Nyugdíj szüneteltetése alóli mentesítés szabályai

2022. november 22./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Sápiné dr. Török Magdolna
osztályvezető
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály · Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

2022. szeptember 1-jétől változtak a közszférában történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátás-szüneteltetési szabályok.

A saját jogú nyugellátás és a korhatár előtti ellátások folyósítására korlátozó szabályok vonatkoznak abban az esetben, ha az ellátásban részesülő személy a közszférában foglalkoztatott.

A közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében azonban 2022. szeptember 1-jétől átmeneti időszakra az eddigi szüneteltetési szabályoktól eltérő rendelkezések léptek hatályba az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján.

1. 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig nem szüneteltethető azon személy ellátásának folyósítása, aki szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetőleg köznevelési vagy szakképző intézményben dolgozik az ellátás mellett.

A szüneteltetés alóli mentesítést az öregségi nyugdíjra, korhatár előtti ellátásra, szolgálati járandóságra, átmeneti bányászjáradékra, illetve táncművészeti életjáradékra jogosultak esetében is alkalmazni kell.

2. Minden egyéb feladatot ellátó foglalkoztató esetében változatlanul szüneteltetni kell az ellátás folyósítását az alábbi jogviszonyban álló személyek esetében:

 • közalkalmazotti jogviszony,
 • egészségügyi szolgálati jogviszony,
 • rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony,
 • honvédelmi alkalmazotti jogviszony,
 • kormányzati szolgálati jogviszony,
 • adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony,
 • politikai szolgálati jogviszony,
 • biztosi jogviszony,
 • köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként létesített közszolgálati jogviszony,
 • bírói szolgálati viszony,
 • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony,
 • ügyészségi szolgálati viszony,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, vagy
 • hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszony.

2. Az érintetteknek az ellátás újbóli folyósítását kérelmezniük kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, ha a nyugdíj, illetve az említett korhatár előtti ellátás folyósítása a korábban érvényes korlátozó szabályok szerint 2022. augusztus hónapban szünetelt.

A kérelemhez mellékelni kell a foglalkoztató nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetőleg köznevelési vagy szakképző intézménynek minősül-e. A foglalkoztató nyilatkozatának tartalmaznia kell a jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat.

Az ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem – igazolás csatolásával – benyújtható az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek esetén elektronikus úton, valamint postai úton a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére címezve (postacím: 1820 Budapest).

Ha a szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve a köznevelési vagy szakképző intézményben történő foglalkoztatás 2022. augusztus 31-ét követően jön létre, vagy a nyugdíjat, korhatár előtti ellátást 2022. augusztus 31. napját követő kezdő időponttól állapítják meg, akkor a jogviszony létesítésének, illetve az ellátás megállapításának időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az ellátás folyósítása.

Az érintetteknek a foglalkoztatás megszűnését a szüneteltetés alóli mentesítés tartama alatt is be kell jelentenie a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyre vonatkozó szabályok nem változtak. Esetükben továbbra is a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a alapján szüneteltetni kell a nyugdíj, illetve a korhatár előtti ellátás folyósítását, ugyanakkor változatlanul az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény szerinti jövedelemkiegészítésben részesülnek.

Print Friendly, PDF & Email