A jelenlévők létszámába történő beszámítás a nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképességének vizsgálata során

2024. május 15./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Kecskés Tamás
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

1. Az Njtv. 92. § (1) és (1a) bekezdései az alábbiak szerint határozzák meg a nemzetiségi önkormányzat testülete ülésének határozatképességére, valamint a javaslat elfogadására vonatkozó szabályokat.

Njtv. 92. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, ha az ülésen, és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselők több mint a fele jelen van. A határozatképesség megállapítása során a jelenlévő érintettet, a döntéshozatalból kizárt képviselőt, továbbá a be nem töltött képviselői helyet a jelenlévők létszámába be kell számítani. A javaslat elfogadásához
a) egyszerű többséget igénylő döntés esetén a döntéshozatalnál jelenlévő,
b) minősített többséget igénylő döntés esetén a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.
(1a) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a képviselői megbízatás megszűnésével összefüggő, a 102. § (2) bekezdése szerinti döntéshozatal során a jelenlévők létszámába be kell számítani – jelenlététől függetlenül – az érintett képviselőt is.

Hangsúlyozandó, hogy az Njtv. 92. § (1) és (1a) bekezdései nem azt írják elő, hogy a képviselőt jelenlévőnek kell tekinteni, hanem azt, hogy a jelenlévők létszámába be kell számítani.

A szabályozáson belül nincs két eltérő jelentése a „jelenlévők” szónak, mert

  • a határozatképesség főszabályáról, és a javaslat elfogadásáról szóló rész a jelenlévőkről,
  • a határozatképesség kivételénél pedig a jelenlévők létszámáról beszél.

A normaszöveg éppen azt sugallja, hogy noha az adott személyek nem tekinthetők jelenlevőnek, mégis be kell őket számítani. Ráadásul kifejezetten „határozatképesség megállapítása során” rendeli alkalmazni a szabályt, tehát hangsúlyozza, hogy az egész döntéshozatali folyamatban csak ennél a mozzanatnál kell máshogy számolni, amikor a határozatképesség megléte vizsgálandó.

A normaszöveg hangsúlyaiból arra lehet következtetni, hogy csak a határozatképesség megállapítása során kell, kizárólag a számolás szempontjából másképp eljárni, a törvény tehát nem általános jelleggel hozz létre olyan fikciót, hogy bizonyos távollevőket jelenlevőnek kell tekinteni.

2. A gyakorlati különbség a két értelmezési lehetőség között abban áll, hogy

  • amennyiben a képviselőt jelenlévőnek kell tekinteni, az olyan, mintha ott tartózkodna, de tartózkodna (legalábbis nem szavazna igennel), míg
  • ha csak a határozatképesség szempontjából számít bele a létszámba, akkor a javaslat elfogadottságának megállapításakor már nem tekintendő jelenlévőnek.

Ennek a gyakorlati jelentőségét az alábbi táblázat szemlélteti (értelemszerűen az egyszerű többséget igénylő döntések esetében).

 

 

Kivételi szabály nélkül

Jelenlévőnek kell tekinteni

Csak a határozatképesség szempontjából kell beszámítani

1.

Üres
Üres
Távol
Jelen (igen)
Jelen (igen)

A testület nem határozatképes, a javaslat nem elfogadott.

A testület határozatképes,
2 tartózkodás,
2 igen,
a javaslat nem elfogadott.

A testület határozatképes,
2 igen szavazat,
a javaslat elfogadott.

2.

Üres
Távol
Távol
Jelen (igen)
Jelen (igen)

A testület nem határozatképes, a javaslat nem elfogadott.

A testület határozatképes,
1 tartózkodás,
2 igen,
a javaslat elfogadott.

A testület határozatképes,
2 igen szavazat,
a javaslat elfogadott.

3.

Üres
Üres
Üres
Jelen (igen)
Jelen (igen)

A testület a működőképességhez szükséges létszám alá csökkent, ezért az Njtv. 140. § (1) bekezdése alapján megbízatása megszűnik, és – csak az üres helyekre – időközi választást kell kitűzni, tehát nem lehet ülésezni. A testület ugyanis az Njtv. 92. § (1) bekezdésének kisegítő szabály alkalmazása mellett sem tudja meghozni a minősített többséget igénylő döntéseket. Az önkormányzati autonómia leglényegibb eleme a saját szervezete és működésének szabad megállapítása, ezért nem lehet működőképesnek tekinteni egy olyan önkormányzatot, amelyik a saját SZMSZ-ét sem módosíthatja.

4.

Üres
Üres
Méltatlan
Jelen (igen)
Jelen (igen)

szavazás tárgya:
méltatlanság kimondása

A testület nem határozatképes, a javaslat nem elfogadott.

A testület határozatképes,
2 tartózkodás,
2 igen,
a javaslat nem elfogadott.

A testület határozatképes,
2 igen szavazat,
a javaslat elfogadott.

5.

Üres
Távol
Méltatlan
Jelen (igen)
Jelen (igen)

szavazás tárgya:
méltatlanság kimondása

A testület nem határozatképes, a javaslat nem elfogadott.

A testület határozatképes,
1 tartózkodás,
2 igen,
a javaslat elfogadott.

A testület határozatképes,
2 igen szavazat,
a javaslat elfogadott.

Amennyiben a „jelenlévőnek kell tekinteni” jogértelmezést fogadjuk el, akkor az 1. pontban egyetlen renitens képviselő el tudná lehetetleníteni a képviselő-testület működését, és mandátumát a 4. pontban foglaltak miatt még csak meg se lehetne szüntetni. Egy ilyen értelmezés egyébként is nagyon szűkre szabná azokat az előfordulásokat, amikor a határozatképesség kisegítő szabályát alkalmazni lehetne.Összegezve: az 1. pontban részletezett nyelvtani értelmezésre és a 2. pontban kifejtett gyakorlati érvekre tekintettel álláspontom szerint szigorúan csak a határozatképesség megállapítása során kell a jelenlévők létszámába beszámítani a megüresedett stb. képviselői helyet.

Print Friendly, PDF & Email