogás elbírálásáról szóló döntésének megtámadása esetén a bíróság jogerős döntésének a mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezéséig.

A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyására irányuló eljárásra is alkalmazandó az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 51. § rendelkezése (határidő túllépése esetén a hatóság 10.000 Ft nagyságú összeget köteles fizetni a kérelmező ügyfélnek).

A fentiekből kifolyólag az eljárás gördülékeny lefolytatása érdekében elengedhetetlen a kormányhivatal és a jegyzők közötti együttműködés, amelynek keretében szükséges az előírt határidők betartása, továbbá a jegyző tájékoztatásának haladéktalan megküldése a mezőgazdasági igazgatási szerv részére (kifogás, illetőleg keresetlevél benyújtása esetén elektronikus úton: foldhivatal@csongrad.gov.hu).

4. Az Előkr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett 2018. január 1. napjától:

A tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) jegyzője részére a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet (a továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, kivéve, ha az adásvételi szerződés szerinti vevő az állam mint első helyen álló elővásárlásra jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza. A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött.

A fenti időponttól az Előkr. 1. melléklet (az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem tartalma) II. pontja a következő 4. alponttal egészült ki:

II. A jegyző által feltüntetendő tartalmi elemek:

1. A postai vagy elektronikus úton érkező közzétételi kérelem esetén a kérelem érkezési ideje.

2. Személyesen átvett közzétételi kérelem esetén az átvétel időpontja.

3. A jegyző aláírása, bélyegzője és az aláírás dátuma.

4. A tárgyi kérelem, amennyiben az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül.

A Fétv. 30. § (3) bekezdése 2018. január 1. napjától az alábbiak szerint módosult:

Ha harmadik személy javára a Földforgalmi törvényen, más törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog áll fenn, az eljárás – a szerződésnek a jogosultakkal a Földforgalmi törvényben meghatározott módon történő közlése esetén – a Földforgalmi törvény 22. §-ában meghatározott okiratoknak és a közzétételi és hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek a mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezését követő napon kezdődik.

A fenti rendelkezések alapján szükséges az önkormányzathoz benyújtott közzétételi és hatósági jóváhagyás iránti kérelem másolati példányát az adásvételi szerződés hirdetőtábláról történő levételét követően a Földforgalmi tv. 22. § szerinti iratokkal együtt a mezőgazdasági igazgatási szervnek megküldeni.

Print Friendly, PDF & Email